• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Varhaisiän musiikkikasvatuksen opintokokonaisuudet

Varhaisiän musiikkikasvatuksen opintokokonaisuudet

Lapin musiikkiopistossa varhaisiän musiikkikasvatukseen kuuluvat seuraavat opintokokonaisuudet:


- musiikkileikkikoulun perheryhmä
- musiikkileikkiryhmät
- esikoululaisten soittoryhmä
- musiikkivalmennus
- soitinvalmennus 
- soitinkaruselli

 

Musiikkileikkikoulun perheryhmät: lasten ikä 3 kuukaudesta noin 3 vuoteen.
Laajuus: Vauvamuskari 35 tuntia (laskennan perusteena 45 minuuttia opetusta viikossa yhden lukuvuoden aikana). Taaperomuskari 70 tuntia (laskennan perusteena 45 minuuttia opetusta viikossa kahden lukuvuoden aikana).

Musiikkileikkiryhmät 3–6-vuotiaille.
Laajuus: 105 tuntia (laskennan perusteena 45 minuuttia opetusta viikossa kolmen lukuvuoden aikana).

Esikoululaisten soittoryhmät 6–7-vuotiaille.
Laajuus: Muskarin rytmiryhmä 35 tuntia (laskennan perusteena 45 minuuttia opetusta viikossa yhden lukuvuoden aikana). Kantelemuskari 45 tuntia (laskennan perusteena 60 minuuttia opetusta viikossa yhden lukuvuoden aikana).

Musiikkivalmennus 7–9-vuotiaille.
Laajuus: 35 tuntia (laskennan perusteena 45 minuuttia opetusta viikossa yhden lukuvuoden aikana).

Soitinvalmennus noin 4–10-vuotiaille opetettavien soittimien mukaan.
Laajuus: 35 tuntia (laskennan perusteena 45 minuuttia opetusta viikossa kolmen lapsen ryhmässä yhden lukuvuoden aikana).

Soitinkaruselli noin 6–10-vuotiaille opetettavien soittimien mukaan.
Laajuus: 35 tuntia (laskennan perusteena 45 minuuttia opetusta viikossa kolmen lapsen ryhmässä yhden lukuvuoden aikana).

  


Musiikkileikkikoulun perheryhmät

Vauvamuskari on tarkoitettu 0–1-vuotiaille ja taaperomuskari 1–3-vuotiaille lapsille. Lapsi ja hänen huoltajansa osallistuvat yhdessä ryhmän toimintaan.

Opintokokonaisuuden tavoitteet:
Lapsi kokee musiikin iloa.
- Hän saa elämyksiä moniaistisesti.
- Musiikki tulee osaksi perheen arkea.
- Musiikista tulee vanhemman ja lapsen yhteinen kokemusmaailma.

Sisällöt: Tarjoamme lapselle huoltajan välityksellä vuorovaikutuksellista kokemista ja ikätason mukaista toimintaa. Kaikessa toiminnassa korostuvat elämyksellisyys ja moniaistisuus. Musiikin elementteihin tutustumme liikkeen, laulun, soiton, katsomisen ja loruilun kautta.

Palaute: Oppituntien aikaisella palautteella aikuista ohjataan vuorovaikutukseen lapsen kanssa ja luomaan elämyksiä lapselle.

 


Viisikielinen kanteleMusiikkileikkiryhmät

Opintokokonaisuuden tavoitteet:
- Lapsi kokee musiikin iloa.
- Hän saa elämyksiä moniaistisesti.
- Hän yhdistää toiminnassaan musiikkia muihin taiteisiin.
- Lapsi kuuntelee musiikkia ja käyttää muitakin aistejaan.
- Hän laulaa ja soittaa korvakuulolta tai ikonisista nuoteista.
- Hän hahmottaa musiikin elementtejä vastakohtaparien avulla.
- Lapsi keksii omia lauluja ja improvisoi soittaen.
- Hän yhdistää musiikkia leikkiin ja omaan arkeensa.

 

Sisällöt: Lapsen maailma ja leikkiminen korostuvat. Musiikin lisäksi muutkin taiteet ovat leikissä mukana. Ikätason mukaan sisällöt muuttuvat ja toiminta kehittyy ja monimuotoistuu. Nuotinluku aloitetaan ikonisista kuvanuoteista, joista edetään symbolisiin nuotteihin. Rytmisoitto etenee sykkeen hallinnasta sanarytmeihin, rytmiostinatoihin ja nuoteista soittamiseen. Melodiasoitto etenee kvinteistä melodioihin ja ostinatoihin sekä omaan luovaan tuottamiseen. Laulaminen monipuolistuu äänialaa laajentaen, laulavaa kättä ja nuottikuvaa apuna käyttäen. Musiikkiliikunnan avulla opitaan muun muassa musiikin muotoja. Elämykselliset tarinat ja mielikuvat nivovat oppimistuokiot kokonaisuuksiksi.

