• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
1. Kaupunginosa korttelin 37 tontti 1 sekä katu- ja lähivirkistysalueet
 

Tekninen lautakunta on 26.10.2010 (200 §) päättänyt maankäytön esityksestä saattaa vireille asemakaavan muutoksen 1. kaupunginosan korttelin 37 tontilla 1. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko jokin hakijan esittämistä vaihtoehdoista toteuttaa. Hakemuksessa tontille on esitetty 5-8 kerroksista asuinkerrostalon rakentamista. Prosessin aikana on tutkittu tontille erityylisiä ja -kokoisia rakennuksia.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 18.8.-18.9.2017


17.8.2017

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä
 

RovaLappi Oy/ Tuomo Poutiainen hakevat valta-kirjalla asemakaavan muutosta tontille 5-517-13. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on te-hostaa maankäyttöä ja mahdollistaa uusien asun-tojen toteuttaminen yliopiston ympäristöön. Ton-tille halutaan rakentaa nykyaikainen IV-kerroksinen pienkerrostalo. Rakennusoikeuden lisäystä esitetään 600 k-m² (500 k-m²+600 k-m²=1100 k-m²).

Ehdotusvaiheen kuuleminen 18.8.-18.9.2017


17.8.2017

Asemakaavan muutos, Kaukonlampi
 

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia Rovaniemen kaupungin 17. kaupunginosassa sijaitsevan Kaukonlammen ympäristön täydennysrakentamista. Tavoitteena on täydennysrakentamisen mahdollistaminen erityisesti Kaukonlammen viereisellä kenttä- ja paikoitusalueella.

Vireilletulo nähtävillä 18.-31.8.2017.


16.8.2017

Korttelin 729 osaa tonttia 4 sekä viereistä suojaviher- ja katualuetta, Kolpene
 

Suunnittelualue sijaitsee 7. kaupunginosassa Kolpeneen Keskuslaitoksen alueella. Suunnittelualue rajoittuu idässä Matkajängäntiehen, etelässä rakentamattomaan metsäiseen painanteeseen. Läntisin osa ulottuu alueen sisäiseen yhdystiehen ja pohjoisessa rajana on Soidinmaantien viereinen vihervyöhyke.

Laadittava asemakaavan muutos pohjautuu Rovaniemen kaupungin maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmaan. Suunnittelualueen maat ovat kaupungin omistuksessa.

Asemakaavatyön tuloksena nyt esiteltävässä kaavaehdotuksessa nykyiselle Kolpeneen keskuslaitoksen korttelialueen koilliskulmalle muodostetaan täydennysrakentamisen alue, jonne osoitetaan julkisten lähipalvelurakennusten tontti päiväkotia varten (YL), asuinpientalojen korttelialueet (30 tonttia/AO) ja urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU), jolle mahtuu Suomen
Palloiluliiton luokka 3:n suositusten mukainen jalkapallokenttä. Kaava-alueen pinta-ala on 11.1 ha ja rakennusoikeus yhteensä 9016 k-m2.

Kaavalla annetaan määräyksiä, jotka liittyvät hulevesien käsittelyyn, pysäköintipaikkoihin ja rakennusten kerroslukuun. Lisäksi rakentamista ohjataan kaavaan liittyvällä rakentamistapaohjeella.

Asemakaavaluonnos huomio alueen ominaispiirteet, luo viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön sekä liittyy luontevasti ympäröivään kaupunkirakenteeseen sen palveluverkostoon, liikenneväyliin ja virkitysreitistöihin.

Ehdotusvaiheen nähtävillä olo 16.6.-17.7.2017


9.8.2017

Valionrannan alueen Eteläosan, asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 4002 sekä ympäröivät katu- ja viheralueet, Valionranta
 

Asemakaavan tarkoituksena on tutkia kilpailullisen kumppanuuskaavoituksen tuloksen mukaisen ehdotuksen mahdollistaminen suunnittelualueella. Tavoitteena on majoituspalvelujen osoittaminen alueelle. Asemakaavassa huomioidaan kiertotalous ja Rovaniemen kaupungin ympäristöraportin tavoitteet. Kaavalla edistetään Rovaniemen kehittymistä arktisena talvikaupunkina.

