Palvelu

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Voit osallistua yleiskaavoitukseen seuraavasti:

  • vireille tulo, jossa osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • valmisteluvaiheen kuuleminen, jossa kaavaluonnos/vaihtoehtoiset kaavaluonnokset nähtävillä
  • ehdotusvaiheen kuuleminen, jossa kaavaehdotus nähtävillä

Nähtävillä pidoista kuulutetaan aina lehdessä. Lisäksi lähetetään kaava-alueen ja lähiympäristön maanomistajille ja -haltijoille kirjeitse tieto kaava-aineiston nähtävillä pidosta. Poikkeustapauksissa, osallisten määrän ollessa erityisen suuri, kirjeitä ei lähetetä. Tarvittaessa kaavan nähtävillä pidoista ilmoitetaan kyläyhdistyksille sähköisesti, mikäli mahdollista.

Kuulemisten aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä vireille- ja valmisteluvaiheessa sekä kirjallisia muistutuksia ehdotusvaiheessa.

Allekirjoitetut mielipiteet ja muistutukset yhteystietoineen on jätettävä viimeistään viimeisenä nähtävillä olo päivänä kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@rovaniemi.fi

Mikäli suunnittelet aloitetta yleiskaavan muuttamiseksi, kannattaa olla ensin yhteydessä kaavoitukseen (ensisijaisesti kaavoituspäällikkö). Voi käydä ilmi, että esim. yleiskaavan muuttaminen ei olekaan tarpeen tai aloite ei sovi ympäristöön, kaupungin omiin suunnitelmiin, tavoitteisiin tai strategioihin. Yleiskaavan muutoshakemus toimitetaan allekirjoitettuna kaupungin kirjaamoon.

Yleiskaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Yleiskaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat.

Neuvonta on maksuton.

Yleiskaavan muuttaminen on maksullista (kaavoitus- ja maankäyttö, lisätiedot).

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Palvelun asiointikanavat

Yleiskaavan muutoshakemus

Yleiskaavan muutoshakemus, Rovaniemen kaupunki

Lisätietoja

Osviitta asiointipiste

Rovaniemen kaupungin Osviitta asiointipisteestä saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.

Koskikatu 19, 96200 ROVANIEMI,
Käynti Koskikadun ja Rovakadun kulmasta.

Aukioloajat

Ma - To: 09:00 - 16:00
Pe: 09:00 - 15:00

Osviitan väki lähtee juhannuksen viettoon ja palvellee torstaina seuraavasti: (20.6.2024)
To: 09:00 - 15:00

juhannusaatto (suljettu) (21.6.2024)

Lisätietoja
Asiasanat
yleiskaavat (kaavat), yleiskaavoitus