• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Rovaniemen vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto

 Vammaisneuvosto 2017 - 2021 jäsenet 

Varsinainen jäsen       Henkilökohtainen varajäsen 

pj. Minna Muukkonen
minna.muukkonen1@gmail.com    

Tarja Hänninen

vpj. Jarno Saapunki 
jarno.saapunki@pp.inet.fi

Tuula Lautala

Jukka Siltanen

Hannele Burtsov
Sirpa Somby Minna Puustinen

Pertti Ollonen

Anneli Sundström
Pauli Niemelä Juho Hiltunen
Pia Ylisuvanto Kii Korhonen
Mirva Suni Nina Helisten-Kerkelä
 Janne Siltanen  Miikka Mattila


Kaupunginhallituksen jäsen vammaisneuvostossa on Maarit Simoska, varajäsen Hannu Ovaskainen.

Lautakuntien jäsenet: 
Perusturvalautakunta:
Pirita Nenonen, varajäsen Riitta-Maija Hokkanen. 
Elinvoimalautakunta: 
Anna-Maria Alaluusua, varajäsen Katja Lindholm. 
Sivistyslautakunta: 
Tiina Outila, varajäsen Jussi Nikula.
Nuorisovaltuusto: 
Saika Hasnat, varajäsen Melina Mäkimartti

Toimialojen jäsenet:
Tekninen toimiala: Leena Kantola, varajäsen Aku Raappana
Perusturvan toimiala: Maija Tervo, varajäsen Piia Vartio
                                      Sari Ahlsved, varajäsen Merja Saarinen

Sihteeri vs. Riina Koskiniemi riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Kuntalain 410/2015  § 28  mukaisesti vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksi-en varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto.

Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvosto on Rovaniemen kaupungin ja kaupungin alueella toimivien vammais- ja kansanterveystyön järjestöjen yhteistyöelin.  Neuvostossa on mukana vammaisten, heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen, Rovaniemen ev.-lut. seurakunnan sekä Rovaniemen kaupungin edustajat.

Vammaisneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta kuntalain (410/2015) § 28:n mukaisesti.

Kaupunginhallitus, lautakunnat, kaupunginjohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat, että vammaisneuvosto saa riittävästi tietoa valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioita ja voi osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Viestintä toteutetaan Rovaniemen kaupungin viestintästrategian (Kh 28.11.2016 § 485) mukaisesti painottaen oikea-aikaista, ymmärrettävää ja oikeellista tietoa.

Vammaisneuvoston tehtävät:

 • Vaikuttaa asenteisiin. Vammaisilla henkilöillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteisten asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.
 • Seuraa erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen, mkl. vammais- ja kuntoutuspalvelujen kehitystä ja täytäntöönpanoa.
 • Tekee aloitteita ja antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille.
 • Vaikuttaa yhdyskuntasuunnitteluun ja esteettömään rakentamiseen.
 • Edistää laaja-alaisesti vammaisten henkilöiden yhteiskuntaosallisuutta ja yhdenvertaisuutta.
 • Kaupunginhallitus asettaa vammaisneuvoston ja vahvistaa sen toimintasäännön. Vammaisneuvoston toimintakausi on valtuustokausi.

Vammaisneuvostossa on 18 jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. (Kh 14.8.2017 § 395).

 

 

 

 

Kokousajat

Kokousaikataulu 2020

30.1., 27.2., (26.3 peruttu), 29.4., 28.5.

Kokoukset alkavat klo.10.00.

Aikataulu on alustava ja muutokset ovat mahdollisia. 

Palautetta vammaisneuvostolle