• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
4. kaupunginosa, asemakaavan muutos ja laajennus, golfkentän ja hiihtokeskuksen alue
 Nyt laadittavan asemakaavan tarkoituksena on tutkia urheilu-, virkistys- ja matkailupalvelujen sekä liikenteen tarpeet suunnittelualueella. Tavoitteena on mahdollistaa alueella toimivien urheilu- ja matkailupalvelujen toiminnan kehittäminen ja kasvun edellytykset. Erityisenä kehittämisen kohteena on kaava-alueella sijaitseva golfkentän alue. Asemakaavan muutos- ja laajennusalue on lähes kokonaan kaupungin omistuksessa. Kaava-alueen pinta-ala on n. 170 ha, josta asemakaavan laajennusaluetta on n. 133 ha.
Kaupunginhallitus 4.12.2017.
1.12.2017

Asemakaavan muutos asemanseutu, Ratakatu
 

Alueen maanomistaja Senaatti-Kiinteistöt on hakenut asemakaavamuutos ja tonttijakoa 2. kaupunginosan rautatiealueelle (LR).

Alue on nykyisessä asemakaavassa rautatiealue (LR). Suunnittelualue ei kuitenkaan ole tarpeellinen rautatieliikenteen kannalta, mikä mahdollistaa alueen maankäytön uudelleen tarkastelun. Kiinteistöjen sijainti lähellä keskustaa puoltaa kaavan muuttamista asuntorakentamisen sallivaksi.

Senaatti-kiinteistöt on teettänyt alueesta maankäyttösuunnitelman asemakaavamuutoksen tarkastelun pohjaksi vuonna 2017, jossa se on osoitettu kerrostalovaltaiseksi asuntokortteliksi (AK). 

Alueen keskeinen sijainti kaupunkirakenteessa ja siitä johtuva hyvä saavutettavuus edellyttää, että kaavatyön aikana tutkitaan alueen soveltuvuus matkakeskuksen (matka- ja rahtipalvelut), urheilutoimintojen (e. liikuntahalli) ja/tai kulttuuritoimintojen tarpeisiin.


14.11.2017

Asemakaavan ja tonttijaon muutos kortteli 47 tontit 2 ja 3 / Veitikantie 35-37
 

Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia As Oy Veitikankulman pysäköinti- ja piharatkaisu siten, että kaikki asemakaavamääräysten mukaiset pysäköintipaikat voidaan rakentaa kokonaan omalle tontille. Tämä edellyttänee, että tonttiin liitetään maa-ala viereisestä puistoalueesta (PI). Samalla tarkastetaan ja saatetaan ajan tasalle puistoalueen (PI) sekä pysäköintialueen (LP) rajaukset.

Tavoitteena on luoda asemakaava, joka selkeyttää puistovyöhykkeen rajautumisen asuinkortteliin nähden ja mahdollistaa asemakaavan mukaisen pysäköintijärjestelyn toteuttamisen As Oy Veitikankulmalle. Aloite kaavatyön aloittamisesta on tullut As Oy Veitikankulmalta


14.11.2017

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 13. kaupunginosa korttelit 28 ja 30 sekä korttelin 20 tontti 4 sekä katu-, ja erityisalueet, Ylikylän koulu
 

Ylikylän koulun asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia maankäytön vaihtoehdot koulun ja päiväkodin laajentumistarpeen tyydyttämiseksi.

Suunnittelualue sijaitsee Rovaniemen 13. kaupunginosassa Ylikyläntien varrella. Asemakaavan ja tonttijaon muutos käsittää 13. kaupunginosan korttelit 28, 30 ja korttelin 20 tontti 4 sekä katu-, virkistys- ja eritysalueet.

Alue on nykyisessä asemakaavassa opetustoimintaa (YO) sekä sosiaalitointa ja terveydenhoitoa (YS) palvelevien rakennusten korttelialue. Kaupunki on hankkinut alueen itänurkasta tontin, joka liitetään osaksi koulu- ja päiväkoti korttelia. Tämä lisäalue mahdollistaa alueen maankäytön uudelleen tarkastelun. Samalla tutkitaan urheilukenttäalueen uudelleen järjestelytarvetta sekä mahdollisuutta sijoittaa alueelle uusi asuntokortteli.

Tutkitaan vaihtoehdot, jotka mahdollistavat koulu- ja päiväkotirakennusten laajentaminen tai vaihtoehtoisesti niiden purkamisen ja uudisrakentamisen. Lisäksi tutkitaan mahdollisuus osoittaa osa alueesta asuntorakentamiselle (AP, AR, AKR).


14.11.2017

Korttelin 729 osaa tonttia 4 sekä viereistä suojaviher- ja katualuetta, Kolpene
 

Suunnittelualue sijaitsee 7. kaupunginosassa Kolpeneen Keskuslaitoksen alueella. Suunnittelualue rajoittuu idässä Matkajängäntiehen, etelässä rakentamattomaan metsäiseen painanteeseen. Läntisin osa ulottuu alueen sisäiseen yhdystiehen ja pohjoisessa rajana on Soidinmaantien viereinen vihervyöhyke.

