• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Äänestäminen laitoksessa

Yksi erityisistä ennakkoäänestystavoista on laitoksessa äänestäminen. Äänioikeutettu, joka on ympärivuorokautisessa hoidossa tai asuu laitoksessa, on oikeutettu äänestämään ennakkoon kyseisessä laitoksessa. Laitosäänestyksen piirissä olevia laitoksia ovat muun muassa sairaalat, vanhainkodit sekä muut kaupunginhallituksen erikseen nimeämät sosiaalihuollon toimintayksiköt. Laitosäänestykseen ei tarvitse etukäteen ilmoittautua kunnan vaaliviranomaiselle, mutta äänestyshalukkuudesta voi ilmoittaa laitoksen henkilökunnalle etenkin, jos äänestyksen toivotaan tapahtuvan äänestäjän omassa huoneessa. 

Eduskuntavaalien 2019 ennakkoäänestys järjestetään aikavälillä keskiviikko 3.4. - tiistai 9.4.2019, jonka puitteissa myös laitosäänestys toteutetaan. 

 

Kuka saa äänestää laitoksessa?

Ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Näin ollen esimerkiksi laitoksen henkilökunta tai laitoksessa vierailevat henkilöt eivät voi äänestää laitosäänestyksessä. Kuten muissakin äänestystavoissa, äänioikeutetun tulee todistaa henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. 

 

Äänioikeutettuja ovat myös ne, joiden toimintakelpoisuutta on tuomioistuimen päätöksellä rajoitettu tai jotka on julistettu vajaavaltaiseksi. Laitoksissa voi olla hoidettavana potilaita, joiden tila äänestyksen toimittamishetkellä on sellainen, etteivät he yleisten periaatteiden mukaan voi suorittaa oikeudellisesti merkittäviä toimia, jollainen äänestäminen yleisissä vaaleissa on. Nämä henkilöt eivät siten kykene äänestämään. Vaalitoimikunnan on tällaisessa tapauksessa ratkaistava, voiko henkilö äänestää. Ennen asian ratkaisemista vaalitoimikunnan on suositeltavaa tapauskohtaisesti pyytää tarvittaessa laitoksen johdon tai muun asiantuntijan apua sen kysymyksen selvittämisessä, kykeneekö kyseessä oleva henkilö äänestämään.

 

Miten ja milloin laitosäänestys toteutetaan?

Rovaniemen kaupunginhallitus on määrännyt vuoden 2019 vaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina toimivat laitokset. Liitteenä on kaupunginhallituksen päätöksen liite vuonna 2019 toimitettavien vaalien ennakkoäänestyspaikkoina toimivista laitoksista. Liitteessä on esitetty muutokset verrattuna presidentinvaaliin 2018. Yhteensä kaupungin alueella sijaitsee 43 laitosta, jossa ennakkoäänestys laitoksessa toteutetaan. Nimetyille laitoksille luodaan vierailuaikataulu, jonka perusteella kolmihenkinen vaalitoimikunta käy vastaanottamassa äänet tietylle laitokselle osoitettuna aikana. Joissakin yksiköissä tai laitoksissa äänestys järjestetään yhdessä toisen yksikön tai laitoksen kanssa. Vierailuaikataulu julkistetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä tällä sivustolla noin kaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua. 

Lisätietoja

Joni Kinnunen

040-7163255

joni.kinnunen@rovaniemi.fi