Vireilletulo nähtävillä 22.6-30.7.2017.

 21.6.2017

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 227, Valionranta
 

Asemaaavan tarkoituksena ja tavoitteena on asuinkerrostalojen osoittaminen suunnittelualueelle. Asemakaavassa huomioidaan kiertotalous ja edistetään Rovaniemen kehittymistä  arktisena talvikaupunkina.

Vireilletulo nähtävillä 22.6-30.7.2017.


21.6.2017

Asemakaavan muutos 13. kapunginosa kortteli 27 tontit 6 ja 7, kortteli 20 tontti 1, kortteli 21 sekä katu- ja virkistysalueet.
 

13. kaupunginosan korttelin 27 tonttien 6 ja 7, kortteleiden 20 ja 21 sekä viereisillä katu- ja lähivirkistysalueilla olevan tilan 44:25 omistajat hakevat asemakaavan muutosta ko. alueelle, koska voimassa oleva asemakaava ei ole ajantasainen. Alueelle voitaisiin muuttaa/laajentaa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta ja mahdollisesti asuinkerrostalojen korttelialuetta.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 16.6-17.7.2017


16.6.2017

Asemakaavan muutos 9.kaupunginosa kortteli 9024 tontit 4-6
 

Alueen käyttötarkoitusmerkintä ei ole enää ajantasainen eikä vastaa alueen käytön tulevaisuuden odotuksia, jotka ovat enemmän kauppaan suuntautuvaa.
Kaupungin aloitteesta alueen käyttötarkoitusmerkinnän muuttamista on ryhdytty tutkimaan asemakaavamuutoksella.

Vireille tulo 16.-29.6.2017


16.6.2017

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9051
 

Alueen maanomistaja/vuokralainen hakee korttelin 9051 tonttien 4,5 ja 7 käyttötarkoituksen muuttamista siten, että käyttötarkoitus
palvelisi paremmin liike-/kaupallista toimintaa.

 

Vireille tulo 16.-29.6.2017


16.6.2017

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 29 tontti 9, Rovakatu 11
 

Lemminkäinen Talo Oy/ Marko Palonen hakevat valtakirjalla asemakaavan muutosta tontille 1-29-9. Asemakaavan muutoksella halutaan mahdollistaa uuden kuusikerroksisen kerrostalon rakentaminen nykyisen tilalle. Uudet suunnitelmat vaativat rakennusoikeudenlisäystä 1 525 k-m² (1835 k-m²+1525 k-m²=3360 k-m²) ja kerrosluvun nostamista neljästä kuuteen.

Valmisteluvaiheen kuuleminen 16.-29.6.2017


16.6.2017

4. kaupunginosa, asemakaavan muutos ja laajennus, golfkentän ja hiihtokeskuksen alue
 Nyt laadittavan asemakaavan tavoitteena on kehittää alueen matkailu- ja virkistyspalveluita sekä liikennejärjestelyjä. Asemakaavan muutos- ja laajennusalue on lähes kokonaan kaupungin omistuksessa. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on n. 170 ha.
Valmisteluvaiheen kuuleminen 16.-29.6.2017.
15.6.2017

Asemakaavan muuutos 3. kaupunginosa kortteli 130 tontti 11, Koskikatu 47
 

Tarkoituksena olisi muuttaa asemakaavaa siten, että se sallisi tontille kahden lisäkerroksen rakentamisen ja autopaikkamitoituksen päivittämien vastaamaan hotellien autopaikkamitoitusta. Ehdotusvaiheen kuuleminen 16.6.-17.7.2017.
 


15.6.2017