• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Asuminen

Energia-avustukset 

Vuoden 2016 avustusten hakuaika päättyy torstaina 24.3.2016 klo 16.00
 
Pientalojen tarveharkintaiset energia-avustukset    lomake 36d

 Pienituloisuusedellytys:
 Ruokakunta on pienituloinen, jos ruokakuntaan kuuluvien pysyvät tulot kuukaudessa (bruttokuukausitulot) eivät    
 yhteenlaskettuina ylitä seuraavia tulorajoja (VNA 23b ja 3 §):

Henkilöluku 
tulot (brutto) 
      €/kk 

         1   

      1 760

        2

      2 940

        3

     3 920

       4
    
     4 995

Yli 4 henkilön ruokakunnissa tulojen enimmäismäärää korotetaan 875 €/lisähenkilö.

Tuloiksi ei lueta asumistukea, asumistukiasetuksen (949/1993) 1 §:ssä mainittuja tuloja eikä omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 8 §:ssä tarkoitettua omaishoitoa koskevaan sopimukseen perustuvaa hoitopalkkiota.

Varallisuuden määrälle ei tässä tukimuodossa ole asetettu rajoituksia.


Tarkemmat ohjeet avustuksista: Energia-avustusohje 2016      

Päätös avustuksen myöntämisestä on saatava ennen töiden aloittamista. Tarvittaessa kunta voi antaa ennakkoaloitusluvan.

Lisätietoja ja hakulomakkeita:
Tarkastusrakennusmestari Rainer Björkberg 016-322 8080 tai toimistoinsinööri Hannu Kangas 016-322 8014 rakennusvalvonta, Hallituskatu 7 / 1. kerros.
Hakemukset lähetetään osoitteella: Rovaniemen kaupunki, rakennusvalvonta / Korjausavustukset, PL 8216, 96101 Rovaniemi.