• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Kaavamuutosten hinnoittelu Rovaniemi 2020

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n mukaan, jos asemakaava tai asemakaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset. 

HE 101/1998 vp 59 §:n perustelujen mukaan tällaisesta tilanteesta on kysymys ainakin silloin, kun yleisempiä kunnan kehitykseen liittyviä syitä kaavan laatimiseksi ei ole olemassa. Toisena edellytyksenä on maanomistajan tai -haltijan aloite, joka edellyttää tältä nimenomaisia toimia (esimerkiksi kirjallinen pyyntö tai muu dokumentoitu tahdonilmaisu). Laatimiskustannukset ja käsittelykustannukset voidaan periä säännöksen mukaan kokonaisuudessaan maanomistajalta tai -haltijalta. Luonnollisestikin säännös mahdollistaa, että ne peritään myös osittain tai jätetään kokonaan perimättä. Säännös ei siis velvoita perimään kustannuksia, vaan antaa kunnalle oikeuden tähän.

MRL:n mukainen tarkoituksenmukainen suunnittelualue tai kaavaprosessin aikana esille tulleet seikat voivat edellyttää kaava-alueen laajentamista kaupungin tai muun maanomistajan alueelle. MRL 51 §:n mukaisesti kaupungin tulee tällöin kaavoittaa myös muita kuin hakijan omistamia maita. Maanomistajalla/ -haltijalla ei ole myöskään lakiin perustuvaa oikeutta saada aluettansa kaavoitettua tai saada hakemuksensa mukaista asemakaavaa, sillä kaavan sisällöstä vastaa kaupunki ja kaavan sisältö ratkaistaan kaavaprosessissa. 

Hinnat:

 1. Elinvoimalautakunnan toimivaltaan kuuluvat asemakaavat                                         5000 €
 • muut kuin merkittävät asemakaavat ja vaiheasemakaavat                               3000 €

 1. Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat kaavat                                                      6000 €.
 2. Mikäli työ vaatii ympäristövaikutusten arviointia, meluselvitystä tai muuta erillisselvitystä kaupunki voi hakijaa kuultuaan laskuttaa sen hakijalta.
 3. Kaavahakemuksesta annettu kielteinen päätös                                                             900 €.
 4. Kaupungille jätetyn kaavamuutoksen peruuttaminen                                                     500 €.

Tämä maksu koskee kaavamuutoshakemuksia, joista on enintään toimielimen vireille tulopäätös. Muutoin perutusta kaavasta peritään kohtien 1-3 sekä 6 mukaisesti.

Lisäksi peritään kuulutuskustannukset 300 € kuulutusta kohden.

Hinnastoa sovelletaan myös ranta-asemakaavoissa sekä oikeusvaikutteisissa suoraan rakennuslupaan oikeuttavissa yleiskaavoissa. Hakijalta peritään kaavoituskulut kokonaisuudessaan kaavaprosessissa, mikäli hakija omistaa/ hallitsee kaavoitettavasta alueesta vähintään 50 %. Mikäli osuus on vähäisempi, peritään hakijalta kaavoituskustannukset maaomistuksen suhteessa. Hinnat pyöristetään lähimpään kymmeneen euroon. 

ROVANIEMEN KAUPUNKI VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

POIKKEAMISPÄÄTÖS (MRL 171 §) 

Poikkeamispäätös rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä

 • myönteinen
  • vähäinen poikkeaminen asema- tai yleiskaavasta                                              800 €
  • merkittävä poikkeaminen asema- tai yleiskaavasta                                          2000 €                        
 • kielteinen                                                                                                                        400 €

SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖS (MRL 137 §) 

Suunnittelutarvepäätös rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä

 • myönteinen                                                                                                                     800 €
 • kielteinen                                                                                                                        400 €

VIRANOMAISEN SUORITTAMA KUULEMINEN
       (MRL 173 §, MRA 86 §) 

Poikkeamishakemusta koskeva kuuleminen naapuria kohti.                                         40 €
Hakemusta koskevasta kuuluttamisesta aiheutuvat ilmoituskulut peritään täysimääräisinä.