Palvelu

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kaupungin kaavoitukseen ja toimitettava kaupungille osallistumis- ja arviointisuunnitelma (maanomistajan toimesta laadittava ranta-asemakaava).

Jos maanomistaja huolehtii ranta-asemakaavan laatimisesta, hänen on toimitettava kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohjakartta kaupungin säilytettäväksi ja käytettäväksi osana kaupungin kartta-aineistoa .

Voit osallistua ranta-asemakaavoitukseen seuraavasti:

  • vireille tulo, jossa osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä (vireille tulo voidaan järjestää myös yhdessä valmisteluvaiheen kuulemisen kanssa)
  • valmisteluvaiheen kuuleminen, jossa kaavaluonnos/vaihtoehtoiset kaavaluonnokset nähtävillä
  • ehdotusvaiheen kuuleminen, jossa kaavaehdotus nähtävillä

Nähtävillä pidoista kuulutetaan aina lehdessä. Lisäksi lähetetään kaava-alueen ja lähiympäristön maanomistajille ja -haltijoille kirjeitse tieto kaava-aineiston nähtävillä pidosta. Poikkeustapauksissa, osallisten määrän ollessa erityisen suuri, kirjeitä ei lähetetä.

Kaava-aineisto pidetään nähtävillä palvelupiste Osviitassa ja sähköisesti Kaavatorilla.

Kuulemisten aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä vireille- ja valmisteluvaiheessa sekä kirjallisia muistutuksia ehdotusvaiheessa.

Allekirjoitetut mielipiteet ja muistutukset yhteystietoineen on jätettävä viimeistään viimeisenä nähtävillä olo päivänä kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@rovaniemi.fi

Ranta-asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Neuvonta on maksutonta.

Ranta-asemakaavojen laatiminen ja käsittely on maksullista (kaavoitus- ja maankäyttö, lisätietoa kaavoituksesta).

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Palvelun asiointikanavat

Asemakaavan ja tonttijaon muutoshakemus

Asemakaavan ja tonttijaon muutoshakemus, Rovaniemen kaupunki

Lisätietoja

Osviitta asiointipiste

Rovaniemen kaupungin Osviitta asiointipisteestä saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.

Koskikatu 19, 96200 ROVANIEMI,
Käynti Koskikadun ja Rovakadun kulmasta.

Aukioloajat

Ma - To: 09:00 - 16:30
Pe: 09:00 - 15:30

Lisätietoja
Asiasanat
asemakaavoitus, rantakaavoitus, ranta-asemakaavat