• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Perusopintojen tavoitteet

Kuvataiteen perusopintojen tarkoituksena on oppilaan kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun tavoitteellinen ja pitkäjänteinen kehittäminen. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista ja identiteetin rakentumista kuvataidekulttuurin aktiivisena toimijana. Koulutuksen järjestäjä määrittelee perusopintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet opetussuunnitelman perusteiden pohjalta.

 

perus1.JPG     perus2.JPG

perus3.JPG


Taidesuhde

Opetuksen tavoitteena on

• tukea oppilaan kuvailmaisun taitojen, taidekäsityksen ja itsetuntemuksen kehitty-
mistä tavoitteellisen työskentelyn ja oman oppimisen reflektoinnin kautta

• kannustaa oppilasta tekemään omia ratkaisuja, tunnistamaan innoituksen lähtei-
tään ja perehtymään hänelle merkitykselliseen taiteeseen

• tutustuttaa oppilas erilaisiin materiaaleihin, välineisiin, teknologioihin, ilmaisun
keinoihin, taiteellisiin prosesseihin ja taiteiden välisiin työskentelytapoihin.


Visuaalinen lukutaito

Opetuksen tavoitteena on

• innostaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä moniaistisesti sekä taiteiden ja tie-
teiden välisyyttä hyödyntäen

• ohjata oppilasta tutkimaan kuvan, median ja ympäristön visuaalista kieltä

• ohjata oppilasta tarkastelemaan ja pohtimaan visuaalista kulttuuria teoksen,
tekijän ja katsojan näkökulmasta

• kannustaa oppilasta sanallistamaan ja perustelemaan tulkintojaan sekä kuuntele-
maan ja arvostamaan toisten näkemyksiä

• ohjata oppilasta perehtymään taiteen historiaan ja nykyhetkeen sekä tarkastele-
maan taidetta kulttuurisesta, yhteiskunnallisesta ja tulevaisuuden näkökulmasta.


Osallisuus ja vaikuttaminen

Opetuksen tavoitteena on

• ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin
välittämiä viestejä ja niissä ilmeneviä arvoja

• kannustaa oppilasta ottamaan omassa kuvailmaisussaan ja toiminnassaan huo-
mioon esteettisiä, ekologisia, paikallisia ja eettisiä arvoja

• tukea oppilasta kriittisen ajattelun ja rakentavan kyseenalaistamisen taitojen
kehittämisessä

• rohkaista oppilasta toimimaan erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä

• tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ajatuksien, tulkintojen ja kannanottojen
esittämiseen julkisissa ympäristöissä.

 

perus4.JPG     perus5.jpg