• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt

Kaavoitus

 Kaavoituksen tehtävänä on vastata kaupunkikuvallisesta ja yhdyskuntasuunnittelun asiantuntemuksesta sekä toteuttaa hyväksyttyjä maapolitiikan periaatteita ja kaupunkitavoitteita.

Voimassa olevat asema- ja yleiskaavat löytyvät tämän sivun asemakaava ja yleiskaava valikoista.

Kaikki kaupungissa vireillä olevat kaavahankkeet ja kaavoituskatsaukset löydät kaavatorilta (linkki vieressä).

Kaavoitusprosessi
Kaavaprosessi_1_2020.jpg

Kaavaprosessi_2_2020.jpg

Kaavaprosessi_3_2020.jpg

Asemakaava

Asemakaava muodostaa oikeudellisen perustan kaupungin ja maanomistajien keskinäisten suhteiden järjestämiselle ja luo edellytykset rakentamiselle. Asemakaava säätelee oikeuksia ja velvollisuuksia eri osapuolten välillä.

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavoituksen tasoista ja se laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Kaupunkia rakennetaan pääsääntöisesti voimassaolevien asemakaavojen mukaisesti. Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle edellyttää poikkeamista ja/tai suunnittelutarveratkaisua.

Rovaniemellä asemakaavat valmistelee maankäyttöyksikön kaavatiimi. Asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto, kuitenkin merkitykseltään vähäiset asemakaavat hyväksyy tekninen lautakunta.

Ranta-asemakaava

Ranta-asemakaava on asemakaavan erityinen muoto siten, että se sijoittuu ranta-alueelle ja että maanomistajalle tulee ilman erityisiä perusteita kielteiselle kaavapäätökselle myöntää lupa laadituttaa ranta-asemakaava maankäytön konsultilla.


Vuorovaikutus ja osallistuminen

Asemakaavassa sovitetaan yhteen osapuolten erilaisia intressejä ja sen valmisteluun kuuluu monivaiheinen vuorovaikutus osapuolten kanssa. Asemakaavan vireilletulosta ja valmistelun eri vaiheista tiedotetaan yleisesti ja osallisille henkilökohtaisesti.

Maankäyttösopimukset ja kehittämiskorvaukset

Usein asemakaavojen, sekä 1. asemakaavojen että asemakaavan muutosten käsittelyyn liittyy sopimuksia, joilla sovitaan eri osapuolten oikeuksista ja vastuista asemakaavan toteutuksen suhteen. Maanomistaja voi anoa asemakaavan muutosta . Kaupunki voi periä asemakaavamuutoksen laatimisesta korvauksia, jos asemakaavan muutos koskee pääasiassa yksityistä etua (MRL luku 12a). Korvauksista ja perinnän periaatteista on tarkemmin selostettu Rovaniemen kaupungin maapoliittisessa ohjelmassa.