Lastensuojeluilmoituksen tai sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen tekeminen

Sosiaalihuoltoon voi olla yhteydessä  kuka tahansa yksityinen henkilö, joka on huolissaan lapsen ja perheen tilanteesta. Huolta voi aiheuttaa esim. vanhempien päihteiden käyttö tai mielenterveysongelmat, joiden takia lapsen hoitoa laiminlyödään ja lapsi kokee turvattomuutta. Myös lapsi itse tai lapsen vanhempi/vanhemmat voivat olla yhteydessä suoraan sosiaalihuoltoon erilaisissa perheen ongelmatilanteissa.

 Viranomaisia koskee lastensuojelulain 25§:n ja sosiaalihuoltolain 35 § mukainen ilmoitusvelvollisuus, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää palvelutarpeen arviota.

 Kiireellisissä asioissa ota yhteyttä sosiaalipäivystykseen numeroon 040 726 6965 (24/7) 

 Päivystykseen voit soittaa, kun tarvitset kiireellistä neuvontaa tai välitöntä puuttumista lapsen, nuoren tai perheen tilanteeseen.

 Kiireettömissä tilanteissa voit tehdä lastensuojeluilmoituksen ja sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen sähköisillä lomakkeilla (linkit sähköisiin lomakkeisiin löytyvät myös sivupalkista) 

Lastensuojeluilmoitus  

 Lastensuojeluilmoitus tehdään tilanteissa, joissa lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttävät lastensuojelutarpeen selvittämistä.

 Lastensuojeluilmoitus tulee tehdä esimerkiksi tilanteessa, jossa havaitaan: 

 •  lapsen hoidon ja huolenpidon puutteet tai osaamattomuus 
 •  lapsen tarpeiden vakava laiminlyönti tai heitteillejättö
 •  lapsen pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö tai niiden epäily tai uhka
 •  lapsen päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelma, itsetuhoisuus, rikoksilla oireilu tai jatkuva koulunkäynnin laiminlyöminen
 •  huoltajan päihde- tai mielenterveyden ongelma, oman hoidon laiminlyöminen, jaksamattomuus
 •  perheen erittäin heikko taloudellinen tilanne tai arjen tukiverkon puuttuminen 
 •  Lapsen pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö epäilyissä ilmoitusvelvollisten henkilöiden on tehtävä tutkintapyyntö myös poliisille.

Sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi 

 Sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa myös yhteydenottona sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi.  Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tehdään yhteistyössä lapsen huoltajan/huoltajien kanssa. Lapsen huoltaja voi myös itse tehdä yhteydenoton, jos hän kokee lapsen/perheen tarvitsevan tukea. 

 Sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen voit tehdä tilanteessa, missä lapsella / lapsiperheellä on selkeä tuen/palvelutarpeen selvittämisen tarve.

 Tällaisia tilanteita ovat mm.

 •  huoli lapsen arjen sujumisesta tai koulunkäynnistä tai terveydenhoidon toteutumisesta
 •  lapsen ja vanhemman väliset ristiriidat, vanhemman jaksamattomuus tai muusta syystä, jossa lapsen tilanne olisi hyvä selvittää.
 •  lapsi tai perhe tarvitsee sosiaalipalveluita arjen sujumiseksi 
 •  alaikäisen alkoholikokeilut
 •  näpistys
 •  Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta 
 •  Jos suostumusta ei voida saada ja lapsen etu sitä välttämättä vaatii, ilmoitusvelvollisten henkilöiden on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä viipymättä.
Ilmoituksen johdosta tehtävät toimenpiteet

 Kun lapsi/nuori itse, hänen vanhempansa tai joku muu lapsesta huolissaan oleva henkilö on yhteydessä sosiaalihuoltoon tai lastensuojeluun, niin sosiaalityöntekijän on arvioitava avun kiireellisyys. Kiireellisissä tilanteissa asiaan tulee puuttua välittömästi. Muussa tapauksessa on ratkaistava seitsemän arkipäivän kuluessa, tehdäänkö sosiaalihuoltolain 36 §:n mukainen  palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä tehdään tarvittaessa lastensuojelutarpeen selvitys. Lisätietoja palvelutarpeen arvioinnista löydät perhesosiaalityön sivustolta. 

Lastensuojeluilmoitus

Sähköinen lastensuojeluilmoitus.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan