Palvelu

Rakennuslupa

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Hakemus tehtävä pääsääntöisesti sähköisenä (osan liitteistä voi toimittaa paperisena), kun kohde sijaitsee Rovaniemen kaupungin alueella. Ylitornion kohteet haetaan vain paperihakemuksilla ja paperi liitteillä.

Ohjeet:

https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=024752c7-8dc4-40a7-a0f5-a090b2272fee

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Kaava, jossa on rakennuspaikat merkitty tai myönteinen suunnittelutarve- tai poikkeamispäätös.

Suunnitelmien on oltava Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukainen.

Rakennusvalvonnan lupa ja viranomaismaksut löytyvät linkitetystä liitteestä

ROVANIEMI:

https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=617e37ad-f27b-4d97-8b96-bb38c3332dd7

YLITORNIO:

noudatetaan Rovaniemen rakennusvalvontaviranomaisen maksutaksaa

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Rovaniemen kaupungin rakennusjärjestys: https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=fccbbc01-7435-4d05-a6b2-4c5f6fa0c6a7
Maankäyttö- ja rakennuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895
Suomen rakentamismääräyskokoelma: https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma
Maankäyttö- ja rakennusasetus: http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Palvelun asiointikanavat

Rovaniemen rakennusvalvonnan sähköinen lupapalvelu

Sähköisen asioinnin kautta voit hakea lupaa mm. uudisrakentamiseen, laajennukseen, muutokseen, purkuun, aitaamiseen ja puunkaatoon.

Lisätietoja

Rakennusvalvonnan päivystys

Rakennusvalvonnan päivystys palvelee rakentamisen lupiin liittyvissä asioissa, tiistaina ja torstaina 8:30 - 11:00.

Lisätietoja
Asiasanat
rakennus- ja toimenpideluvat, rakennusvalvonta, rakennusluvat