Etusivu>Palvelut>Terveys>Potilastietojen käsittely
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys
Potilastietojen käsittely ja tarkastaminen
 • Terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä asiakirjoja ja niissä olevia tietoja ei luovuteta sivullisille muuten kuin lainsäädännön perusteella tai asianomaisen suostumuksella
     
 • Potilaalla on oikeus tutustua hänestä talletettuihin tietoihin ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista.
     
 • Potilaalla on oikeus saada selvitys omien tietojen käsittelyn laillisuudesta (ns. lokitietoselvitys).

 • Kelan KanTa-arkiston valmistuttua vuoden 2014 aikana, voi potilas tarkastaa omat sinne tallennetut tiedot OmaKanta- katselun kautta. Aluksi Kantaan tallennetaan vaiheittain uudet syntyvät potilastiedot. OmaKanta katseluyhteyden kautta potilas voi merkitä myös suostumuksen tietojen käyttöön ja rajoittaa näkyvyyttä omiin tietoihinsa eri rekisterinpitäjien välillä sekä merkitä informoinnin saaduksi KanTa-arkistosta sekä Lapin sairaanhoitopiirin yhteisrekisteristä. Lisäksi OmaKannan kautta potilas voi nähdä mitkä organisaatiot ovat katselleet ja käyttäneet hänen potilastietojaan
     

Tietosuojaseloste (= rekisteriseloste + informointiosa)

Asiakas- ja potilastiedot kerätään rekisteriin, jota ylläpitää Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietorekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet, joihin on merkitty rekisterinpitäjä, rekisteriasioista vastaava ja rekisteriasioita hoitava henkilö.


Lapin sairaanhoitopiirin yhteisrekisteri

1.5.2011 voimaan tulleen Terveydenhuoltolain mukaan saman sairaanhoitopiirin alueella toimivien perusterveydenhuollon (terveyskeskusten) ja erikoissairaanhoidon (keskussairaalan) sähköiset potilasrekisterit ja potilasasiakirja-arkistot muodostavat yhteisen potilastietorekisterin.

Potilasta hoitava henkilökunta voi käyttää yhteisessä potilastietorekisterissä olevia hoidon kannalta tarpeellisia potilastietoja ilman potilaan suostumusta. Käyttö edellyttää kuitenkin, että potilasta on informoitu yhteisen potilastietorekisterin käytöstä ja mahdollisuudesta kieltää potilastietojen yhteiskäyttö.
Lisätietoja Lapin sairaanhoitopiirin yhteisrekisteristä löytyy osoitteesta: http://www.lshp.fi/default.aspx?contentid=6090&contentlan=1  


 

Henkilötietolain mukainen potilasrekisteritietojen tarkastaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään tai huollossaan olevaa lasta koskevat tiedot, jos tiedot on talletettu henkilörekisteriin ja ne koskevat tietojen pyytäjää tai hänen huollossaan olevaa lasta. Tarkastusoikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti, eikä tarkastusoikeutta voi toteuttaa asianajajan tai muun asiamiehen välityksellä.

Myös alaikäisellä eli alle 18-vuotiaalla lapsella on tarkastusoikeus. Hänellä on mm. oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot, mikäli hän ikäänsä, kehitystasoonsa ja asian laatuun nähden ymmärtää asian merkityksen

Oheisella lomakkeella voi pyytää rekisteritietojen tarkastusta ja lomake tulee allekirjoittaa omakätisesti. Mikäli rekisteritietojen pyytäjä on merkinnyt lomakkeeseen että hän haluaa tutustua tietoihin rekisterinpitäjän luona, otetaan häneen yhteyttä puhelimitse tai kirjeitse ajan sopimiseksi.. Tämä lomake on tarkoitettu laajamittaiseen rekisterin tarkastukseen. Yksittäisiä tietoja potilas/asiakasrekisteristä voidaan pyytää jäljempänä olevilla julkisuuslain mukaisilla tietopyyntölomakkeilla kirjallisesti tai suullisesti asioidessanne terveyspalveluissa (esimerkiksi tiettyä sairautta koskevat tiedot).  
 


Rekisteritietojen tarkastuslomake palautetaan suljetussa kirjekuoressa osoitteella:
Rovaniemen kaupunki
Kaupunginkirjaamo,
PL 8216, Hallituskatu 7,
96101 Rovaniemi

Lomake: Rekisteritietojen tarkastuspyyntö.pdf


Henkilötietolain mukainen potilasrekisteritietojen korjaaminen


Henkilötietolain 29§:n mukaan rekisteröity voi pyytää rekisteritietojensa oikaisua, poistamista tai täydentämistä. Pyynnön voi tehdä oheisella lomakkeella ja se tulee allekirjoittaa omakätisesti.Tietojen korjaamisvaatimus tulee olla hyvin yksilöity ja perusteltu ja se lähetetään kirjaamon kautta rekisterinpitäjälle alla olevaan osoitteeseen. Potilasrekisteritietojen korjaamisen tekee ensisijaisesti tiedot kirjannut henkilö ja tarvittaessa korjaamisesta päättää rekisterinpitäjän siihen nimeämä henkilö.

