Etusivu>Palvelut>Kylät ja kaupunginosat>Sodankyläntien alue>Puolustusvoimien turvallisuustiedote Misin varaston lähialueen asukkaille
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat
Turvallisuustiedote Misin varaston lähialueen asukkaille
Päivitetty 30.1.2020
 
PUOLUSTUSVOIMAT
3. LOGISTIIKKARYKMENTTI
POHJOIS-SUOMEN VARASTO-OSASTO
Misin varasto


TURVALLISUUSTIEDOTE

SISÄLTÄÄ TOIMINTAOHJEET SUURONNETTOMUUDEN VARALLE
Misin varaston lähialueen asukkaille

 

TIEDOTTAMISEN PERUSTE

Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 855/2012 edellyttää, että turvallisuusselvitysvelvollisen toiminnanharjoittajan on tiedotettava turvallisuustoimenpiteistä ja onnettomuustilanteita koskevista toimintaohjeista sellaisille henkilöille ja yhteisöille, joihin tuotantolaitoksessa tapahtuva suuronnettomuus voi vaikuttaa.

Suuronnettomuudella tarkoitetaan huomattavaa päästöä, tulipaloa, räjähdystä tai muuta ilmiötä, joka seuraa vaarallisia kemikaaleja käsittelevän tai varastoivan laitoksen toiminnassa esiintyneistä hallitsemattomista tapahtumista, jotka voivat aiheuttaa ihmisen terveyteen tai ympäristöön kohdistuvaa vakavaa välitöntä tai myöhemmin ilmenevää vaaraa.

Toiminnanharjoittajan tulee jakaa tuotantolaitoksen ympäristöön asetuksen 855/2012 liitteen VII mukaisen asiat sisältävän tiedotteen.

Tässä yleistiedotteessa kerrotaan 3. LOGISTIIKKARYKMENTIN POHJOIS-SUOMEN VARASTO-OSASTON Misin varaston toiminta ja toiminnasta aiheutuvat riskit. Tiedotteessa annetaan toimintaohjeet kuinka mahdollisessa vaaratilanteessa ja sen vaikutusalueella tulee toimia.

Tässä tiedotteessa käsitellään räjähteiden vaaraominaisuuksia, jotka mahdollisessa onnettomuustilanteessa tai siihen liittyvässä tulipalossa voivat aiheuttaa vaaraa varaston alueen ulkopuolella.


MISIN VARASTON TEHTÄVÄ

Misin varasto on 3. LOGISTIIKKARYKMENTIN komentajan alainen joukkoyksikkö.

Misin varaston tehtävänä on rauhan aikana huoltaa ja varastoida materiaalia puolustusvoimien tarpeiden mukaisesti.

Misin varaston toimintaperiaate on riskienhallinnan keinoin, asiantuntemuksella sekä huolellisella työllä varmistaa toimintansa siten, ettei siitä aiheudu vaaraa ihmisille eikä ympäröivälle luonnolle.

Huolellisesta työskentelystä huolimatta vakavan onnettomuuden vaaraa ei voida kokonaan sulkea pois. Vakavan onnettomuuden voi aiheuttaa esimerkiksi ukkosen synnyttämä tulipalo varastoalueella.

Todennäköisempi onnettomuuden aiheuttaja on edelleen maastossa olevat sodanaikaiset räjähteet (itsesyttyminen-maastopalo). 

Misin varaston toiminnasta vastaa varaston päällikkö yliluutnantti Jarmo Aikio.

 

MISIN VARASTON SIJAINTI

misi varasto sijainti.png

 

TOIMINTA MISIN VARASTOLLA

Varaston toimintaa johtaa varaston päällikkö.

Varasto koostuu räjähdevarastosta, valmiusvarastosta sekä kuljetusväline- ja polttoainevarastoista. Varastoilla työskentelee 7 eri alojen ammattilaista.

Varastoalueella varastoidaan mm. polttoaineita ja räjähteitä rauhan ja kriisiajan tarpeisiin.

Polttoaineenjakopaikka täyttää KTM:n päätöksen 415/1998 mukaiset vaatimukset.

