Palvelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Laskun maksaminen

Maksun voit hoitaa joko postitse lähetetyllä laskulla tai halutessasi laskun voi saada suoraan omaan verkkopankkiin, kun olet tehnyt verkkopankissasi sopimuksen e-laskujen vastaanotosta. Voit sopia maksusuunnitelmasta laskuttajan kanssa, jos laskun maksaminen kerralla ei ole mahdollista. Laskuttajan puhelinnumero on laskussa. Erääntyneestä maksusta peritään korkolain mukainen viivästyskorko ja maksumuistutuksesta viivästysmaksua. Maksamattomat saatavat annetaan perintätoimiston perittäviksi. Asiakasmaksuista annetun lain mukaan maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Virheellinen lasku

Jos huomaat, että laskussasi on selvä virhe, ota mahdollisimman nopeasti (8 päivän huomautusajan kuluessa) yhteyttä suoraan laskuttajaan, jonka puhelinnumero on laskussa.

Maksun huojentaminen taloudellisista syistä

Asiakasmaksulain mukaan maksun alentaminen tai perimättä jättäminen taloudellisilla syillä tai elatusvelvollisuuden vaarantumisen takia koskee vain sosiaalihuollon maksuja ja terveydenhuollon maksukyvyn mukaan määräytyviä maksuja. Jos laskun maksaminen laskuttajan kanssa sovituissa erissä ei riitä keinoksi taloudellisissa haasteissa, voit hakea terveydenhuollon asiakasmaksun huojentamista vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Hakemuksesta on käytävä ilmi, mistä maksuista alentamista/vapautusta haetaan ja mistä alkaen sekä millä perusteilla. Päätöksentekoa varten selvitetään asiakkaan ja perheenjäsenten maksukykyyn vaikuttavat tiedot. Asiakasmaksun perimättä jättäminen ja alentaminen ovat ensisijaisia toimenpiteitä toimeentulotukeen nähden. Lisätietoa: Ohjeet taloudellisiin haasteisiin koskien terveydenhuollon kiinteää asiakasmaksua ja maksukyvyn mukaan määräytyvää asiakasmaksua.

Laskun muutoksenhaku

Terveydenhuollon asiakasmaksusta annettuun päätökseen tai laskuun voit hakea oikaisua perusturvalautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen/laskun tiedoksisaantipäivästä. Päätöksen katsotaan saapuneen asianosaisen tiedoksi seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös tai lasku on postitettu, ellei asiassa muuta näytetä. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös/lasku, johon vaaditaan oikaisua sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. Oikaisuvaatimus tulee toimittaa kaupunginkirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Lisätietoa: Laskun oikaisuvaatimusohje kiinteästä terveydenhuollon asiakasmaksusta.

Terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (1992/734) ja asetuksen (1992/912) sekä niihin myöhemmin tehtyjen muutosten perusteella. Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelunkäyttäjältä, jos niiden maksuttomuudesta ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen enimmäismaksut määritellään laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Kunta voi kuitenkin päättää ottaa käyttöön niitä pienemmät maksut tai antaa palvelun maksutta, mutta se ei saa periä palvelusta niiden tuotantokustannuksia suurempaa maksua.

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 1.1.2020 alkaen (KV 9.12.2019 §110 ja KV 20.1.2020 §7) mukaan perusturvalautakunta päättää oman toimialansa osalta viranomais- ja asiakasmaksujen perusteista ja euromääristä.

Maksuja määritellessä tulee ottaa huomioon myös lainsäädännössä olevat maksuja koskevat yleissäännökset. Maksullisuustiedot tarkemmin palveluyksiköiden verkkosivuilla.

Palvelujen käyttäjän on itse seurattava terveydenhuollon maksukaton täyttymistä. Lisätietoa: Ohje terveydenhuollon maksukatosta 1.7.2021 alkaen

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusta (734/1992): https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusta (912/1992): https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920912
Hallintolaki (434/2003): https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
Tietoa asiakasmaksulain uudistuksen vaikutuksista 1.7.2021 alkaen: https://stm.fi/-/asiakasmaksulaki-uudistuu-lakimuutokset-voimaan-1.7.2021-
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014): https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
Terveydenhuoltolaki (1326/2010): https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#L3P24
Terveydenhuollon maksukatto: https://stm.fi/terveydenhuollon-maksukatto

Palvelun asiointikanavat

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen laskuttajat

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen laskuttajien puhelinpalvelussa neuvontaa ja ohjausta laskuihin liittyvissä asioissa

Lisätietoja

Asiakasmaksut v. 2021 Rovaniemen kaupungin perusturva/hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen asiakasmaksut v. 2021 on kooste perusturvalautakunnan hyväksymistä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen asiakasmaksuista.

Lisätietoja

Kuntoutussairaalan vuodeosaston ja kotisairaalan täyskustannushinnat v. 2021

Perusturvalautakunnan hyväksymät kuntoutussairaalan vuodeosaston ja kotisairaalan täyskustanushinnat v. 2021.

Lisätietoja

Laskun oikaisuvaatimusohje terveydenhuollon kiinteästä asiakasmaksusta

Laskun oikaisuvaatimusohje terveydenhuollon kiinteästä, tasasuuruisesta asiakasmaksusta.

Lisätietoja

Ohje sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen alentamiseen Asumispalvelut

Ohje sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen alentamiseen koskien asumispalveluita

Lisätietoja

Ohje sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen alentamiseen Kotiin annettavat palvelut

Ohje sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen alentamiseen Kotiin annettavat palveluissa

Lisätietoja

Ohje taloudellisiin haasteisiin koskien maksukyvyn mukaan määräytyvää terveydenhuollon asiakasmaksua

Jos sinulla on taloudellisia haasteita maksaa saamasi terveydenhuollon lasku eräpäivään mennessä, tässä ohjeessa neuvotaan, kuinka toimia.

Lisätietoja

Ohje taloudellisiin haasteisiin koskien terveydenhuollon kiinteää asiakasmaksua

Jos sinulla on taloudellisia haasteita maksaa saamasi terveydenhuollon lasku eräpäivään mennessä, tässä ohjeessa neuvotaan, kuinka toimia.

Lisätietoja

Ohje terveydenhuollon maksukatosta 1.7.2021 alkaen

Ohje terveydenhuollon maksukatosta sisältää tiedot maksukattoa kerryttävistä asiakasmaksuista ja toimintaohjeet maksukaton täytyttyä.

Lisätietoja

Terveydenhuollon täyskustannushinnat v. 2021

Peruturvalautakunnan v. 2021 hyväksymät täyskustannushinnat

Lisätietoja
Asiasanat
asiakasmaksut, oikaisuvaatimus (vaatimukset), muutoksenhaku, laskutus

Aiheeseen liittyviä uutisia