Mitä tehdä jos rahaa on vähän?

Jos omat rahat eivät tunnu riittävän kattamaan normaalielämän peruskuluja, kannattaa selvittää oikeudet mahdollisiin tukiin. Suomessa on mahdollista saada tukea esimerkiksi opiskeluun, lapsiperheelle, vakavasti sairastuneelle tai työttömäksi jääneelle.

Osa tuista on automaattisia, osa perustuu tarveharkinnalle. Esimerkiksi lapsilisä maksetaan automaattisesti alaikäisestä lapsesta tuen hakemisen jälkeen, kun taas toimeentulotuki myönnetään vain, jos todetaan, ettei hakijan oma varallisuus riitä kattamaan välttämättömiä jokapäiväisiä menoja. Sosiaalitoimen myöntämä toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto. Sitä voi saada vasta, kun kaikki muut tukimuodot on haettu ja tarkistettu.

Asumiskuluihin voi saada apua Kelasta.
Tuen saamiseen vaikuttavat muun muassa asunnossa asuvien lukumäärä, tulot, menot, omaisuus ja asunnon koko sekä muut asiat. Asumistukea voivat saada pienituloiset, työttömät, eläkeläiset, opiskelijat ja varusmiesten puolisot ja lapset.

Kun on tullut hyväksytyksi oppilaitokseen ja suunnitelmana on opiskella päätoimisesti, opiskeluun voi saada rahallista tukea.
Opintojen rahallisella tukemisella taataan jokaisen mahdollisuus saada koulutusta riippumatta perhetaustasta tai varallisuudesta.

Päätoiminen opiskelija on yleensä oikeutettu opintorahaan, asumislisään ja valtion takaamaan opintolainaan.
Työssä olevat aikuiset voivat hakea esimerkiksi aikuiskoulutustukea. Opiskelua tukevat myös monet säätiöt ja järjestöt apurahoin ja stipendein. Työttömät voivat tietyin edellytyksin opiskella työmarkkinatuella. Tästä vaihtoehdosta saa lisätietoja omasta TE-toimistosta.

Työttömänä kannattaa selvittää nopeasti, mihin tukiin on oikeutettu. Työttömyysturvan edellytyksenä on, että työtön on työmarkkinoiden käytettävissä ja ottaa vastaan tarjottua työtä. Työttömyysturvaa haetaan heti sen jälkeen, kun on ilmoittauduttu työnhakijaksi Työ- ja elinkeinotoimistoon. Tukinimikkeitä ovat työmarkkinatuki, peruspäiväraha ja ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha. Kela auttaa selvittämään, mihin tukeen työtön on oikeutettu.

Viimesijainen toimeentuloturvan muoto on toimeentulotuki. Tukea saa yleensä vain kuukaudeksi kerrallaan ja sitä maksetaan se määrä, jolla asiakkaan tukeen oikeuttavat menot ylittävät hänen tulonsa ja varansa. Tuen on tarkoitus olla väliaikaista ja parantaa niiden asemaa, jotka ovat yhteiskunnassa kaikista heikoimmassa asemassa. Toimeentulotukea haetaan kunnan sosiaalitoimistosta, jonka yhteystiedot löytyvät kunnan nettisivuilta. Toimeentulotuen hakeminen Oulussa

Kiireellisissä tapauksissa tukea voi hakea myös tilapäisen oleskelukunnan sosiaalitoimistosta. Päätös toimeentulotuen saamisesta on saatava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen jättämisestä, kiireellisissä tapauksissa viimeistään seuraavana arkipäivänä. (Lähde: nuortenelämä.fi:2016)