• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunna tehtävät ja ratkaisuvalta (27 §, Rovaniemen kaupungin hallintosääntö 1.6.2017)

Tekninen lautakunta johtaa ja kehittää teknistä toimialaa ja vastaa teknisen toimialan palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Tekninen lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain (22.8.2014/682) 13 a luvun mukaisena hulevesiviranomaisena.

Teknisen lautakunnan tehtävänä on kaavoitus- ja yhdyskuntatekniikkapalveluiden sekä paikkatieto- ja tonttipalveluiden järjestäminen. Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kaupungin puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. Tekninen lautakunta vastaa alla mainittujen lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä, sekä ratkaisee kaupungille mainittujen lakien mukaan kuuluvat asiat, jollei lautakunta ole päättänyt ratkaisuvaltansa edelleen siirtämisestä.


 

Tekninen lautakunta päättää:

 1. Yleis- ja asemakaavojen sekä kaavamuutosten vireille tulosta lukuun ottamatta maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelman strategiseksi määrittelemiä kaavoja;  
 2. Muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien asemakaavamuutosten hyväksymisestä;
 3. Tiejaoston tehtävistä ja ratkaisuvallasta.
Jätehuoltojaosto vastaa Rovaniemen kaupungille ja sopijakunnille kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisesti ja käyttää niihin liittyvää ratkaisuvaltaa.

 

Tekninen lautakunnan hallinnonalaan kuuluva lainsäädäntö

 1. maankäyttö- ja rakennuslaki lukuun ottamatta asioita, joista päättää kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus tai rakennusvalvontaviranomainen
 2. laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta
 3. kiinteistönmuodostamislaki
 4. kiinteistörekisterilaki
 5. maantielaki
 6. laki- ja asetus yksityisistä teistä
 7. tieliikennelaki
 8. laki ajoneuvojen siirtämisestä
 9. vesihuoltolaki  
 10. jätelaki 
 11. laki ja asetus pysäköintivirhemaksusta
 12. laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä
 13. metsästyslaki, niiltä osin jotka koskevat maanomistajan oikeutta myöntää tai määritellä omistamillaan maa-alueilla tapahtuvaan metsästykseen, riistanhoitoon tai metsästyskoirien kouluttamiseen liittyviä lupaehtoja.

 

  Teknisen lautakunnan esittelijä, toimialajohtaja Martti Anttila puh.040 541 3645. 

Jäsenet Varajäsenet Puolue
Pj. Heikki Poranen Aimo Honkavuori Kok.
Vpj. Annika Mellajärvi Pirita Nenonen PerusS
Esko Harju-Autti Ari Karvo Kesk.
Kaisu Huhtalo Kaisa Turpeenniemi Kesk.
Markus Korjonen Jaakko Portti Vas.
Jaana Kupulisoja Laura Kantomaa Kesk.
Hannu Ovaskainen Matti Heikkilä Kesk.
Hannu Puhalainen Leo Zimmermann SDP
Iiris Satamo Sanna-Maaria Petäjäjärvi SDP
Erkki Talvensaari Mika Mikkonen PerusS
Taina Torvela Sari Arponen Kok.


Aarne Jänkälä, kaupunginhallituksen edustaja
Lasse Kontiola, kaupunginhallituksen varaedustaja

Tuomas Notko, nuorisovaltuuston edustaja

Elina Kuula, nuorisovaltuuston varaedustaja

Teknisen lautakunnan kokousaikataulu luettavissa oheisesta linkistä.

Ota yhteyttä

Rovaniemen kaupunki
Kaupungin kirjaamo
Hallituskatu 7
PL 8216, 96101 Rovaniemi
puh. 016 322 6014
fax. 016 322 6450
kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta
Esittelijä, toimialajohtaja
Martti Anttila
Hallituskatu 7
PL 8216, 96101 Rovaniemi
puh. 040 541 3645

etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi