• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava tästä keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi tehdä myös äänestäjän puolesta äänestäjän valitsema henkilö. Ilmoitus voidaan tehdä kirjallisesti tai puhelimitse.

Rovaniemen kaupungin alueella kotiäänestykseen voi ilmoittautua puhelimitse vaaliassistentti Elina Maliselle puhelinnumeroon 050 573 7015 tai vaaliprojektityöntekijä Enni Kelonevalle 050 575 5096. Kirjalliset ilmoittautumiset tulee toimittaa osoitteeseen:

Rovaniemen kaupunki/eduskuntavaalit
Elina Malinen
PL 8216
96101 Rovaniemi


Kotiäänestykseen kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin ennen määräaikaa, joka eduskuntavaaleissa on 7.4.2015 kello 16. Kotiäänestyksen toimittamisesta ilmoitetaan kotiäänestykseen ilmoittautuneille hyvissä ajoin ennen vaalitoimitsijoiden käyntiä.

Kotiäänestyslomake on saatavissa Osviitan palvelupisteestä kaupungintalolta osoitteesta Hallituskatu 7.

Lataa tästä:
Ota yhteyttä

Ilmoittautumiset 7.4.2015 kello 16 mennessä:

Vaaliassistentti Elina Malinen 050 573 7015

Vaaliprojektityöntekijä Enni Keloneva 050 575 5096