Lomake palautetaan suljetussa kirjekuoressa osoitteella:
Rovaniemen kaupunki
Kaupunginkirjaamo
PL 8216, Hallituskatu 7,
96101 Rovaniemi

LomakeRekisteritietojen korjaamisvaatimus.pdfSelvityspyyntö omien henkilötietojen käsittelystä terveyspalveluissa

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 18§:n mukaan asiakkaalla on oikeus saada tietää, kuka on käyttänyt häntä koskevia rekisteritietoja ja mikä on ollut käytön peruste. Selvitystä omien tietojen käsittelystä voi pyytää oheisella lomakkeella ja se tulee allekirjoittaa omakätisesti. Selvityspyyntö lähetetään Rovaniemen kaupungin kirjaamon kautta rekisterinpitäjälle.

Selvitys voidaan antaa henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona, ja jos asiakas on merkinnyt lomakkeeseen haluavansa tutustua selvitykseen henkilökohtaisesti häneen otetaan yhteyttä puhelimitse ajan sopimiseksi. Mikäli selvitystä pyydetään vain kirjallisesti, se lähetetään asiakkaan antamaan osoitteeseen. Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Lomake palautetaan suljetussa kirjekuoressa osoitteella:
Rovaniemen kaupunki
Kaupunginkirjaamo,
PL 8216, Hallituskatu 7,
96101 Rovaniemi

LomakeSelvitys henkilötietojen käsittelystä.pdfJulkisuuslain mukainen tiedonsaantioikeus

Julkisuuslain 12 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevasta asiakirjasta, ellei laissa ole säädetty rajoitusta tiedon antamiselle. Terveydenhuollossa julkisuuslain mukaisia tietopyyntöjä voivat olla esimerkiksi yksittäistä sairautta koskeva kopioiden pyytäminen, laboratoriotulosten, lääkärilausunnon tai hoitoyhteenvedon pyytäminen jne. Näitä tietoja voi pyytää henkilökohtaisen käynnin yhteydessä suullisesti siitä yksiköstä, jossa kirjaus on tehty tai kirjallisesti oheisella lomakkeella, jolloin se palautetaan potilastiedon arkistoon alla olevaan osoitteeseen.

Rovaniemen kaupunki
Terveyspalvelut
Potilaskertomusarkisto,
PL 8216
96100 Rovaniemi


Lomake: Tiedonsaantipyyntö itseään koskevasta asiakirjasta.pdf

Julkisuuslain 11 §:n mukaan, hakijalla, valittajalla tai muulla jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tietoa myös salaisen asiakirjan sisällöstä, jolla voi olla vaikutusta hänen asiansa käsittelyyn. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi huoltajan pyytämää todistusta lapsen tai vanhemman sairaudesta sosiaalista etuutta haettaessa.

Pyyntö tehdään kirjallisesti oheisella lomakkeella potilaskertomusarkistoon jolloin se palautetaan alla olevaan osoitteeseen, tai pyydetään suullisesti kirjauksen tehneeltä yksiköltä, jolloin henkilöllisyys on todistettava.

Lomake: Asianosaisen tiedonsaantipyyntö.pdf

Rovaniemen kaupunki
Terveyspalvelut
Potilaskertomusarkisto,
PL 8216 
96100 RovaniemiVainajan tietojen luovuttaminen

Potilaslain 13§:n 3 momentin 5 kohdan mukaan kuolleen henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan luovuttaa sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi.Hakemus tulee olla hyvin yksilöity ja perusteltu, ja siitä tulee ilmetä tietojen käyttötarkoitus. Vainajaa koskeva kuolintodistus hautausta varten lähetetään ilman erillistä hakemusta hautauksesta vastaavalle taholle. Lähiomaisella on myös oikeus saada kopio kuolintodistuksesta ja sitä pyydetään tällä hakemuksella. Luovutuksensaaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseen lähetetään osoitteella:
Rovaniemen kaupunki
Terveyspalvelut
Potilaskertomusarkisto
PL 8216
96100 Rovaniemi
 


Lomake: Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi.pdf
Ota yhteyttä

Rovaniemen kaupungin tietosuojavastaava
Teija Karvonen
p. 322 4244 / 040 4807809
teija.karvonen@rovaniemi.fi
Rovaniemi kaupunki /Perusturvan yhteiset palvelut
Hallitukatu 7, 2 krs H 2081
96100 Rovaniemi