Palvelu

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonta

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki, Kaupungin hyväksymät yksityiset palvelujen tuottajat valvovat omassa toiminnassaan palvelujen laatua omavalvontasuunnitelmansa mukaisesti.
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Palveluntuottajan vastuut

Valvonnan kannalta tärkeintä on palveluiden omavalvonta, joka tarkoittaa sitä, että palveluntuottaja itse valvoo palvelunsa laatua. Jokainen yksityinen ja kaupungin yksikkö laatii omavalvontasuunnitelman. Suunnitelma on julkinen asiakirja, joka on yleisesti asiakkaiden luettavissa kirjallisena toimintayksiköissä ja sähköisenä verkkosivuilla. Palveluntuottaja toimittaa vuosittain päivitetyn omavalvontasuunnitelman valvonnastaan vastaavalle viranhaltijalle.

Saadun asiakaspalautteen perusteella palveluntuottaja selvittää tilanteen ja korjaa tarvittavat epäkohdat ja informoi kaupungin valvonnasta vastaavaa viranhaltijaa asiasta.

Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Asiakaspalaute on ensiarvoisen tärkeää palvelujen laadun varmistamisessa ja kehittämisessä. Palautetta voi antaa palvelupaikassa suoraan työntekijälle tai esimiehille. Palautetta voi antaa myös sähköisesti kaupungin Anna palautetta -palvelussa. Palaute ohjautuu järjestelmässä suoraan palvelusta vastaavalle viranhaltijalle. Asiakas voi olla myös suoraan yhteydessä vastaavaan viranhaltijaan puhelimitse tai kirjeitse. Salassapidettäviä tietoja sisältävät palautteet voi lähettää sähköisesti vain turvapostilla. Palautteita ja muuta asiakastyytyväisyystietoa kerätään myös kyselyillä. Jokainen eri palautekanavassa asiakkaan yhteystiedoilla annettu palaute selvitetään ja siihen annetaan kirjallinen vastaus palautteen tekijälle.

Jos asiakas on tyytymätön palveluun, hän voi tehdä muistutuksen yksikön vastuuhenkilölle tai ottaa yhteyttä sosiaali- ja potilasasiamieheen neuvontaa saadakseen.

Henkilöstön oikeus ja velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista

Työntekijän ja työyhteisön vastuulla on tunnistaa asiakastyön epäkohdat ja niiden uhat ennakkoon siten, että niihin voidaan puuttua riittävän ajoissa. Kyse on ennakoivaan valvontaan painottuvista toimista, joiden tarkoituksena on turvata ja taata erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden hyvä hoito ja huolenpito sekä edistää heidän hyvinvointiaan. Sosiaalihuollon henkilöstöllä on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa yksikön esimiehelle asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa havaitsemistaan epäkohdista tai sen uhasta. Yksikön esimies ilmoittaa asiasta edelleen sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Tavoitteena on, että kaikki epäkohdat tulisivat tietoon. Epäkohtailmoituksen voi tehdä kaupungin omista palveluista ja ostopalveluista. Ilmoitus käsitellään luottamuksellisesti.

Sosiaalihuollon palvelujen osalta viranomaisvalvonta on kuvattu tarkemmin perusturvalautakunnan hyväksymissä ikäihmisten palvelujen ja perhe- ja sosiaalipalvelujen valvontaohjelmissa. Perusturvalautakunta on kaupunginvaltuuston päätöksellä muutettu hyvinvointilautakunnaksi 1.8.2021 alkaen. Sosiaalipalveluissa on käytössä palvelusetelin sääntökirjat, joissa on määritetty ikäihmisten ja perhe- ja sosiaalipalvelujen palveluseteleillä hankittavien palveluiden tuottamisehdot asiakkaan, kunnan ja palveluntuottajan näkökulmasta.

Valvonta perustuu lakiin yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta, sosiaalihuoltolakiin ja lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä terveydenhuollon palvelujen osalta lakiin yksityisestä terveydenhuollosta, terveydenhuoltolakiin ja lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista. Lisäksi noudatetaan muita kansallisia viranomaisohjeita ja määräyksiä.

Laadunhallinta-, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma toimii sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialalla toteuttavan terveyden- ja sairaanhoidon sekä soveltuvin osin myös sosiaalihuollon palvelujen laatua ja turvallisuutta ohjaavana käsikirjana.

Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta (203/1996): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1996/19960603
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014): https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000): https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990): https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19900152
Terveydenhuoltolaki (1326/2010): https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992): https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009): https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090569
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110922

Palvelun asiointikanavat

Trimble Feedback-palautejärjestelmä

Trimble Feedback-palautejärjestelmän kautta voit antaa palautetta Rovaniemen kaupungin organisaatiota koskettavissa asioissa.

Lisätietoja

Perhe- ja sosiaalipalvelujen valvonnan yhteyshenkilöt

Palvelualuepäällikkö, palveluesimiehet ja palveluvastaavat toimivat perhe- ja sosiaalipalvelujen laadunvalvonnan yhteyshenkilöinä.

Lisätietoja

Sosiaali- ja potilasasiamiehen puhelinpalvelu

Jos olet kokenut tulleesi väärin kohdelluksi sosiaali- tai terveyshuollon palveluissa, voit selvitellä tilannetta puhelinpalvelussa.

Lisätietoja

Terveydenhuollon palvelujen valvonnan yhteyshenkilöt

Hallintoylilääkäri, terveydenhuollon palvelualuepäällikkö ja palveluesimiehet toimivat terveydenhuollon palvelujen laadunvalvonnan yhteyshenkilöinä.

Lisätietoja

Ikäihmisten palvelujen valvonnan toimintakertomus v. 2021 ja valvonnan painopisteet v. 2022

Ikäihmisten palvelujen valvontaohjelmaan v. 2020-2022 perustuva vuosiraportti ja tulevan vuoden painopisteet

Lisätietoja

Ikääntyneiden sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräiset odotusajat

Rovaniemen kaupungin ikäihmisten palvelut julkaisee ikääntyneiden sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräiset odotusajat

Lisätietoja

Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirja 2022 -

Sääntökirjassa on ohjeet Rovaniemen kaupungin, palveluntuottajan ja asiakkaan palvelusetelin käytöstä.

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveydenhuollon muistutus

Sosiaali- tai terveyshuollon palveluiden asiakas täyttää lainmukaisen muistutuksen riita/ongelmatilanteissa.

Lisätietoja

Sosiaalipalvelujen valvontaohjelma 2020 - 2022/ Ikäihmisten palvelualue

Sosiaalipalvelujen valvontaohjelma ohjaa perusturvalautakunnan valvontavastuulle kuuluvien ikäihmisten sosiaalipalvelujen käytännön valvontatyötä.

Lisätietoja

Valvontaraportti 2020 ja valvonnan vuosisuunnitelma 2021 - Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelujen valvontaohjelma ja valvonnan vuosisuunnitelma kuvaavat lakisääteisen valvonnan suunnittelua ja toteuttamista.

Lisätietoja

Vammaisten henkilöiden asumispalvelujen sääntökirja 1.7.2021 alkaen

Sääntökirjassa on ohjeet Rovaniemen kaupungin, palveluntuottajan ja asiakkaan palvelusetelin käytöstä.

Lisätietoja
Asiasanat
laillisuusvalvonta, laadunvalvonta