Palaute: Lapsi saa jatkuvasti vuorovaikutteista, ohjaavaa ja kannustavaa palautetta toiminnassa. Häntä ohjataan vertaisoppimiseen ja vertaispalautteeseen. Lapsen huoltajan kanssa ollaan tiiviisti yhteydessä.

 


Esikoululaisten soittoryhmät

Vaihtoehtoina ovat muskarin rytmiryhmä tai kantelemuskari.

Opintokokonaisuuden tavoitteet:
- Lapsi kokee musisoinnin iloa.
- Hän innostuu harjoittelemaan.
- Hän saa elämyksiä moniaistisesti.
- Lapsi yhdistää toiminnassaan musiikkia muihin taiteisiin.
- Hän laulaa ja soittaa korvakuulolta ja symbolisista nuoteista.
- Hän hahmottaa musiikin elementtejä.
- Lapsi rohkaistuu improvisoimaan ja keksimään omia lauluja.
- Hän tutustuu moniin eri soittimiin.
- Hän osaa yhteissoiton alkeita ja tottuu esiintymään ryhmässä.
- Lapsi saa valmiuksia soitonopiskeluun ja oman soittimensa hallintaan.

Sisällöt: Yhdistämme soittimen hallinnan, laulamisen ja musiikin hahmottamisen opiskelua elämykselliseen monitaiteelliseen lähestymistapaan. Laulamista hahmotamme laulavan käden ja nuottien avulla. Soitamme melodioita ja säestyksiä nuoteista ja korvakuulolta. Luovaa tuottamista toteutamme tarinoiden ja mielikuvien avulla laulaen, soittaen ja liikkuen. Harjoittelemme soittaen ja laulaen helpot rytminuotit ja melodianuotit. Yhdistämme musiikkia, liikettä, tarinoita ja visuaalisia ideoita. Lapsi oppii yhteissoittoa, kuuntelemista, esiintymistä ja konserttikäyttäytymistä. Kanteleryhmissä opitaan harjoittelemaan pieniä soittoläksyjä.

Palaute: Lapsi saa jatkuvasti vuorovaikutteista ohjaavaa ja kannustavaa palautetta. Ryhmässä toteutuvat vertaisoppiminen ja vertaispalaute. Vanhempien kanssa tehdään yhteistyötä. Esiintymisten jälkeen keskustellaan yhdessä esiintymiseen liittyvistä tunteista ja kokemuksista.

 


Musiikkivalmennus

Nokkahuilun tai kanteleen alkeisryhmät on tarkoitettu koululaisille. Kanteleen jatkoryhmä on tarkoitettu koululaisille, jotka ovat osallistuneet kantelemuskariin.

Opintokokonaisuuden tavoitteet:
- Lapsi kokee musisoinnin iloa.
- Hän innostuu harjoittelemaan.
- Hän saa elämyksiä moniaistisesti.
- Lapsi yhdistää toiminnassaan musiikkia muihin taiteisiin.
- Hän laulaa ja soittaa korvakuulolta ja symbolisista nuoteista.
- Hän hahmottaa musiikin elementtejä.
- Lapsi rohkaistuu improvisoimaan ja keksimään omia lauluja.
- Hän tutustuu moniin eri soittimiin.
- Hän osaa yhteissoiton alkeita ja tottuu esiintymään ryhmässä.
- Lapsi saa valmiuksia soitonopiskeluun ja oman soittimensa hallintaan.

Sisällöt: Opinnoissa korostuu soittaminen samoin kuin nuottien hahmotus ja eri soittimiin tutustuminen. Nokkahuilua tai kannelta soitetaan nuoteista. Käytetään myös muita muskarisoittimia monipuolisesti. Oppilas soittaa melodioita, säestyksiä ja ostinatoja. Hän tutustuu eri musiikkityyleihin. Painotus on lastenmusiikissa ja taidemusiikissa. Kehitetään laulamista käyttäen nuotteja ja laulavaa kättä. Musiikkiliikunnan avulla opitaan musiikin muotoja ja muita musiikin elementtejä. Elämyksellisyys, luovuus ja oma keksiminen ovat koko ajan läsnä. Kanteleen jatkoryhmässä syvennetään kantelemuskarissa opittuja taitoja.

