Palvelu

Kulttuuriavustukset

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Hyvinvointilautakunnan avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa Rovaniemen kulttuuritoimintaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kulttuurista kansalais- ja harrastustoimintaa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/92).

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Voit hakea kulttuuriavustusta kerran vuodessa. Haku on avoinna 1.2.-29.2.2024 ajan. Avustusta haetaan täyttämällä sähköinen avustushakemuslomake, joka julkaistaan haun auetessa Rovaniemen kaupungin kulttuuripalveluiden verkkosivuilla. Avustushakemukset tulee toimittaa hakuaikana, viimeistään viimeisenä hakupäivänä klo 15 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Puutteellisia hakemuksia, joita ei ole korjattu tai täydennetty ensimmäisen korjauspyynnön mukaisesti ja siinä asetetussa ajassa, ei käsitellä. Kohdeavustuksia haetaan tiettyyn tarkoitukseen; yhdellä lomakkeella voidaan hakea avustusta vain yhteen tapahtumaan tai tarkoitukseen.

Toimita hakemuksen mukana seuraavat liitteet:

Yhdistysten toiminta-avustus:

● toimintasuunnitelma käyttövuodelle (hakuvaiheessa)

● talousarvio käyttövuodelle (hakuvaiheessa)

● viimeisin tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen sekä toimintakertomuksen

● viimeisin tilintarkastajien lausunto

● arvio toiminnan vaikuttavuudesta (osallistujat/toiminnan laajuus)

● yhdistyksen säännöt (ensimmäinen hakemus tai jos sääntöihin on tullut muutoksia)

Kohdeavustus:

● hankkeen, tapahtuman tai projektin toimintasuunnitelma

● hankkeen, tapahtuman tai projektin talousarvio ja rahoitussuunnitelma

● aikataulu

● selvitys yhteistyökumppaneista

● arvio tapahtuman tms. vaikuttavuudesta (osallistujat/toiminnan laajuus)

● muu, hakijan tarpeelliseksi katsoma liite.

Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tapahtumien järjestämiseen.

Hyvinvointilautakunnan kulttuuriavustukset ovat toiminta-avustuksia ja kohdeavustuksia, joita voivat hakea rekisteröidyt kulttuuriyhdistykset sekä työryhmät, joiden kotikunta on Rovaniemi. Rekisteröityneelle yhdistykselle tukea voidaan myöntää rekisteröitymistä seuraavana vuonna.

Avustuksia myönnettäessä hyvinvointilautakunta huomioi avustuksen tarpeen sekä avustuksella tuettavan toiminnan laadun ja vaikuttavuuden Rovaniemen kulttuurikentässä. Avustuksilla tuetaan erityisesti toimintaa, joka suunnataan avoimesti asukkaille. Kulttuuriavustuksilla täydennetään rovaniemeläistä kulttuuritarjontaa ja kehitetään esim. lastenkulttuuria, erityisryhmille tarjottavaa kulttuuria sekä vaalitaan paikallista kulttuuriperintöä ja kulttuuriympäristöä. Kulttuuriavustuksilla kehitetään myös kulttuurimatkailua ja lisätään kaupungin vetovoimaisuutta. Avustuspäätöksiä tehtäessä huomioidaan myös hakijalle myönnetyt mahdolliset muut avustukset tai muualta saatu tuki.

Avustuksia ei myönnetä:

 • jälkikäteen
 • alkoholi, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin
 • kaluston tai soitinten hankintaan/korjaukseen
 • opintomatkoihin tai kulttuurimatkoihin
 • Rovaniemen kaupunkikonserniin kuuluville yksiköille
 • kohteisiin, joihin kohdistuu muuta kaupungin tukea (esim. tilat, muut avustukset)
 • talkootyön laskennallisiin kustannuksiin
 • tilaisuuksiin tai hankkeisiin, joilla on pääsääntöisesti puoluepoliittinen tai uskonnollinen tarkoitus
 • avustusta ei voida myöntää, mikäli yhdistyksen taloudellinen tila on niin heikko, ettei toiminnan jatkamiselle ole edellytyksiä
 • yrityksille tai hankkeisiin, joiden pääasiallinen tarkoitus on voiton tuottaminen tai mainonta
 • ammatinharjoittamiseen
 • Avustuksen saaneilta edellytetään, että tiedotuksessa, markkinoinnissa, toimintakertomuksessa tai muulla tavalla ilmoitetaan, että hakija on saanut Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunnan avustusta.

Avustus voidaan käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty ja se tulee käyttää sen kalenterivuoden aikana, jolloin avustus on myönnetty.

Yhdistykset, säätiöt, laitokset, yksittäiset kansalaiset ja muut kunnassa toimivat yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta. Kunnan tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa kunnassa.

Kunnat voivat avustaa teatteri-, tanssi- ja sirkustoimintaa sekä museo- ja musiikkitoimintaa kunnassa eri tavoin.

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190166

Palvelun asiointikanavat

Kulttuuriavustushakemus

Avustuksella tuetaan erityisesti toimintaa joka suunnataan avoimesti asukkaille. Kulttuuriavustuksilla täydennetään ja kehitetään kulttuuritarjontaa.

Lisätietoja

Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimisto

Yleisten kulttuuripalveluiden tuottaminen Rovaniemen kunnan alueella. Neuvonta ja ohjaus kulttuuri- ja tapahtumatoimintaan liittyen.

Pohjolankatu 4-6, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Lisätietoja
Asiasanat
avustukset, kulttuuritoiminta, kansalaistoiminta, avustustoiminta, kulttuuri, kulttuuriala