Kemikaalit varastoidaan ja niiden määrät on rajattu voimassa olevin luvin ja määräyksin.

Eri alan tehtävissä työskentelevät henkilöt on koulutettu tehtäviinsä ja ammattitaito pidetään yllä jatkuvalla koulutuksella.

Lupaviranomaiset valvovat toimintaa ja lupaehtojen noudattamista.

Varaston toimintaan liittyviä suuronnettomuuden vaaroja on selvitetty lukuisten riskienarviointien avulla. Riskienarviointien perusteella Puolustusvoimat on tehnyt, ja tekee jatkuvasti tarvittavia toimenpiteitä todettujen suuronnettomuusvaarojen torjumiseksi (mm. ympäristönvalvontalaitteiden lisääminen).

Suuronnettomuusvaaran torjumiseksi 3. LOGISTIIKKARYKMENTTI on laatinut kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen mukaisen turvallisuusselvityksen, joka on toimitettu valvovalle lupaviranomaiselle.

MISIN VARASTON TURVALLISUUSSELVITYKSEN JA VAARALLISTEN KEMIKAALIEN LUETTELON JULKISET OSAT LUETTAVISSA VARASTOLLA VIRKA-AIKANA ERIKSEEN PYYDETTÄESSÄ.

 

KÄSITELTÄVIEN VAARALLISTEN AINEIDEN OMINAISUUKSIA

   Räjähteet   Muu aine
Aineen vaara-ominaisuudet 

Räjähdysvaara, josta voi aiheutua:

– Painevaikutuksesta sinkoutuneiden materiaalien ja kappaleiden leviäminen ympäristöön mahdollisesti jopa yli 1 km etäisyyksille.

– Sirpaleiden leviäminen ympäristöön yli 0,5km etäisyyksille.

– Painevaikutukset ympäristöön jopa useiden kilometrien etäisyyksille (ikkunoiden rikkoutuminen).

– Lämpövaikutukset muutamien satojen metrien etäisyyksille.

– Myrkyllisten palokaasujen leviäminen tuuliolosuhteista riippuen jopa yli 1km etäisyyksille.

– Maaperän tärinä muutamien satojen metrien etäisyyksille.

– Ikkunoiden rikkoutuminen n. 3,5 km etäisyydelle.

Tulipalo, josta voi aiheutua:

– Lämpövaikutukset muutamien satojen metrien etäisyyksille.

– Myrkyllisten palokaasujen leviäminen tuuliolosuhteista riippuen jopa yli 1 km etäisyyksille.

Terveys- ja ympäristö-vaikutukset

–Painevaikutuksesta sinkoutuneiden materiaalien ja kappaleiden iskeytymisestä aiheutuva uhka ihmisille ja rakenteille.

– Sirpaleiden osumisesta aiheutuva vammautuminen ja palon syttyminen.

– Rakenteiden rikkoutuminen painevaikutuksesta sekä ihmiseen kohdistuva paineen aiheuttama vammautuminen.

– Lämmön aiheuttama tulipalo ja palovammat lähietäisyyksillä.

– Myrkyllisten palokaasujen aiheuttamat vaarat.

– Maastoon levinneet räjähtämättömät räjähteet.

– Tärinän aiheuttama herkkien laitteiden ja rakenteiden rikkoutuminen.

Tulipalo räjähdevaraston alueella:

– Myrkyllisten palokaasujen aiheuttamat vaarat noin 1 km etäisyydelle.

– Lämmön aiheuttama tulipalo ja palovammat lähietäisyyksillä.

– Kemikaalien imeytyminen maaperään (pohjavesialue).

Vaaran tunnistaminen

Tulipalon ja räjähdysten aiheuttamat:

– Savut.

– Valoilmiöt.

– Maaperän tärinä.

– Paineaallot ja äänet.

– Painevaikutuksesta sinkoutuneet materiaalit, kappaleet ja sirpaleet.

Tulipalojen aiheuttamat:

– Savut.

