Oppivelvollisuus

Suomessa oppivelvollisuus perustuu lakiin, joka tarkoittaa velvollisuutta hankkia perusopetuslaissa ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä perusopetuksen oppimäärää. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna jona lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun oppimäärä on suoritettu hyväksytysti peruskoulun jälkeen tai kun sen alkamisesta on kulunut 10 vuotta.

Suomalainen koulutusjärjestelmä arvostettu ja tunnettu ympäri maailman. Suomessa lähes kaikki lapset (99,7 %) suorittavat perusopetuksen oppimäärän ja saavat perusopetuksen päättötodistuksen. Vastuu perusopetuksen suorittamisesta ja koulun käynnistä on kuitenkin lapsen huoltajalla. 

Suomessa kunnat ovat velvollisia järjestämään perusopetusta kaikille sen alueella asuville oppivelvollisille. Asuinkunta osoittaa oppivelvolliselle koulupaikan lähikoulussa.  Aina lähikoulu ei välttämättä ole kuitenkaan sijainniltaan lähin koulu. Oppivelvollinen voi pyrkiä muuhunkin kuin kunnan hänelle osoittamaan kouluun, mutta subjektiivista oikeutta päästä tähän kouluun hänellä ei ole.