• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo

KOTIÄÄNESTYS VUODEN 2012 KUNNALLISVAALEISSA

 
Milloin kunnallisvaalien kotiäänestys järjestetään?
Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjaksoon 17. - 23.10.2012 sattuvana päivänä klo 9 - 20 välisenä aikana.

Kuka on oikeutettu äänestämään kotonaan?
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Jos äänestäjä on muuttanut toisen kunnan alueelle 7.9.2012 jälkeen (äänioikeusrekisterissä olevan kotikunnan määräytymispäivä), ei hän voi nyt kysymyksessä olevissa kunnallisvaaleissa äänestää kotonaan tässä uudessa kotikunnassaan.
 
Voiko omaishoitaja äänestää kotiäänestyksen yhteydessä ja millä edellytyksillä?
Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla, kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Miten ja kenelle ilmoittautuminen kotiäänestykseen tulee suorittaa?
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava tästä keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksessa on mainittava, mikäli samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Ilmoituksen voi tehdä myös äänestäjän puolesta äänestäjän valitsema henkilö. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi vähintään ne tiedot, jotka tulee merkitä kotiäänestyslomakkeeseen. Ilmoitus voidaan tehdä kirjallisesti, sähköpostin välityksellä tai puhelimitse.

Rovaniemen kaupungin alueella kotiäänestykseen voi ilmoittautua:

puhelimitse: 
            vaaliassistentti Antti Mäkiselle numeroon 016-322 2094 tai 
            lakimiesharjoittelija Reija Ronkaiselle numeroon 050 590 5866

sähköpostin välityksellä: 
             antti.makinen(at)rovaniemi.fi

Kirjallisesti kotiäänestyslomakkeella osoitteeseen (lomake alla liitetiedostona): 
            Rovaniemen kaupunki / kunnallisvaalit 
            Antti Mäkinen 
            PL 8216 
            96101 Rovaniemi
 
Mihin mennessä kotiäänestykseen tulee ilmoittautua?
Kotiäänestykseen kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin ennen määräaikaa. Kirjallisen tai puhelimitse tehdyn ilmoituksen on oltava perillä kunnan keskusvaalilautakunnassa viimeistään 16.10.2012 ennen klo 16.
 
Milloin kotiäänestyksen ajankohdasta ilmoitetaan?
Tehtävään määrätty vaalitoimitsija tulee ottamaan vastaan kotiäänestyksen ennakkoäänestyksen ajanjaksona äänestäjälle erikseen ilmoitettuna, kello 9:n ja 20:n välisenä aikana. Kotiäänestyksen toimittamisesta ilmoitetaan kotiäänestykseen ilmoittautuneille hyvissä ajoin ennen vaalitoimikunnan käyntiä.
Lataa tästä:
Ota yhteyttä
Ilmoittautumiset 16.10.2012 klo 16.00 mennessä:

Reija Ronkainen 
040 526 6190

Antti Mäkinen
050 521 1449