• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Rakentaminen

Katselmukset

Rakennushankkeessa edellytetyt katselmukset on merkitty rakennuslupapäätökseen. Tarkastukset tilataan työn edistymisen mukaan rakennusvalvonnasta. Katselmuksen sisällöstä ja luonteesta voi rakennusvalvonta antaa erillisä ohjeita rakennuslupapäätöksen yhteydessä. Vastaavan työjohtajan tulee olla mukana katselmuksissa.

ALOITUS
Aloituskokouksessa käydään läpi tulevaa rakennushanketta ja varmistetaan vastuuhenkilöiden tehtävät. Samalla rakennusvalvonta haluaa varmistaa, että eri asiantuntijat ovat asianmukaisesti harkinneet rakennusluvassa vahvistettujen lattian ja pihan korkeuslukemien soveltuvuutta.  Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuksen korkeusasema on hyväksytty.

PERUSTUS
Pohjakatselmus on pyydettävä rakennusvalvontatoimistosta perustusten maankaivutöiden yhteydessä tai päätyttyä. Ennen perustusrakenteiden valamista on vastaavan työnjohtajan aina tarkastettava maapohja-, laudoitus- ja raudoitustyöt. Perustuskatselmus pyydetään rakennusvalvontatoimistosta ennen perustusten betonitöihin ryhtymistä.

RAKENNE
Kun rakennuksen runko ja muut kantavat rakenteet on tehty ja rakenteet ovat vielä näkyvissä, pyydetään rakennekatselmus rakennusvalvontatoimistosta.

SAVUHORMI
Hormikatselmus pyydetään, kun savu- ja muut hormit on tehty ja ennen kuin ne peitetään. Hormikatselmus pyydetään rakennusvalvontatoimistosta.

MUUTTO

Osittainen loppukatselmus (käyttöönottokatselmus).  Jos rakennus tai sen osa halutaan ottaa käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, pyydetään käyttöönotettavalle osalle rakennusvalvontatoimistosta osittainen loppukatselmus. Käyttöönotettavan osan tulee silloin täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset. Asuintiloissa tämä tarkoittaa, että lämmitys-, ilmanvaihto, vesi- ja viemärilaitteistot ovat valmiit ja tarkastetut sekä sähkölaitteista ei ole vaaraa henkilöturvallisuudelle. Portaiden ja parvekkeiden kaiteet sekä muut rakennuksen turvajärjestelyt on oltava kunnossa. Myös palotikkaiden ja vesikaton kulkuteiden tulee olla valmiit.

VESI- JA VIEMÄRILAITTEET
Tarkastukset pyydetään rakennusvalvontatoimistosta, kun tonttiviemäreiden ja vesijohtojen asennukset ovat alkamassa, rakenteisiin jäävät KVV -laitteet ovat valmistumassa ja vesijohtojen koepaine pidetään. KVV -työnjohtajan on oltava paikalla tarkastuksessa.

ILMANVAIHTOLAITTEET
Tarkastukset pyydetään rakennusvalvontatoimistosta kun ilmanvaihtokanavien tiiveyskoe pidetään ja ilmanvaihtokanavien hormikatselmus kun paloeristykset, puhdistusluukut, säätöpellit ja palopellit on asennettu. IV-työnjohtajan on oltava paikalla tarkastuksessa.

LOPPUKATSELMUS
Loppukatselmus pyydetään rakennusvalvontatoimistolta, kun rakennus on valmis, kuitenkin viimeistään ennen luvan voimassaoloajan päättymistä. Tässä katselmuksessa rakennuksen hyväksymisen edellytyksenä on hyväksyntä kaikissa edellä mainituissa rakennustyön aikaisissa katselmuksissa.