Palvelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Laskun maksaminen

Maksun voit hoitaa joko postitse lähetetyllä laskulla tai halutessasi laskun voi saada suoraan omaan verkkopankkiin, kun olet tehnyt verkkopankissasi sopimuksen e-laskujen vastaanotosta. Voit sopia maksusuunnitelmasta laskuttajan kanssa, jos laskun maksaminen kerralla ei ole mahdollista. Laskuttajan puhelinnumero on laskussa. Erääntyneestä maksusta peritään korkolain mukainen viivästyskorko ja maksumuistutuksesta viivästysmaksua. Maksamattomat saatavat annetaan perintätoimiston perittäviksi. Asiakasmaksuista annetun lain mukaan maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Virheellinen lasku

Jos huomaat, että laskussasi on selvä virhe, ota mahdollisimman nopeasti (8 päivän huomautusajan kuluessa) yhteyttä suoraan laskuttajaan, jonka puhelinnumero on laskussa.

Maksun huojentaminen taloudellisista syistä

Asiakasmaksulain mukaan maksun alentaminen tai perimättä jättäminen taloudellisilla syillä tai elatusvelvollisuuden vaarantumisen takia koskee vain sosiaalihuollon maksuja ja terveydenhuollon maksukyvyn mukaan määräytyviä maksuja. Jos laskun maksaminen laskuttajan kanssa sovituissa erissä ei riitä keinoksi taloudellisissa haasteissa, voit hakea terveydenhuollon asiakasmaksun huojentamista vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Hakemuksesta on käytävä ilmi, mistä maksuista alentamista/vapautusta haetaan ja mistä alkaen sekä millä perusteilla. Päätöksentekoa varten selvitetään asiakkaan ja perheenjäsenten maksukykyyn vaikuttavat tiedot. Asiakasmaksun perimättä jättäminen ja alentaminen ovat ensisijaisia toimenpiteitä toimeentulotukeen nähden. Lisätietoa: Ohjeet taloudellisiin haasteisiin koskien terveydenhuollon kiinteää asiakasmaksua ja maksukyvyn mukaan määräytyvää asiakasmaksua.

Laskun muutoksenhaku

Terveydenhuollon asiakasmaksusta annettuun päätökseen tai laskuun voit hakea oikaisua hyvinvointilautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen/laskun tiedoksisaantipäivästä. Päätöksen katsotaan saapuneen asianosaisen tiedoksi seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös tai lasku on postitettu, ellei asiassa muuta näytetä. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös/lasku, johon vaaditaan oikaisua sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. Oikaisuvaatimus tulee toimittaa kaupunginkirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Lisätietoa: Laskun oikaisuvaatimusohje kiinteästä terveydenhuollon asiakasmaksusta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävien asiakasmaksujen enimmäishinnat määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (1992/734) ja asetuksen (1992/912) sekä niihin myöhemmin tehtyjen muutosten perusteella. Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelunkäyttäjältä, jos niiden maksuttomuudesta ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa. Kunta voi kuitenkin päättää ottaa käyttöön niitä pienemmät maksut tai antaa palvelun maksutta, mutta se ei saa periä palvelusta niiden tuotantokustannuksia suurempaa maksua.

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön (KV 9.8.2021 § 78) 80 §:n mukaan hyvinvointilautakunta päättää oman toimialansa osalta viranomais- ja asiakasmaksujen perusteista ja euromääristä.

Maksuja määritellessä tulee ottaa huomioon myös lainsäädännössä olevat maksuja koskevat yleissäännökset.

Palvelujen käyttäjän on itse seurattava terveydenhuollon maksukaton täyttymistä, esimerkiksi seurantakortin avulla. Lisätietoa: Tiedote terveydenhuollon maksukatosta 3.1.2022

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusta (912/1992): https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920912
Terveydenhuollon maksukatto: https://stm.fi/terveydenhuollon-maksukatto
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014): https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
Hallintolaki (434/2003): https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
Tietoa asiakasmaksulain uudistuksen vaikutuksista 1.7.2021 alkaen: https://stm.fi/-/asiakasmaksulaki-uudistuu-lakimuutokset-voimaan-1.7.2021-
Terveydenhuoltolaki (1326/2010): https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#L3P24
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusta (734/1992): https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734

Palvelun asiointikanavat

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen laskuttajat

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen laskuttajien puhelinpalvelussa neuvontaa ja ohjausta laskuihin liittyvissä asioissa

Lisätietoja

Asiakasmaksukortti eli maksukaton seurantakortti

Seurantakortti terveydenhuollon maksukattoa kerryttävien asiakasmaksujen laskemiseksi

Lisätietoja

Asiakasmaksut v. 2022 Rovaniemen kaupungin hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen asiakasmaksut v. 2022 on kooste hyvinvointilautakunnan hyväksymistä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen asiakasmaksuista.

Lisätietoja

Kuntoutussairaalan vuodeosaston ja kotisairaalan täyskustannushinnat v. 2022

Hyvinvointilautakunnan hyväksymät kuntoutussairaalan vuodeosaston ja kotisairaalan täyskustanushinnat v. 2022.

Lisätietoja

Laskun oikaisuvaatimusohje terveydenhuollon kiinteästä asiakasmaksusta

Laskun oikaisuvaatimusohje terveydenhuollon kiinteästä, tasasuuruisesta asiakasmaksusta.

Lisätietoja

Ohje taloudellisiin haasteisiin koskien maksukyvyn mukaan määräytyvää terveydenhuollon asiakasmaksua

Jos sinulla on taloudellisia haasteita maksaa saamasi terveydenhuollon lasku eräpäivään mennessä, tässä ohjeessa neuvotaan, kuinka toimia.

Lisätietoja

Ohje taloudellisiin haasteisiin koskien terveydenhuollon kiinteää asiakasmaksua

Jos sinulla on taloudellisia haasteita maksaa saamasi terveydenhuollon lasku eräpäivään mennessä, tässä ohjeessa neuvotaan, kuinka toimia.

Lisätietoja

Ohje terveydenhuollon maksukatosta 1.7.-31.12.2021

Ohje terveydenhuollon maksukatosta sisältää tiedot maksukattoa kerryttävistä asiakasmaksuista ja toimintaohjeet maksukaton täytyttyä.

Lisätietoja

Terveydenhuollon maksukatto v. 2022

Terveydenhuollon maksukatto on 692 € kalenterivuodessa vuonna 2022.

Lisätietoja

Terveydenhuollon täyskustannushinnat v. 2022

Hyvinvointilautakunnan v. 2022 hyväksymät täyskustannushinnat terveydenhuollon palveluille

Lisätietoja
Asiasanat
asiakasmaksut, oikaisuvaatimus (vaatimukset), muutoksenhaku, laskutus