• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ikäihmiset

Kotikuntoutuksella apua kotona asumiseen

Kuntoutusta ikäihmisilleRovaniemen kaupungissa on panostetaan kotikuntoutukseen ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseksi. Pääpaino kotikuntoutuksessa on kuntouttavalla kotihoidolla eli teemme paljon yhteistyötä kotihoidon henkilöstön kanssa. 

Kotikuntoutusmalli on jaettu kolmeen eri osa-alueeseen:

 • ennaltaehkäisevä kotikuntoutus
 • kuntouttava arviointijakso ja kuntouttava kotihoito
 • tehostettu kotikuntoutus

Kotikuntoutuksen tavoitteena on edistää tai tukea asiakkaan mielekästä kotona asumista, osallisuutta ja hyvinvointia. Kotikuntoutusta toteutetaan asiakaslähtöisesti asiakkaan voimavarat ja elämänhistoria huomioiden sekä hänelle merkityksellistä toimintaa mahdollistaen. Olennaista on asiakkaan oma, konkreettinen tavoite kuntoutumiselle. Asiakkaalle merkityksellinen tavoite vahvistaa asiakkaan sitoutumista tavoitteen saavuttamiseksi.

 

Kotikuntoutusmallin osa-alueet

Ennaltaehkäisevä kotikuntoutus sisältää 1-3 terapeutin arviointikäyntiä, jonka aikana arvioidaan asiakkaan toimintakykyä ja tehdään tarvittaessa toimintakyvyn arviointitestejä. Käyntien tarkoituksena on tehdä yhdessä asiakkaan kanssa hänen omaa toimintakykyään edistävä suunnitelma. Suunnitelma voi sisältää esimerkiksi asiakkaan yksilöllisen harjoitusohjelman tai ohjausta eri yhdistysten ryhmätoimintoihin.

Kotihoidon kuntouttava arviointijakso: Kaikki uudet kotihoidon piiriin tulevat asiakkaat tulevat aluksi kuntouttavalle arviointijaksolle. Sen pituus on 1 - 4 viikkoa. Tavoitteena on saada selville, missä asioissa ja tehtävissä asiakkaalla on toimintakyvyn vajetta ja miten toimintakykyä voidaan tukea. Arvioita tehdään yhteistyössä hoitajien, terapeuttien, asiakkaan ja omaisten kanssa. Jakson päätyttyä tehdään asiakkaan ja omaisen kanssa suunnitelma palvelujen määrästä ja laadusta.

Kuntouttavan kotihoidon tehtävänä on kotihoidon asiakkaiden mahdollisimman omatoimisen kotona asumisen tukeminen. Kotikuntoutuksen terapeutit arvioivat asiakkaan toimintakykyä, asuinympäristöä ja apuvälinetarvetta. Asiakkaan, omaisten ja kotihoidon työntekijöiden kanssa tehdään asiakkaalle yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma, jota kotihoidon työntekijät toteuttavat käynneillä. Kotikuntoutuksen terapeuttien työhön kuuluvat ohjaus- ja seurantakäynnit sekä joissakin tapauksissa terapiajakson toteuttaminen geriatrisena kuntoutuksena.

Tehostettu kotikuntoutus on määräaikainen ja intensiivinen kuntoutusjakso, joka toteutetaan moniammatillisesti. Jakson pituus ja sisältö määritellään yksilöllisesti. Kaikki työntekijät työskentelevät asiakkaan kanssa yhdenmukaisesti asiakasta ohjaten ja tukien. Jakson päättyessä tehdään loppuarviointi ja jatkosuunnitelma.

 

Asiakkaat ja henkilöstö

 • Asiakkaat ohjautuvat kotikuntoutukseen kotiutustiimin, kotihoidon, palveluohjauksen, muistipoliklinikan, vuodeosastojen ja palvelutalojen kautta.
 • Kotikuntoutuksen terapeutit osallistuvat myös sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluhakemusten ja asunnonmuutostöiden tarpeen arviointiin.
 • Kotihoidon tiimeihin on nimetty hoitajista koulutetut kuntoutumisvastaavat, jotka edistävät kuntouttavan hoitotyön käytäntöä arjessa. Toimiva kotihoito Lappiin-hankkeen (2016-2018) avulla tullaan koulutuksilla vahvistamaan koko henkilöstön kuntoutusosaamista.
 • Kotikuntoutuksen tiimissä on 1 ½ toimintaterapeuttia, ½ palveluvastaava ja 7 fysioterapeuttia, joista yksi päiväpalveluissa.

 

Asiakasmaksut

Kotiutustiimissä tehostetun kotiutumisen päivämaksu 9,60 € / päivä. Tähän sisältyvät kaikkien ammattihenkilöiden käynnit. Maksu on sama myös kuntouttavan arviointijakson aikana.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaille kotikuntoutustiimin käynnit kirjautuvat osaksi kuukausimaksua eikä suunniteltu määräaikainen tehostettu jakso nosta normaalimaksua.

Lääkinnällisellä tai geriatrisella kuntoutuspäätöksellä annetusta kotikuntoutuksesta peritään kuntoutuksen sarjahoidon maksu 11,40 € / käynti ja se kerryttää maksukattoa.

Palvelutarpeen arvioinnin tai ennaltaehkäisevän käynnin yhteydessä tehdyt terapiahenkilöstön arviointikäynnit (1 - 3 kertaa) ovat maksuttomia. Jatkokäynteinä toteutetuilta terapiahenkilöstön ohjaus- ja neuvontakäynneiltä tai lääkinnällisellä tai geriatrisella kuntoutuspäätöksellä annetusta kotikuntoutuksesta peritään kuntoutuksen sarjahoidon maksu 11,40 €/kerta.

 

Peruturvalautakunnan päätös 13.12.2017 § 200

 

Lisätietoja
Palveluvastaava Merja Kuokkanen
016 322 8194