• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunna tehtävät ja toimivalta (27 §, Rovaniemen kaupungin hallintosääntö 1.6.2017)

Tekninen lautakunta johtaa ja kehittää teknistä toimialaa ja vastaa teknisen toimialan palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Tekninen lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain (22.8.2014/682) 13 a luvun mukaisena hulevesiviranomaisena.

Teknisen lautakunnan tehtävänä on kaavoitus- ja yhdyskuntatekniikkapalveluiden sekä paikkatieto- ja tonttipalveluiden järjestäminen. 

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kaupungin puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. Tekninen lautakunta vastaa alla mainittujen lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä, sekä ratkaisee kaupungille mainittujen lakien mukaan kuuluvat asiat, jollei lautakunta ole päättänyt ratkaisuvaltansa edelleen siirtämisestä.

Jätehuoltojaosto vastaa Rovaniemen kaupungille ja sopijakunnille kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisesti ja käyttää niihin liittyvää ratkaisuvaltaa.

Tekninen lautakunta päättää:

 1. yleis- ja asemakaavojen sekä kaavamuutosten vireille tulosta ja valmistelusta lukuun ottamatta kaupunginhallituksen vastuulle määriteltyjä kaavoja; 
 2. antaa lausunnot kaupunginhallituksen valmistelemien vaikutuksiltaan merkittävien yleis- ja asemakaavojen sekä asemakaavojen sekä yleis-ja asemakaavojen muutosten hyväksymisen vaikutuksista tehtäväalueillaan;
 3. muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien asemakaavamuutosten hyväksymisestä;
 4. rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueilla (ns. suunnittelutarveratkaisu);
 5. maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n tarkoittamista poikkeamisista siltä osin, kuin ratkaisuvalta ei kuulu ympäristölautakunnalle;
 6. tiejaoston tehtävistä ja toimivallasta.

Tekninen lautakunta hyväksyy toimialaansa kuuluvien palveluiden järjestämisen ja tuottamisen perusteet ja kriteerit niin oman toimialansa kuin aluelautakuntienkin osalta.

Tekninen lautakunnan hallinnonalaan kuuluva lainsäädäntö

 1. maankäyttö- ja rakennuslaki lukuun ottamatta asioita, joista päättää kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus tai rakennusvalvontaviranomainen
 2. laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta
 3. kiinteistönmuodostamislaki
 4. kiinteistörekisterilaki
 5. maantielaki
 6. laki- ja asetus yksityisistä teistä
 7. tieliikennelaki
 8. laki ajoneuvojen siirtämisestä
 9. vesihuoltolaki  
 10. jätelaki 
 11. laki ja asetus pysäköintivirhemaksusta
 12. laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä
 13. metsästyslaki, niiltä osin jotka koskevat maanomistajan oikeutta myöntää tai määritellä omistamillaan maa-alueilla tapahtuvaan metsästykseen, riistanhoitoon tai metsästyskoirien kouluttamiseen liittyviä lupaehtoja
 14. rakennussuojelulaki

 

  Teknisen lautakunnan esittelijä, toimialajohtaja Martti Anttila puh.040 541 3645. 

Jäsenet Varajäsenet Puolue
Pj. Päivi Alaoja Sara Tuisku Kok.
Vpj. Kaisu Huhtalo Jaana Kupulisoja Kesk. 
Heikki Poranen Jari Simola Kok.
Kari Tuominen Tero Marttinen Kok.
Mikko Lempiäinen Hannu Puhalainen SDP
Minna Muukkonen Milla Asikainen SDP.
Aarne Jänkälä Jukka Sirviö Kesk.
Lauri Ylipaavalniemi Matti Kortesalmi Kesk.
Anna-Maria Alaluusua Päivi Alanne-Kunnari Kesk. 
Sirpa-Heleena Kunnari-Hietanen Marianna Mölläri PerusS
Jaakko Portti Markus Korjonen Vas. 

Sähköposti etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Anja Joensuu, kaupunginhallituksen edustaja
Sanna Karhu, kaupunginhallituksen varaedustaja

Lumi Honkala, nuorisovaltuuston edustaja

Emilia Kunnari, nuorisovaltuuston varaedustaja

 

Ota yhteyttä

Rovaniemen kaupunginkirjaamo
PL 8216, 96101 Rovaniemi
Puh: +358 16 322 6014
kirjaamo@rovaniemi.fi

Asiakirjojen toimittaminen
ma-pe kello 9.00-15.00
Osviitta asiakaspalvelu, Rovaniemen Olkkari Hyvinvointi- ja palvelupiste
Rinteenkulma Kauppakeskus 2-kerros
Koskikatu 25, PL 8216
96100 Rovaniemi

Tekninen lautakunta
Esittelijä, toimialajohtaja
Martti Anttila
Hallituskatu 7
PL 8216, 96101 Rovaniemi
puh. 040 541 3645

etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Liitetiedostot