Palvelu

Vesiliikennelain mukainen lupa

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Liitä lupahakemukseen kartta toiminta-alueesta, vesialueen osakkaiden kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma alueen siivouksesta tai muusta kunnostuksesta tapahtuman jälkeen.

Ole yhteydessä Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluun. Saat ympäristötarkastajalta lupahakemuslomakkeen. Toimita täytetty lomake liitteineen ympäristötarkastajalle sähköpostitse tai kirjeitse. Ympäristötarkastaja kuuluttaa tarvittaessa ilmoituksen sekä pyytää siihen lausunnot. Ilmoituksesta tehdään päätös, jossa annetaan määräykset, joita toiminnassa on noudatettava.

Mikäli toiminta sijoittuu usean kunnan alueelle, ole yhteydessä Lapin ELY-keskukseen (ympäristö- ja luonnonvarat).

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Luvan myöntämisen edellytykset ovat:

  • tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset
  • toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle
  • toiminnan järjestämiseen on saatu alueen omistajan tai haltijan kirjallinen lupa.

Moottoriveneillä tai muilla moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla tapahtuvaan kilpailuun tai harjoitukseen tulee yleensä hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Jos tapahtuma sijoittuu usean kunnan alueelle, lupahakemuksen käsittelee ELY-keskus. Lupa tulee hakea, jos tapahtuma on toistuva tai säännöllinen. Lupa on haettava myös yksittäiseen tapahtumaan, jos siitä on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Vesiliikennelain mukaista lupaa ei tarvita, jos toiminnalla on jo ympäristölupa tai jos alueen tarkoituksena kaavan mukaan on nimenomaan tällainen toiminta.

Vesiliikennelaki 782/2019 106 §, voimaan 1.6.2020: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190782#Pidp446112304
Vesiliikennelaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190782

Palvelun asiointikanavat

Ympäristönvalvonnan toimipiste

Ympäristönsuojelun ja Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimipiste.

Mäntyvaarantie 2, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Ma - Pe: 08:00 - 16:00

Lisätietoja
Asiasanat
ympäristövalvonta, ympäristöilmoitukset, vesiliikenne, ympäristöluvat