• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Kotiäänestys


Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä klo 9 - 20 välisenä aikana. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on:
• ensimmäisessä vaalissa 17. - 23.1.2018
• toisessa vaalissa 31.1. - 6.2.2018

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Presidentinvaalin ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16 Rovaniemen keskusvaalilautakunnalle puhelimitse, sähköpostin välityksellä (henna.penttila(at)rovaniemi.fi) tai postitse osoitteella:

     Rovaniemen kaupungin keskusvaalilautakunta /
     Henna Penttilä
     PL 8216
     96101 Rovaniemi

Jos kotiäänestykseen oikeutettu on ilmoittautunut määräajassa ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, ilmoittautuminen katsotaan olevan voimassa myös toista vaalia varten. Mutta jos henkilö ei ole ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, on hänen ilmoittauduttava toisen vaalin kotiäänestykseen viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16 Rovaniemen keskusvaalilautakunnalle.

Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoitus voidaan tehdä kirjallisesti tai puhelimitse. Ilmoituksessa on mainittava, mikäli samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestykseen kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin ennen määräaikaa. Kotiäänestykseen ilmoittautuneille ilmoitetaan etukäteen puhelimitse kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo toimittamaan äänestyksen.
 
Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä.

Kotiäänestyslomake saatavissa Osviitta palvelupisteestä kaupungintalolta, Hallituskatu 7. Kyseinen lomake on myös ladattavissa alla olevasta linkistä.
Lataa tästä:
Ota yhteyttä

Ilmoittautumiset 
kotiäänestykseen 16.1.2018 klo 16.00 mennessä: 

Vaaliassistentti 
Henna Penttilä
040 630 8547

Vaaliprojektityöntekijä
Jenna Posti
050 590 5866