• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo

Kotiäänestys


Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava tästä keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi tehdä myös äänestäjän puolesta äänestäjän valitsema henkilö. Ilmoitus voidaan tehdä kirjallisesti tai puhelimitse.

Rovaniemen kaupungin alueella kotiäänestykseen voi ilmoittautua puhelimitse vaaliassistentti Laura Aaltoselle p. 040 630 8547 tai vaaliprojektityöntekijä Henna Penttilälle p. 040 352 3561. Kirjalliset ilmoittautumiset voi lähettää sähköisesti laura.aaltonen@rovaniemi.fi tai toimittaa osoitteeseen:

Rovaniemen kaupunki/Keskusvaalilautakunta
Laura Aaltonen
PL 8216
96101 Rovaniemi

Kotiäänestykseen kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin ennen määräaikaa, jotta jokaisella kotiäänestäjälle voidaan sopia mahdollisimman sopiva aika äänestämiselle. Ehdoton määräaika kotiäänestyksen ilmoittautumiselle on 28.3.2017 kello 16. Kotiäänestyksen toimittamisesta ilmoitetaan kotiäänestykseen ilmoittautuneille hyvissä ajoin ennen vaalitoimitsijoiden käyntiä.

Kotiäänestyslomake on saatavissa Osviitan palvelupisteestä kaupungintalolta osoitteesta Hallituskatu 7 tai ladattavissa oheisena liitetiedostona.
Liitetiedostot