• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Tasa-arvo

Tasa-arvolain 4 a § (15.4.2005/232):
”Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano
Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.”


Tasa-arvotyöryhmä

Tasa-arvotyötyhmän tehtävänä on seurata Rovaniemen kaupungin henkilöstön tasa-arvon tilaa yleensä ja ja erityisesti
toimenpiteiden vaikutuksia ja asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä tehdä tarvittavia ehdotuksia tilanteen parantamiseksi. Puolet työryhmän jäsenistä edustaa työnantajaa ja puolet henkilöstöä, puolet jäsenistä on naisia ja puolet miehiä.

Kokoonpano:

Henkilöstön edustajat
Varsinainen jäsen   (Henkilökohtainen varajäsen):
- Anne-Mari Juotasniemi (Ulla Rouvinen)
- Marika Veijanen (Tarja Aavio-Järvelä)
- Marko Bohm (Ismo Lahtela)
- Risto Sainio (Teppo Mikkonen)Työnantajan edustajat:
Varsinainen jäsen    (Henkilökohtainen varajäsen):
- Antti Määttä, työryhmän pj. (Miikka Ruokamo)
- Johanna Aho (Terttu Juotasniemi)
- Sirpa Salminen  (Tarja Holländer-Tyni)
- Risto Varis (Antti Lassila)