• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Rakentaminen


Poikkeamislupa MRL 171-174 §

Kunta tai alueellinen ympäristökeskus voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.
Poikkeaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy

Poikkeamislupa tarvitaan mm.:
– Haluttaessa poiketa voimassa olevan asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta.
– Haluttaessa poiketa voimassa olevan asemakaavan rakennusaloista.
– Haluttaessa poiketa rakennuspaikan enimmäisrakennusoikeudesta.
– Haluttaessa poiketa kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesta
   rakennuspaikan vähimmäispinta-alasta.
– Rakentamisesta ranta-alueelle ilman asemakaavaa.

Poikkeamista haetaan erillisellä hakemuksella, joita on saatavissa rakennusvalvontavirastosta. Mikäli asia kuuluu kunnan toimivaltaan, asian päättää kunnanhallitus. Jos asia kuuluu alueellisen ympäristökeskuksen toimivaltaan, asian päättää Lapin Ely-keskus.
Poikkeamisluvasta hankitaan rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto.Poikkeamislupa ranta-alueella MRL 171 §, 1 mom., MRL 72 §

Uuden rakennuksen rakentamiseksi tai vanhan rakennuksen laajentamiseksi vesistön ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa MRL 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua kaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena tarvitaan poikkeamislupa.1.4.2016 astui voimaan maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jolla rakentamisen poikkeamispäätösten toimivalta siirtyi kokonaisuudessaan kuntiin.

Ilman poikkeamista voidaan suoraan rakennusluvalla sallia kuitenkin muun muassa seuraavat rakennushankkeet:
– Maa- ja metsätaloudessa tai kalataloudessa tarpeellinen rakentaminen.
– Olemassa olevan asuinrakennuksen (loma-asunto tai pysyvä asunto)
   kanssa samaan pihapiiriin kuuluva talousrakennus.
– Olemassa olevan asuinrakennuksen korjaaminen tai vähäinen laajentaminenSuunnittelutarveratkaisu MRL 16 §, 137 §

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan sellaista aluetta asemakaava-alueen ulkopuolella, jolla jo tapahtuneen tiiviin rakentamisen tai alueen muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen ( MRL 16§ ). Rakentaminen voi lisäksi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Rovaniemellä maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta on pääsääntöisesti kunnan asemakaavoittamaton alue, lukuun ottamatta vesistöjen ranta-alueita. Ranta-alueilla sijaitsevat hankkeet harkitaan poikkeamismenettelynä ( MRL 72 § ),

Ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa, tarvitaan suunnittelutarveratkaisu, jossa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle.
Suunnittelutarveratkaisu tehdään yhdyskuntakehityksen, ympäristöarvojen ja tulevan maankäytön näkökulmasta. Rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuttaa haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentamisen on oltava maisemallisesti sopivaa eikä se saa vaikeuttaa erityisten luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.
Suunnittelutarveratkaisusta hankitaan kaavoittajan lausunto.

Suunnittelutarveratkaisua ei tarvita olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamiseen tai olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamiseen tai vähäiseen laajentamiseen.
Suunnittelutarveratkaisusta päätöksen tekee rakennustarkastaja viranhaltijapäätöksenä.

 

Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun hakeminen
Poikkeamislupaa ja suunnittelutarveratkaisua haetaan kirjallisella hakemuksella, ja se toimitetaan liitteineen rakennusvalvontavirastoon.
.
Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:
– Hakemus
– Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta (lainhuuto, vuokrasopimus  tmv. )
– Virallinen karttaote/tonttikartta (Asemakaava tai yleiskaava-alueella kaavaotteet Osviitasta.  
   Rekisterikarttaotteen saa Lapin maanmittaustoimistosta).
– Asemapiirros 1:500 (5 kappaleena, suunnittelutarveratkaisuun 3 kpl ).
– Selvitys naapurien kuulemisesta.
  (Lupahakemuksen vireilletulosta ilmoitetaan naapurille. Luvan hakija hankkii naapurien       kirjalliset kuulemiset hankkeelle. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa ).

Lisää ohjeita löytyy myös hakemuskaavakkeesta. Lisämateriaalina voi esittää asian arvioimista edesauttavia havainnollistavia piirustuksia, valokuvia, rakennuspiirustuksia, otteita voimassa olevista kaavoista ym.
Hakemuslomakkeita saa rakennusvalvontavirastosta.

Poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana. Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen poikkeamispäätöksen / suunnittelutarveratkaisun ja rakennusluvan lainvoimaisuutta.