• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ikäihmiset
Taloudelliset tukimuodot

Suomessa ikääntyville tarkoitettuja tukimuotoja ovat

1. Eläkkeensaajien hoitotuki

Eläkkeensaajien hoitotuen avulla Kansaneläkelaitos tukee sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä korvaa sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Hoitotukeen eivät vaikuta eläkkeensaajan tai hänen perheensä tulot eikä omaisuus. Hoitotuki on verotonta tuloa.

Hoitotukea voidaan maksaa hakijalle hänen hoitonsa, palvelujen ja erityiskustannusten korvaamiseksi, kun hän on täyttänyt 65 vuotta. Eläkkeensaajien hoitotuki maksetaan erisuuruisena hakijan avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella.

Kela myöntää hoitotuen vain silloin, kun hakijan toimintakyky on heikentynyt ainakin vuoden ajaksi. Toimintakyvyn heikentyminen tarkoittaa, että hakijan kyky huolehtia itsestään ja toiminnoistaan on sairauden tai vamman johdosta vaikeutunut.

KELA: Lomake - eläkkeensaajan hoitotuki

 


 

2. Eläkkeensaajien asumistuki

Eläkkeensaajien asumistukea voivat hakea pienituloiset 65 vuotta täyttäneet henkilöt tai alle 65-vuotiaat eläkkeensaajat, jotka asuvat pysyvästi Suomessa vuokra- tai omistusasunnossa. Asumistuen saamiseen ja määrään vaikuttavat asumiskustannukset, perhesuhteet, vuositulo ja omaisuus. Omavastuu on maksettava itse. Hakija maksaa itse asumismenoistaan omavastuuosuuden. Sen lisäksi voi tulla lisäomavastuu hakijan ja hänen puolisonsa tulojen perusteella. Lisäomavastuu on 40 % siitä tulojen osasta, joka ylittää tulorajat. Eläkkeensaajien asumistuki on 85 % hyväksyttävistä asumismenoista, jotka ylittävät omavastuuosuuden. Asumistuesta ei mene veroa. (Eläkkeensaajien asumistukilaki 591/1978 ja – asetus 642/1979).

KELA: Eläkkeesaajan asumistuki
KELA: Lomakkeet - asumistukihakemus 


 

3. Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Toimeentulotukeen on oikeus henkilöllä, jonka omat ja perheentulot ja varat eivät riitä tarpeenmukaiseen toimeentuloon. Toimeentulotukea voi saada myös, jos muun sosiaaliturvaetuuden maksu on viivästynyt. Toimeentulotukea haetaan Rovaniemen kaupungin sosiaalikeskusesta, Rovakatu 1, puhelinneuvonta ja ajanvaraus 3226810

ROVANIEMI: Toimeentulotuki 
ROVANIEMI: Lomake - toimeentulotukihakemus 


 

4. Omaishoito

Vuoden 2006 alusta tuli voimaan laki omaishoidon tuesta (937/2005). Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaista omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka sisältää hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut ja/tai omaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion, vapaan ja omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen ja määrärahoihin sidottu tuki.

Omaishoidontukea haettaessa tehdään yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma, joka liitetään omaishoitosopimukseen. Suunnitelman avulla varmistetaan omaishoidon toteuttaminen siten, että omaishoito yhdessä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa turvaa hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävät palvelut. Hoitajana voi toimia muukin henkilö, kuin hoidettavan omainen.

ROVANIEMI:  Omaishoidontuki  

Palveluseteli

Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palvelun tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun setelin arvoon asti.  Palvelusetelin ja palvelun hinnan välisen erotuksen asiakas maksaa omalla rahalla yrittäjälle.

ROVANIEMI: Palvelusetelin myöntämisperusteet 


Tuettu lomatoiminta

Sosiaalisen lomatoiminnan tavoitteena on tukea ja edistää kansalaisten itsenäistä selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa. Tuetussa lomassa, joka sisältää majoituksen, ruokailut ja ohjelmapalvelut, on pieni omavastuumaksu. Lomia järjestävät lomajärjestöt ja potilasyhdistykset. Lomakohteita on Suomessa usealla paikkakunnalla.

Tässä alla muutamia loman tarjoajia.