• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Ennakkoäänestys Rovaniemellä

Äänioikeutettu voi äänestää yhdellä seuraavista tavoista: äänestäminen vaalipäivänä; äänestäminen ennakkoon; laitosäänestys; kotiäänestys; laivaäänestys tai kirjeäänestys. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Rovaniemen kaupunginhallitus määrännyt kokouksessaan 14.1.2019 ennakkoäänestyksen paikoista sekä aukioloajoista. Löydät Rovaniemen yleisten ennakkoäänestyspaikkojen sijainnit ja aukioloajat tämän sivun oikeassa palstassa olevasta pdf-tiedostosta. 


Erityiset ennakkoäänestyspaikat Rovaniemellä

Laitosäänestys Rovaniemellä

Vaalilain 46 § 2 mom:n mukaan äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnan keskusvaalilautakunnan määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa. Ennakkoäänestys toimitetaan 3.- 9.4.2019 (keskiviikosta tiistaihin) välisenä aikana. Laitoksissa ennakkoäänestys toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena tähän ajanjaksoon sattuvana päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.

Laitoksissa saavat äänestää ainoastaan niissä hoidettavina olevat ja niihin otetut henkilöt, näin ollen laitosten henkilökunta ja esimerkiksi päivystyksessä tai poliklinikoilla asioivat henkilöt eivät kuulu laitosäänestyksen piiriin. Laitosäänestyskohteet ja -ajat löydät Rovaniemen kaupungin vaalisivujen Laitosäänestys-kohdasta. 


Kotiäänestys Rovaniemellä

Ennakkoäänestys voidaan tietyin edellytyksin järjestää äänestäjän kotona silloin kun äänioikeutetun kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi säädettyjen edellytysten täyttyessä äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja. Saat lisätietoa kotiäänestyksestä tästä.


Henkilöllisyyden todistaminen 

Henkilöllisyys on todistettava ennakkoäänestyspaikalla vaalitoimitsijalle, jotta sekaannuksia ei syntyisi. Tämän vuoksi kuvallinen henkilöllisyystodistus on oltava mukana. Pelkkä ilmoituskortti ei käy henkilöllisyystodistuksesta. Ilmoituskorttia ei tarvitse välttämättä ottaa mukaan äänestyspaikalle. 

Mikäli henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyden osoittavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa. Henkilökortin voi Rovaniemellä saada poliisilaitokselta, Hallituskatu 1 A, 96100 Rovaniemi (0295 460 321).