Palvelu

Työtoiminta vammaisille, pitkäaikaissairaille ja kehitysvammaisille henkilöille

Palvelun toteuttaa
Eduro-säätiö, Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan palveluun ohjautuminen tapahtuu vammaissosiaalityön palvelujen kautta työtoiminnan työtoiminnan koordinaattorin sekä palveluun ohjaavan tahon kanssa moniammatillisena yhteistyönä. Sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan palvelun tarpeen arvioimiseksi otetaan yhteyttä työtoiminnan koordinaattoriin, joka kokoaa palvelutarpeen arvion tekemiseksi tarvittavan verkoston.

Kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaista työtoimintaa haetaan osana erityishuolto-ohjelmaa, jonka laatimisesta ja päivittämisestä vastaa vammaissosiaalityön palvelujen sosiaalityöntekijä. Erityishuolto-ohjelman saamiseksi tai päivittämiseksi otetaan yhteyttä vammaissosiaalityön ohjaukseen ja neuvontaan (uudet asiakkaat) tai oman alueen sosiaalityöntekijään. Palvelutarpeen arvioimisen jälkeen asiakasta ohjataan tarvittaessa hakemaan palveluja tai tukitoimia kirjallisella hakemuksella. Asiakas voi myös jättää vammaissosiaalityön palveluihin kirjallisen hakemuksen erityishuolto-ohjelman laatimisesta/päivittämisestä ja erityishuoltona haettavista palveluista ennen palvelutarpeen arviointia. Sosiaalityöntekijä on tällöin hakijaan yhteydessä seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus tarvittavine liitteineen on saapunut vammaissosiaalityön palveluihin palvelutarpeen selvittämisen aloittamiseksi. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittavien verkostojen kanssa.

Lisätietoja työtoiminnan palvelusta saa työtoiminnan koordinaattorilta.

Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevaa toimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain (17.9.1982/710) 27§ nojalla henkilöille, joilla vamman tai sairauden tai muun vastaavan syyn johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista ja jotka tarvitsevat työhallinnon palvelujen ja toimenpiteiden lisäksi 1 momentissa tarkoitettuja tukitoimia työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille. Vammaisten henkilöiden työtoiminnalla tarkoitetaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja sitä edistävää toimintaa. Työtoimintaa järjestetään työkyvyttömille henkilöille, joilla vammaisuudesta johtuen ei ole edellytyksiä osallistua työhön ja joiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.

Erityishuoltona työtoimintaa järjestetään henkilöille, joiden kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi ja jotka eivät muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 23.6.1977/519, 1§, 2§).

Työtoiminnan palvelun saamiseksi asiakkaalla on oltava kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke ja hänen tulee olla motivoitunut sekä sitoutunut työtoiminnassa käymiseen.

Työtoiminnan palvelu ja sen saamiseksi tarvittavat kuljetukset ovat asiakkaalle maksuttomat. Mahdollinen ruokailu on asiakkaalle maksullinen.

Työtoiminta ylläpitää ja edistää toimintakykyä ja osallistumista. Kunnan järjestämä työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla vamman, sairauden, kuntoutumistarpeen tai muun syyn takia ei ole edellytyksiä osallistua tavanomaiseen työhön. Työtoiminnan osallistujat eivät ole työsuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoimintaa voidaan järjestää toimintakeskuksissa tai tavallisilla työpaikoilla niin sanottuna avotyötoimintana.

Työtoiminta on kokonaiskuntoutusta, jossa jokainen osallistuja tekee voimiensa ja kykyjensä mukaista työtä. Työtoiminnasta tehdään suunnitelma, jonka toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Työtoiminta on osa-aikaista, ja siihen voi osallistua pitkäaikaisesti. Työtoiminnasta maksetaan osallistujalle päivittäinen korvaus. Työpäivän aikana tarjoiltava ateria ja työmatkat voivat olla maksullisia.

sosiaalihuoltolaki
Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2014/20141301
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519

Palvelun asiointikanavat

Työtoiminnan vastaavan ohjaajan yhteystiedot

Yhteystiedot työtoiminann vastaavalle ohjaajalle.

Lisätietoja

Vammaissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Vammaissosiaalityön neuvontapuhelimesta saa neuvontaa ja ohjausta vammaispalvelujen hakemisesta.

Lisätietoja

Vammaissosiaalityöntekijöiden puhelintunti

Vammaissosiaalityön yksikön sosiaalityöntekijät ovat tavoitettavissa arkisin puhelintunnilla klo 9-10.

Lisätietoja

Vammaispalveluhakemus

Tällä lomakkeella haetaan vammaispalveluita vammaissosiaalityön ja erityisryhmien asumipalvelujen yksiköistä.

Lisätietoja

Rovaniemen pienteollisuustalo, Piekkari

Rovaniemen pienteollisuustalo Piekkarissa toimii kunnan terveydenhuollon, ikäihmisten ja vammaissosiaalityön palveluyksiköitä.

Pohjolankatu 2, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Hammashoitolan aukioloajat
Ma - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 14:30

Perhesuunnitteluneuvolan aukioloajat
Ma - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 12:00

Ikäihmisten neuvontapiste Nestori
Ma - Pe: 09:00 - 16:00

Opiskeluterveydenhuollon aukioloajat
Ma - To: 08:00 - 16:00
Pe: 08:00 - 14:00

Lisätietoja
Asiasanat
työtoiminta (sosiaalipalvelut), työkyvyttömyys, toimintakyky