 

VARAUTUMINEN

Räjähteisiin liittyvät vaarat ja turvallisuuden kannalta kriittiset kohteet on kartoitettu ja tunnistettu. Näiden riskitekijöiden vähentämiseksi ja poistamiseksi on tehty ja tehdään jatkuvasti työtä mahdollisimman hyvän turvallisuustason ylläpitämiseksi.

Misin varastolla noudatetaan seuraavia turvallisuuden ylläpitämiseen ja sen parantamiseen liittyviä menettelytapoja ja periaatteita:
• toiminta on erillisen lupaviranomaisen hyväksymää, luvanvaraista
• henkilöstö on koulutettu tehtäväänsä ja työskentelyyn räjähteiden kanssa
• tilat ja vaarallisten aineiden käsittelyyn käytettävät laitteistot täyttävät viranomaisten asettamat normit
• tilat on varustettu palo- ja rikosilmoitin- sekä savuilmaisinjärjestelmillä
• tilojen ja laitteiden kunnossapito toteutetaan ennakkohuoltojärjestelmän mukaisesti
• toimintaan kohdistuu säännöllistä ulkopuolisen lupaviranomaisen ja pelastusviranomaisen suorittamaa tarkastustoimintaa

Misin varastoalueella on ympärivuorokautinen vartiointi ja valvonta.

Vartioinnin tehtävänä on ehkäistä varastoalueeseen kohdistuva kaikenlainen luvaton toiminta.

Alueelle pääsy ilman asianmukaista lupaa on kielletty. Alueet on aidattu ja rajoitukset on osoitettu kieltotauluin.

Vartio- ja kiinteistönhoitohenkilöstöllä on apunaan kehittyneet tekniset valvontajärjestelmät.

Turvallisuusselvityksessä esille tulleisiin suuronnettomuusvaaroihin on varauduttu laatimalla sisäinen pelastussuunnitelma. Pelastustoimintaa harjoitellaan säännöllisesti oman ja pelastuslaitoksen henkilöstön kanssa.

Sisäisen pelastussuunnitelman lähtökohtana on onnettomuustilanteissa ihmisten pelastaminen, tuhojen estäminen ja rajaaminen sekä pelastusviranomaisen avustaminen.

Misin varasto järjestää säännöllisesti yhteistoimintaharjoituksia pelastus- ja poliisiviranomaisten kanssa.

 

TOIMINTA SUURONNETTOMUUSTILANTEESSA

Turvallisuusselvitystä laadittaessa on tullut esiin, että räjähteisiin liittyvässä onnettomuustilanteessa vaaran vaikutukset saattavat ulottua laajemmalle kuin varaston käytössä ja hallinnassa oleva alue ulottuu.

Alla olevassa kuvassa on merkittynä alue, joka tullaan evakuoimaan poliisin johdolla mahdollisessa suuronnettomuustilanteessa.

misi onnettomuus.png

  Toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle 
Vaarassa olevien hälyttäminen 

Puolustusvoimien henkilöstö ilmoittaa onnettomuusvaarasta tai onnettomuudesta lähialueen asukkaille joko puhelimella tai henkilökohtaisella käynnillä.

Suojautuminen 

Noudata viranomaisten antamia ohjeita. Mikäli asutte evakuointialueella, varautukaa siirtymään vaara-alueen ulkopuolelle.

Sisätiloissa tulee siirtyä pois ikkunan ääreltä, sulkea ikkunat ja laittaa verhot ikkunoiden eteen. Sulje ilmanvaihtolaitteet.

Aukaise radio ja kuuntele lisätietoja kanavalta ”Lapin Radio”.
Onnettomuusalueen suuntaan ei saa mennä.

Vältä puhelimen käyttöä

Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.

Viranomaiset tiedottavat asiasta heti, kun on tiedotettavaa.

 

TARKEMMAT YHTEYSTIEDOT

Misin varasto
Misintie 219
97580 Misi
Puh. 0298 7463400

Lisätietoja räjähteistä ja muista vaarallisista aineista sekä niiden ominaisuuksista antavat:

Virka-aikana klo 07.30–15.30
– Varaston päällikkö, puh. 0299 573310
– Pelastusupseeri, puh. 0299 573313