• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys
Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto on palvelu, jossa terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti Kelan ylläpitämään arkistoon. Potilastiedon arkistoa rakennetaan vaiheistetusti ja sen vuoksi myös tiedot kertyvät arkistoon sitä mukaa kun arkiston käyttö laajenee. Julkinen terveydenhuolto alkaa käyttää Potilastiedon arkistoa vuoden 2014 aikana. 

Rovaniemen kaupungin terveyspalvelut liittyvät potilastiedon arkiston käyttäjäksi toukokuun lopussa 2014. Käyttöönoton yhteydessä edellytetään informointia potilaille arkistosta, jonka jälkeen potilas antaa suostumuksen siihen että arkistoon tallennetuja tietoja voidaan katsoa asiakkaan/potilaan asioidessa Lapin sairaahoitopiirin ulkopuolella olevissa terveydenhoidon palveluissa. Lapin sairaanhoitopiirissä on käytössä ns. yhteisrekisteri, jonka sisällä asioidessa tietoja voidaan käyttää hoitotilanteessa ilman erillistä suostumusta, ellei asiakas ole kieltänyt niiden näkymistä toisessa sairaanhoitopiiriin kuuluvassa julkisen terveydenhuollon yksikössä.

Potilastietojen arkisto tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden tarkastella omia potilastietojaan Omakanta-palvelussa, jonne pääsee kirjautumaan kanta.fi-sivujen kautta.Toivomuksena on että kaikki ne kuntalaiset, joilla on mahdollisuus Internet-yhteyden käyttöön ja verkkopankkitunnisteet, henkilövarmennekortti tai mobiilivarmenne, kävisivät merkitsemässä informoinnin, suostumukset ja mahdolliset kiellot Omakantaan.

Palvelun käyttäminen on yhtä turvallista kuin verkkopankissa asioiminen, koska siinä tunnistaudutaan ennen omien tietoihin pääsemistä. Omakantaan merkityt informointi, suostumus ja kieltotiedot siirtyvät potilastietojärjestelmään, eikä terveydenhuollon yksikössä tarvitse enää pyytää kyseisiä tietoja asiakkaalta/potilaalta. Tämä säästää työntekijöiden työaikaa varsinaiseen hoitotyöhön. 

Kansalaiset hyötyvät valtakunnallisesta palvelusta  liikkuessaan eri osissa maata tai käyttäessään useampien terveydenhuollon palvelunantajien palveluita. Potilastiedon arkiston kautta potilastiedot ovat käytettävissä niissä terveydenhuollon toimintayksiköissä, jotka niitä potilaan hoidossa tarvitsevat. 

 

Tietojen luovutukseen tarvitaan potilaan suostumus

Potilastiedon arkistoon tallennetut potilastiedot ovat ko. tiedon tallentaneen terveydenhuollon palvelujen antajan käytettävissä. Tietojen luovuttaminen muille terveydenhuollon palvelujen antajille edellyttää potilaan antamaa suostumusta. Suostumus on voimassa toistaiseksi ja käsittää kaikki järjestelmässä jo olevat ja myös siihen myöhemmin tallennettavat potilastiedot. Potilas voi kuitenkin rajata suostumuksen laajuutta erikseen tekemällään kiellolla. Suostumuksen tai kiellon tai niiden peruutuksen voi tehdä palveluun liittyneen terveydenhuollon palvelujen antajan luona tai Omakanta-nettipalvelussa.

Potilastiedon arkistosta on eniten hyötyä niin potilaalle kuin terveydenhuollon henkilökunnalle, kun potilastiedot ovat kaikkien potilasta hoitavien käytettävissä. 

 

Tietoturvallinen järjestelmä

Terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät arkistoa potilastietojärjestelmien kautta, tunnistautumalla palveluihin yksilöidyillä terveydenhuollon ammattikorteilla. Arkistossa olevien asiakirjojen käyttäminen edellyttää, että ammattilaisen ja potilaan välillä on hoitosuhde tai muu asiallinen yhteys, jonka perusteella käyttö on oikeutettua. Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon ja Potilastiedon arkiston välillä tapahtuu salattuna. Kaikesta potilastietojen käytöstä kirjataan lokitiedot, jotka mahdollistavat jälkivalvonnan.

 

Konkreettiset hyödyt Potilastiedon arkistosta kansalaiselle

 • tiedot ovat turvassa (suojattu tiedonsiirto, ammattikortit, lokitietojen seuranta)
 • voidaan hyödyntää aikaisempia tutkimustuloksia ja välttää turhia hoitotoimenpiteitä    > säästää potilaankin rahaa
 • tiedonkulku paranee
 • omia terveystietoja voi seurata helposti Omakannasta
 • potilastietojen käytettävyys tukee potilaiden mahdollisuutta valita hoitoyksikkönsä
 • mahdollistaa toimivat hoitoketjut KAIKKIEN toimintayksiköiden välillä
 • potilas vaikuttaa itse siihen, kuka käyttää hänen potilastietojaan
 • ajantasainen tieto luo potilasturvallisuutta

 


Tiivistelmä

Rovaniemen terveyspalvelut tallentaa 21.5.2014 alkaen potilastiedot sähköiseen arkistoon.

Asiakkaana sinun tulisi antaa suostumus Kanta-arkistoon tallennettujen tietojen käyttöön.

Asiakkaana voit katsoa arkiston käyttöönoton jälkeen tallennettuja omia potilastietojasi netin kautta verkkopankkitunnuksilla.

Esitteet