Laadittava asemakaavan muutos pohjautuu Rovaniemen kaupungin maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmaan. Suunnittelualueen maat ovat kaupungin omistuksessa.

Asemakaavatyön tuloksena nyt esiteltävässä kaavaehdotuksessa nykyiselle Kolpeneen keskuslaitoksen korttelialueen koilliskulmalle muodostetaan täydennysrakentamisen alue, jonne osoitetaan julkisten lähipalvelurakennusten tontti päiväkotia varten (YL), asuinpientalojen korttelialueet (30 tonttia/AO) ja urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU), jolle mahtuu Suomen
Palloiluliiton luokka 3:n suositusten mukainen jalkapallokenttä. Kaava-alueen pinta-ala on 11.1 ha ja rakennusoikeus yhteensä 9016 k-m2.

Kaavalla annetaan määräyksiä, jotka liittyvät hulevesien käsittelyyn, pysäköintipaikkoihin ja rakennusten kerroslukuun. Lisäksi rakentamista ohjataan kaavaan liittyvällä rakentamistapaohjeella.

Asemakaavaluonnos huomio alueen ominaispiirteet, luo viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön sekä liittyy luontevasti ympäröivään kaupunkirakenteeseen sen palveluverkostoon, liikenneväyliin ja virkitysreitistöihin.

Ehdotusvaiheen nähtävillä olo 16.6.-17.7.2017


14.11.2017

Asemakaavan muutos Ruokolammenpuisto, Ruokolammentie 2
 Hakija on esittänyt hakemuksessaan 8. kaupunginosan korttelin 8002 tontin 14 itäpuolelta olevalta lähivirkistysalueelta kulkuyhteyttä tontilleen. Kulkuyhteydelle muodostettaisiin 6 metriä leveä rasite viereiselle lähivirkistysalueelle. Vireille tulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 15.11.-29.11.2017.
13.11.2017

Asemakaavan muuutos 3. kaupunginosa kortteli 130 tontti 11, Koskikatu 47
 

Tarkoituksena olisi muuttaa asemakaavaa siten, että se sallisi tontille kahden lisäkerroksen rakentamisen ja autopaikkamitoituksen päivittämien vastaamaan hotellien autopaikkamitoitusta. Kaupungin valtuusto on hyväksynyt 23.10.2017 § 116 asemakaava muutoksen.


 


13.11.2017

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 560 tontti 18, Väinämöisentie 30
 

Tarkoituksena olisi muuttaa asemakaavaa siten, että tontille voisi rakentaa nykyaikaisen asuinpientalon AP I. Tekninen lautakunta 31.10.2017 § 141 on hyväksynyt asemakaavan muutoksen.


13.11.2017

Asemakaavan muutos kortteli 118 , Pilke
 Asemakaavan muutoksella selvitetään biokampuk-sen ja sitä tukevien toimintojen sijoittumista suun-nittelualueelle. Kaavassa selvitetään myös paikoi-tusrakennuksen käyttötarkoituksen muuttamista ja lisärakentamista sekä avantouintimahdollisuuden osoittamista alueelle. Kaavan yhteydessä selvite-tään liikenne- ja paikoitusratkaisut
10.11.2017

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 29 tontti 9, Rovakatu 11
 

Lemminkäinen Talo Oy/ Marko Palonen hakevat valtakirjalla asemakaavan muutosta tontille 1-29-9. Asemakaavan muutoksella halutaan mahdollistaa uuden kuusikerroksisen kerrostalon rakentaminen nykyisen tilalle. Uudet suunnitelmat vaativat rakennusoikeudenlisäystä 1 525 k-m² (1835 k-m²+1525 k-m²=3360 k-m²) ja kerrosluvun nostamista neljästä kuuteen.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 19.10.-20.11.2017


18.10.2017

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 509 tontit 5 ja 18, Pajakorva 4 ja 6
 

Kiinteistö Oy Pajakorva 4 hakee kaavamuutosta 5. kaupunginosan korttelin 509 tonteille 5 ja 18. Hakijan tarkoituksena on yhdistää korttelin 509 tontit 5 ja 18 yhdeksi tontiksi käyttötarkoituksella AP (asuinpientalojen korttelialue). Hakija esittää myös kerrosluvun nostamista kahteen sekä rakennusoikeuden nostamista 1064 k-m²:iin.

 

Valmisteluvaiheen kuuleminen 19.10.-2.11.2017

 


18.10.2017

Asemakaavan muutos 11. kaupunginosan pysäköinti-, urheilu-, virkistys- ja vesialueet, Kukanniemi
 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia voidaanko alueelle sijoittaa matkailuapalveluita palvelevia rakennuksia ja siihen liittyvää toimintaa. Ehdotusvaiheen kuuleminen 19.10.-20.10.2017.
17.10.2017