Palvelu

Tietopyynnöt

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Tee tietopyyntö viranomaisen asiakirjasta tai tarkistus henkilörekisterin tiedoista niihin laadituilla lomakkeilla.

Pyynnön voit tehdä myös vapaamuotoisesti mutta huomio lomakkeessa olevat asiat, jotta tiedot voidaan luovuttaa asianmukaisesti.

Tietosuojavastaavalta voit kysyä neuvoja ja ohjeita tietopyynnöistä sekä tietosuojasta.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

  • Lue ohje tietopyynnön tarkentamiseen rekisteristä, jonka löydät lomakkeista.
  • Täytä lomakkeessa olevat tiedot huolellisesti ja allekirjoita se.
  • Tietopyyntö-lomake lähetetään Rovaniemen kaupungin kirjaamoon tai lomakkeen voi toimittaa palvelupiste Osviittaan.
  • Tarvittaessa voidaan ottaa sinuun yhteyttä lisätietojen saamiseksi.

Ihmisen perusoikeus on saada tieto henkilötietojen käsittelystä.

Jokaisen oikeus on saada tieto itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

EU yleinen tietosuoja-asetus (679/2016 artikla 15-17): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta ( 621/1999, 9-12§): https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621#L3
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (784/2021, 26 §): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210784#Pidm45237816539840
Tietosuojalaki 1050/2018 21§: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050

Palvelun asiointikanavat

Ohje tietopyynnön tarkentamiseen rekisteristä

Kun haluat tarkistaa rekisteri- ja lokitietoja tulee pyyntö tehdä mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Lisätietoja

Rekisteritietojen korjausvaatimus

Sinulla on oikeus vaatia rekisteritietojen korjaamista tällä lomakkeella.

Lisätietoja

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Voit tarkistaa onko tietojasi tallennettu rekisteriin tällä lomakkeella.

Lisätietoja

Tiedonsaantipyyntö julkisuuslain mukaan

Sinulla on oikeus saada tietoja viranomaisen asiakirjasta.

Lisätietoja
Asiasanat
tiedonsaantioikeus, potilasasiakirjat, selvitys (asiakirja), lokitiedostot, asiakirjahallinto, tietosuojavastaavat, tarkastusoikeus, sähköiset asiakirjat