Palvelu

Sosiaalinen luototus

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Ota yhteyttä puhelimitse tai verkossa.

Sosiaalisen luoton myöntäminen perustuu aina asiakaskohtaiseen selvitykseen, arvioon ja harkintaan sekä Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunnan määrittelemiin kriteereihin. Luottoprosessiin kuuluvat käynnit talousneuvojan luona, jotka sisältävät myös taloudellista neuvontaa ja ohjausta.

Sinulla tulee olla riittävä maksuvara (nettotulojen ja menojen erotus), jotta voit hoitaa luoton kuukausilyhennykset ja korot. Sinulta edellytetään vapaaehtoista luottohäiriömerkintää luottorekistereihin.

Luottoa voit saada:

  • talouden hallintaan saattamiseen ja aikaisempien velkojen maksamiseen
  • kotiin liittyviin hankintoihin
  • työllistymisen edistämiseen esim. työvälineisiin
  • asumisen turvaamiseen
  • terveydenhuoltomenoihin

Sosiaalinen luotto on aina käytettävä käyttökohteeksi hyväksyttyihin, luottosopimuksessa mainittuihin menoihin. Jos luotto myönnetään velkojen maksamiseen, maksetaan ne suoraan velkojien ilmoittamille tileille.

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa lainanantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.

Kunta voi järjestää sosiaalista luototusta päättämässään laajuudessa. Luotto voidaan perustellusta syystä myöntää henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada luottoa kohtuullisin ehdoin ja jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta.

Luottoa harkittaessa otetaan huomioon hakijan tulot ja menot, varat, velat ja ansaintamahdollisuudet. Sosiaalisista luotoista vastaa kunnan sosiaalitoimi.

Laki sosiaalisesta luototuksesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021133

Palvelun asiointikanavat

Rovaniemen sosiaalinen luototus ja talousneuvonta

Verkkoneuvonnasta saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa kirjoitetussa muodossa.

Lisätietoja

Rovaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskus

Sosiaalipalveluissa edistetään kuntalaisten sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä ehkäistään ja vähennetään sosiaalisia ongelmia.

Rovakatu 1, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Ma - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:00

Lisätietoja
Asiasanat
sosiaalinen luototus (rahoitus)