• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ikäihmiset
Palveluseteli

Mikä on palveluseteli

Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun setelin arvoon asti (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta 733/1992 4 §)

Kunta antaa asiakkaalle palvelusetelin ja palveluntuottaja laskuttaa kuntaa palvelusetelin arvosta. Palvelusetelin saanut asiakas maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelujen hinnan välisen erotuksen.

Käytännössä palveluseteli on viranhaltijapäätös, joka oikeuttaa asiakkaan ostamaan kunnan hyväksymältä palveluyrittäjältä palveluseteliin sisältyvät palvelut setelin arvolla ja päätöksessä olevalla määrällä tiettynä aikajaksona.

Palveluseteli on tarkoitettu hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittujen palvelujen ostamiseen. Rovaniemellä palveluseteliä voidaan hyödyntää normaaliin hoivaan ja hoitoon ja kotisairaanhoitoon. Palveluseteliä ei ole tarkoitettu siivous- ja asiointipalveluun.
Palvelusetelillä maksettu palvelu ei oikeuta kotitalousvähennykseen.

Palvelusetelimuodot:

Tilapäisen kothoidon / kotisairaanhoidon palveluseteli
Palvelusetelin voi saada palvelutarpeenarvioinnin perusteella lyhytkestoiseen kotihoitoon (mm. leikkauksen jälkihoito). Asiakas maksaa omavastuuosuutena palvelusetelin arvon ja palvelun hinnan erotuksen.

Päiväpalvelun palveluseteli
Päiväpalvelut tukevat kotihoitoa ja sitä voi saada koko- tai puolipäivähoitona. Päiväpalvelut tarjoavat hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa, ateriapalveluja, sauna- ja kylvetyspalveluja, viriketoimintaa ja sosiaalista kanssakäymistä.
Päiväpalvelun palveluseteli voidaan hyväksyä, jos täyttää päiväpalveluun pääsyn kriteerit.
Asiakas maksaa omavastuuosuutena palvelusetelin arvon ja palvelun hinnan erotuksen.

Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon / kotisairaanhoidon palveluseteli
Asiakas maksaa omavastuuosuutena palvelusetelin arvon ja palvelun hinnan erotuksen. Palvelusetelin arvo määräytyy laissa säädettyjen tulorajojen perusteella.

Omaishoidontuen palveluseteli (yli 65 v)
Käytetään pääsääntöisesti lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen yksityisissä hoiva- ja palvelukodeissa, päiväpalveluissa tai kotihoitona.
Yhdellä palvelusetelillä voi ostaa yhden vuorokauden yksityisissä hoiva- ja palvelukodeissa tai vaihtoehtoisesti päiväpalvelua tai hoitoa kotiin palvelusetelin arvolla.
Asiakkaan maksama omavastuuosuus palveluyrittäjälle voi olla enintään 11,40 €/vrk (v.2018) ympärivuorokautisesta hoidosta, mikä sitoo palveluyrittäjän hinnoittelua.
Omaishoidontuen palveluseteli voidaan myöntää myös muihin kuin lakisääteisten vapaiden järjestelyihin silloin kun asiakkaan arvioidaan tarvitsevan jaksohoitoa. Palveluseteliä voidaan myöntää enintään 3vrk kuukautta kohden. Asiakkaan omavastuuosuus voi tässä tapauksessa vaihdella ja asiakas maksaa omavastuuosuuden suoraan palveluyrittäjälle.

Kriteerit palveluseteliyrittäjäksi aikoville

Kunta hyväksyy ne sosiaalihuollon palvelujen tuottajat, joiden palvelujen ostamiseen kunnan antamaa palveluseteliä voidaan käyttää. Hyväksymiskriteerit täyttävä palveluntuottaja voi toimia kunnassa palvelusetelillä järjestettävien palvelujen tuottajana.

Palvelujen tuottajien hyväksymisen edellytykset

 • yrittäjä on tehnyt yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukaisen ilmoituksen kotikuntaan yksityisen palvelun tuottamisesta
 • on ennakkoperintärekisterissä
 • sitoutuu hyvään laatuun ja luotettavuuteen
 • sitoutuu noudattamaan salassapitovelvollisuutta
 • esittää tarvittavat rikosrekisteriotteet rikostaustan selvittämiseksi työskenneltäessä lasten kanssa
 • täyttää kyseiselle toiminnalle yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa (603/1996) ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) asetetut vaatimukset
 • yrittäjän tuottamat palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta
 • yrittäjällä on potilasvahinkolain (585/1986) mukainen vakuutus tai muu vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän voidaan palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen arvioida riittävän toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen ja joka muilta ehdoiltaan vastaa tavanomaista vastuuvakuutuskäytäntöä
 • yrittäjä täyttää kunnan erikseen asettamat asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeisiin, palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin liittyvät taikka muut vastaavat vaatimukset.

Palveluntuottaja:

 • arkistaa palvelusetelin voimassaolon ja käyttötarkoituksen
 • tuottaa palvelusetelipäätöksessä määritellyn palvelun
 • laskuttaa kuntaa palvelusetelin arvon mukaisesti
 • laskuttaa asiakasta palvelusetelin arvon ylimenevältä osuudelta

Kunta:

 • kunnan nimeämät arviointihoitajat arvioivat asiakkaan avuntarpeen hyväksyttyjen kotihoidon määrittelyperusteiden mukaan ja kyvyn käyttää palveluseteliä
 • päättää palvelusetelin käyttöönotosta
 • hyväksyy palveluntuottajat
 • myöntää palvelusetelin
 • määrittää palvelusetelin voimassaoloajan, käyttötarkoituksen ja arvon
 • opastaa asiakasta palvelusetelin käytössä
 • antaa asiakkaalle luettelon palveluntuottajista, joilta palveluita voi tilata
 • maksaa palveluntuottajille laskun mukaan palvelusetelin arvoon asti 
Yrittäjä voi tulostaa hakemuksen hakeakseen palveluseteliyrittäjäksi Rovaniemen kaupungin sivuilta. (Linkki: Palvelusetelipalvelun tuottajahakemus) Yrityksen on toimitettava hakemuksen liitteenä seuraavat tiedot hyväksymistä varten:
 • yrityksen tai sen vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot
 • yrityksen tarjoamat palvelut, palvelun kuvaus ja palvelujen hinnat
 • verottajan antama ennakkoperintärekisteriote
 • selvitys henkilökunnan ja vastuuhenkilön ammatillisesta koulutuksesta
 • todistus vastuuvakuutuksesta

Perusturvalautakunta hyväksyy yrittäjät. Kun yritys on hyväksytty, se lisätään hyväksyttyjen palveluseteliyrittäjien listaan Rovaniemen kaupungin sivuille. Asiakas tai asiakkaan omainen ottaa itse yhteyttä yritykseen, kun haluaa käyttää kyseisen yrityksen palveluja.

Yrittäjä sitoutuu ilmoittamaan perusturvalautakunnalle, mikäli lopettaa palveluseteliyrittäjänä toimimisen.

Lisätietoja:
palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander, 040 586 1208
palveluesimies Anneli Ylitalo, 040 534 7691


Palveluseteliesitteet on toteuttanut LAO:n asiakaspalvelu- ja tietohallinnan koulutusohjelman opiskelijaryhmä, yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kanssa.

Ota yhteyttä
Nestori neuvontapiste 
Avoinna
Ma – Pe klo 9 – 14
016  322 2580 
Pohjolankatu 2 A
sisäänkäynti Kauppatorin puoleisesta päästä.