Palvelu

Tietoa ikäihmisten palvelujen palveluseteliyrittäjille

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Hakija perehtyy tarkasti ikäihmisten palvelujen Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirjaan. Hakija toimittaa hakemuslomakkeen liitteineen huolellisesti täytettynä Rovaniemen kaupungin kirjaamoon, os. PL 8216, 96101 Rovaniemi. Hakemus on samalla sitoumus noudattaa sääntökirjaa.

Lisätietoa ja ohjausta hakemiseen saa palveluseteliasioiden yhteyshenkilöiltä.

Ikäihmisten palvelualueen vastuuviranhaltijat tarkistavat hakemuksen liitteineen, ja pyytävät tarvittaessa lisätietoja hakijalta. Käsittelyn jälkeen palvelualuepäällikön viranhaltijapäätös palvelusetelituottajaksi hyväksymisestä lähetetään hakijalle postitse. Päätöksen tavoiteaikataulu on 2-4 viikkoa.

Kriteerit palveluseteliyrittäjäksi hakeville

  • Rovaniemen kaupungin hyvinvointilautakunta hyväksyy ne sosiaalihuollon palvelujen tuottajat, joiden palvelujen ostamiseen kunnan antamaa palveluseteliä voidaan käyttää.

* Hyväksymiskriteerit täyttävä palveluntuottaja voi toimia kunnassa palvelusetelillä järjestettävien palvelujen tuottajana.

Palveluntuottajien hyväksymisen ehdot

  • Yrittäjä on tehnyt yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukaisen ilmoituksen kotikuntaan yksityisen palvelun tuottamisesta
  • On ennakkoperintärekisterissä
  • Sitoutuu hyvään laatuun ja luotettavuuteen
  • Sitoutuu noudattamaan salassapitovelvollisuutta
  • Täyttää kyseiselle toiminnalle yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa (603/1996) ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) asetetut vaatimukset
  • Yrittäjän tuottamat palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta
  • Yrittäjällä on potilasvahinkolain (585/1986) mukainen vakuutus tai muu vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän voidaan palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen arvioida riittävän toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen ja joka muilta ehdoiltaan vastaa tavanomaista vastuuvakuutuskäytäntöä
  • Yrittäjä täyttää kunnan erikseen asettamat asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeisiin, palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin liittyvät taikka muut vastaavat vaatimukset.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090569

Palvelun asiointikanavat

Ikäihmisten asumispalvelujen palveluseteliasioiden yhteyshenkilö

Asumispalveluiden palveluvastaava toimii yhteyshenkilönä palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaille ja -yrittäjille.

Lisätietoja

Ikäihmisten kotihoidon palveluseteliasioiden yhteyshenkilö

Kotihoidon palveluvastaava toimii yhteyshenkilönä kotihoidon ja asumisyksikköön annetun kotihoidon palveluseteliasiakkaille ja -yrittäjille.

Lisätietoja

Omaishoidon tuen palveluseteliasioiden yhteyshenkilö

Ikäosaamiskeskuksen palveluohjaaja toimii yhteyshenkilönä omaishoidon tuen palveluseteliasiakkaille ja -yrittäjille.

Lisätietoja

Hakemus ikäihmisten palvelujen palvelusetelituottajaksi

Tulostettava lomake, jolla voit hakea ikäihmisten palvelujen palvelusetelituottajaksi

Lisätietoja

Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirja 2022 -

Sääntökirjassa on ohjeet Rovaniemen kaupungin, palveluntuottajan ja asiakkaan palvelusetelin käytöstä.

Lisätietoja

Palveluntuottajan henkilöstöluettelo

Palvelusetelituottajaksi hakeva toimittaa hakemuksen liitteenä henkilöstöluettelon, joka sisältää henkilöstön tehtävät, vastuut, luvat ja valtuudet.

Lisätietoja

Sosiaalipalvelujen valvontaohjelma 2020 - 2022/ Ikäihmisten palvelualue

Sosiaalipalvelujen valvontaohjelma ohjaa perusturvalautakunnan valvontavastuulle kuuluvien ikäihmisten sosiaalipalvelujen käytännön valvontatyötä.

Lisätietoja
Asiasanat
palvelusetelit, kotisairaanhoito, omaishoito, asumispalvelut, palveluasuminen (asumispalvelut), tehostettu palveluasuminen, vanhusten hoitotyö, kotihoito (sosiaalipalvelut), vanhusten hoivatyö, yksityinen palveluasuminen