Palaute: Lapsi saa jatkuvasti vuorovaikutteista ohjaavaa ja kannustavaa palautetta. Ryhmässä toteutuvat vertaisoppiminen ja vertaispalaute. Vanhempien kanssa tehdään yhteistyötä. Esiintymisten jälkeen keskustellaan yhdessä esiintymiseen liittyvistä tunteista ja kokemuksista.

 


Soitinvalmennus

Soitinvalmennusta opettaa instrumenttiopettaja, ja soitinvalikoima vaihtelee vuosittain. Suositeltava aloitusikä vaihtelee soitinkohtaisesti, esimerkiksi puhallinsoittimen voi aloittaa yli 10-vuotiaana. Oppilaaksi haetaan muskarihaussa.

Opintokokonaisuuden tavoitteet:
- Lapsi saa iloa musisoinnista.
- Hän osaa soittotaidon alkeita.
- Hänellä on hyvä soittoasento.
- Lapsi soittaa korvakuulolta ja nuoteista helppoja lauluja.
- Lapsi osaa helpot melodia- ja rytminuotit.
- Lapsi hahmottaa musiikin elementtejä.
- Lapsi harjoittelee säännöllisesti.
- Hän rohkaistuu improvisoimaan.
- Hän soittaa yhdessä toisten kanssa.
- Hän osaa konserttikäyttäytymistä.
- Hän saa kokemuksia häntä kiinnostavista soittimista.

Sisällöt: Pienryhmässä on kaksi tai kolme lasta, jotka tutustuvat valitsemaansa soittimeen ja saavat valmiuksia sen käsittelyyn. Lapsi oppii lukemaan nuoteista helppoja rytmejä ja melodioita. Soitetaan ja lauletaan yhdessä nuoteista ja korvakuulolta. Luovuus ja oma keksiminen ovat koko ajan läsnä. Opetuksessa korostetaan säännöllistä harjoittelua. Lapsi tutustuu myös muihin soittimiin lyhyiden vierailujen sekä soitinesittely- ja muidenkin konserttien avulla.

Palaute: Lapsi saa soittotunneilla jatkuvasti vuorovaikutteista, ohjaavaa ja kannustavaa palautetta edistymisestään. Opettaja antaa palautetta kyseisen soittimen soveltuvuudesta lapselle. Tämän jälkeen oppilas voi hakeutua instrumentin perusopintoihin valintakokeen kautta.

 


Soitinkaruselli

Soitinkarusellia tarjotaan mahdollisuuksien mukaan. Lapsi opiskelee vaihtuvilla soittimilla vuosittain käytettävissä olevien opettajavoimien mukaisesti. Suositeltava aloitusikä vaihtelee soitinkohtaisesti, esimerkiksi puhallinsoittimen voi aloittaa yli 10-vuotiaana. Oppilaaksi haetaan muskarihaussa.

Opintokokonaisuuden tavoitteet:
Lapsi saa iloa musisoinnista.
- Hän osaa soittimen käsittelyn alkeita.
- Hänellä on hyvä soittoasento.
- Lapsi soittaa korvakuulolta ja nuoteista helppoja lauluja.
- Hän osaa helpot melodia- ja rytminuotit.
- Hän hahmottaa musiikin elementtejä.
- Lapsi harjoittelee säännöllisesti.
- Lapsi rohkaistuu improvisoimaan.
- Hän soittaa yhdessä toisten kanssa.
- Hän osaa konserttikäyttäytymistä.
- Hän saa kokemuksia häntä kiinnostavista soittimista.

Sisällöt: Lukuvuosi jakautuu soitinkohtaisiin jaksoihin, jotka ovat esimerkiksi 6 tai 4 viikon mittaisia. Lapsi tutustuu useampaan soittimeen pienryhmässä, jolloin hän saa kokemusta soittimista ja valmiuksia niiden käsittelyyn. Hän oppii lukemaan nuoteista helppoja rytmejä ja melodioita. Soitetaan ja lauletaan yhdessä nuoteista ja korvakuulolta. Luovuus ja oma keksiminen ovat koko ajan läsnä. Opetuksessa korostetaan säännöllistä harjoittelua. Oppilas tutustuu myös muihin soittimiin lyhyiden vierailujen sekä soitinesittely- ja muidenkin konserttien avulla.

Palaute: Lapsi saa soittotunneilla jatkuvasti vuorovaikutteista, ohjaavaa ja kannustavaa palautetta edistymisestään. Opettajat antavat palautetta lapsen soveltuvuudesta kyseisiin soittimiin. Lukuvuoden jälkeen oppilas voi hakeutua haluamansa instrumentin perusopintoihin valintakokeen kautta.

Kuvia muskarin soittimista, kuvat Satu Saari