Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Asiakkaalla / potilaalla on oikeus asiamiestoimintaan

Sosiaali- ja Potilasasiamies palvelee Rovaniemen kaupungin tarjoamien perusturvapalveluiden asiakkaita. Lapin keskussairaalalla ja yksityisillä palveluntuottajilla on omat potilasasiamiehensä. Palvelu on maksutonta potilaslakiin perustuvaa toimintaa.

Sosiaali- ja Potilasasiamiehen tehtävänä on

- Neuvoa ja ohjata asiakas- ja potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.

- Tiedottaa asiakkaan ja potilaan oikeuksista.

- Toimia asiakkaan, potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

- Avustaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä.

- Potilasasiamies ei ota kantaa hoitopäätöksiin eikä siihen, onko tapahtunut hoidossa potilasvahinko.

- Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava,ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän ei    voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä. 

Potilas- ja sosiaaliasiamiehen tehtäviä hoitaa Merikratos Sosiaalipalvelut Oy

Puhelinneuvonnan numero on:

050 341 5244

Puhelinpäivystys tiistai klo 12-15,keskiviikko-torstai klo 10-13.

Sähköpostiosoitteet: sosiaaliasiamies[at]merikratos.fi ja potilasasiamies[at]merikratos.fi

Sähköposti ei ole suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja.

Postiosoite: Merikratos Oy / Sosiaali- ja Potilasasiamies, Pohjoisrinteentie 4,21410 Lieto

Anna palautetta ensisijaisesti keskustelemalla asiasta siinä hoitopaikassa tai asiointipisteessä, jota palaute koskee. Voit myös antaa palautetta palautejärjestelmän kautta. Älä kuitenkaan käytä palautejärjestelmää, jos viestisi sisältää hoitoosi tai asiakkuuteesi liittyviä yksityiskohtia.  

Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, ota ensisijaisesti yhteyttä suoraan hoitavaan yksikköön tai tarvittaessa myös potilasasiamieheen.

Muistutus

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla ja potilaalla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus, jos hän on tyytymätön saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun. 

 Muistutuksen käsittelee ja selvittää asianomaisen tulosalueen ylilääkäri tai sosiaalihuollon johtava viranhaltija asiaan liittyvän henkilökunnan kanssa. 

 Vastaus muistutukseen tulee antaa kirjallisena kohtuullisessa ajassa (yleensä 1 kk) sen tekemisestä.

Asiakkaalla, potilaalla tai hänen omaisellaan on oikeus kannella, jos hän on tyytymätön sosiaali- ja terveydenhuollossa saatuun palveluun, hoitoon tai kohteluun. 

Kantelu tehdään Valviraan silloin, kun hoitovirhe-epäily koskee hoidossa menehtyneen tai vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa ja kantelija epäilee hoitovirhettä. Muut palvelua ja hoitoa koskevat kantelut tehdään siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella asiakas tai potilas on ollut hoidettavana tai eduskunnan oikeusasiamiehelle.

 Kantelun voi tehdä, vaikka olisi jo tehnyt saadusta palvelusta tai hoidosta muistutuksen tai potilasvahinkoepäilyn vuoksi tehnyt hakemuksen Potilasvakuutuskeskukselle. Kantelua ei yleensä tutkita, jos tapahtumista on aikaa yli kaksi vuotta. Kantelun voi tehdä vapaamuotoisesti tai kantelulomakkeella.

Valvontaviranomainen, eli sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto tai aluehallintovirasto, voi siirtää sille tehdyn kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena toimintayksikössä.

Muutoksenhaku sosiaalihuollon päätöksiin 

Sosiaalihuollossa asiakas voi hakea muutosta saamaansa päätökseen, oikaisuvaatimusohjeet lähetetään aina päätöksen yhteydessä. Oikaisuvaatimus käsitellään Perusturvan jaostossa.

Potilasvahinko

Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyy aina riskejä, joiden toteutumista ei kaikissa tapauksissa voida välttää parhaalla mahdollisellakaan hoidolla. Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti potilaille terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja. Korvausta on pääsääntöisesti haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta, tai hänen olisi pitänyt tietää siitä.

 Potilasvakuutuskeskus hoitaa korvauskäsittelyn. Käytännön ohjeita potilasvahinkoepäilytapauksessa saat Potilasvakuutuskeskuksen verkkopalvelusivuilta.

Kun havaitset henkilötietojen käsittelyssä tai tietojärjestelmässä  poikkeavaa, tee sähköinen ilmoitus tietoturvapoikkeamasta  seuraavasta linkistä:

Sähköinen tietoturvailmoitus

Kun havaitset potilasturvallisuutteen liittyvää huolta, tee sähköinen ilmoitus seuraavasta linkistä:

Sähköinen potilasturvallisuusilmoitus

Ilmoitus menee tietoturvapoikkeamasta tietosuojavastaavalle ja potilasturvallisuudesta palveluista vastaavalla yksikön esimiehelle.

Kuvaa ilmoituksessa yleisellä tasolla tapahtuma, älä kirjaa yksilöityjä, arkaluonteisia henkilötietoja. Tarvittaessa otamme yhteyttä ilmoittajaan lisätietoja varten. Kun asia on käsitelty, saatte antamaanne yhteystietoon palautteen asian käsittelystä.

Kiitos etukäteen yhteistyöstä !


Terveydenhuoltolain mukaan asiakkaalla on oikeus vaihtaa hoidostaan vastaava terveysasema oman kunnan tai muun kuin oman kunnan terveyskeskuksen alueelta. Samanaikaisesti voi olla vain yhden terveysaseman asiakkaana. 

Siirtymisestä kannattaa keskustella hoitohenkilökunnan kanssa, sillä pitkäaikainen hoitosuhde takaa parhaimman hoitotuloksen. Jos haluat vaihtaa oman terveysasemasi, vaihdon voit tehdä asioimalla haluamallasi terveysasemallasi ja kertoa asiasta henkilökunnalle.

Voit vaihtaa terveyskeskusta aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. Terveysaseman tai terveyskeskuksen vaihto perustuu henkilön omaan ilmoitukseen eikä niistä tehdä erillistä päätöstä.

Jos tarvitset väliaikaisesti hoitoa vakituisen asuinkuntasi ulkopuolella Tarvitset hoitovastuussa olevalla terveysasemalla laaditun hoitosuunnitelman. Vastuu sairauden kokonaishoidosta säilyy vakituisella terveysasemallasi.

Toimita kirjallinen ilmoitus terveysaseman tilapäisestä vaihtamisesta sekä vakituisen että oleskelupaikkakuntasi terveysasemille vähintään kolme (3) viikkoa ennen ensimmäistä käyntiä.

Tilapäisen oleskelun aikana palvelujen järjestämisestä ja kustannuksista voidaan sopia kuntien kesken myös maksusitoumuksella.

Linkit

Sosiaali- ja potilasasiamiehen puhelinpalvelu

Jos olet kokenut tulleesi väärin kohdelluksi sosiaali- tai terveyshuollon palveluissa, voit selvitellä tilannetta puhelinpalvelussa.

Lue lisää