• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys
Maksukatto

Maksukatto 683 € kalenterivuodessa vuonna 2020


Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734, 6a§ ,26§

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Alle 18-vuotiaiden lasten maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa.

Maksukattoon lasketaan mukaan

• terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut,
• fysioterapiamaksut,
• sarjahoidon maksut,
• sairaalan poliklinikkamaksut,
• päiväkirurgian maksut,
• lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa, sekä kotisairaalassa,
• yö- ja päivähoidon maksut,
• kuntoutushoidon maksut.

Maksukaton ulkopuolelle jäävät mm. seuraavat maksut:

• kotona annettavat palvelut (kotihoito, kotisairaanhoito)
• ikäihmisten ja erityisryhmien asumispalvelut ja kuljetuspalvelut
• yksityislääkärin lähetteellä tehdyt laboratorio- ja kuvantamismaksut
• suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
• sairaankuljetus
• pitkäaikainen laitoshoito
• työterveyshuollon maksut
• perhehoito
• lastensuojelun maksut
• lääkärintodistusmaksut
• muulta kuin Suomessa asuvalta perittävät maksut (§24 ja 25)
• käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perityt ”sakkomaksut”
• erikoismaksuluokan maksut
• viivästyskorot ja perintäkulut

Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi toimeentulotuesta tai tapaturmavakuutuksen perusteella.

Maksukaton täytyttyä

• Asiakas saa maksukattoa kerryttävät palvelut maksutta, paitsi
• lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 22,50 euron hoitopäivämaksu
• Vapaakortti myönnetään, kun palvelun käyttäjälle ja/tai hänen huollossaan olevalle alle 18-vuotiaalle lapselle/lapsille on kertynyt asiakasmaksuja yht. 683,00 € kalenterivuoden aikana. Vapaakortti on voimassa kalenterivuoden loppuun.

Miten on toimittava kun maksukatto täyttyy?

• Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.
• Maksetut maksut merkitään terveyskeskuksesta saatavaan seurantakorttiin.
• Alkuperäiset maksukuitit on kuitenkin säilytettävä, ja ne on esitettävä tarvittaessa.
• Todistuksen maksukaton täyttymisestä antaa terveyskeskus tai muu julkinen terveydenhuolto, jonka asiakkuuden aikana maksukatto on täyttynyt. Asiakkaan tulee esittää vapaakortti hakeutuessaan kunnalliseen palveluun.

Jos maksukatto tulee täyteen Rovaniemen terveyskeskuksessa tai kuntoutussairaalassa ottakaa yhteys:

osastosihteeri 016-322 4571 (klo 8 - 11)


Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen kattonsa:

Lääkkeiden vuotuinen omavastuu, ns. lääkekatto, on asiakkaan vuoden aikana maksama osuus korvattavien lääkkeiden hinnasta. Kun asiakkaan maksamat omavastuuosuudet ylittävät 577,66 euroa vuonna 2020, hänellä on oikeus lääkkeiden lisäkorvaukseen. Korvauksen saa suoraan apteekista, kun esittää Kela-kortin ja Kelan ilmoituksen lisäkorvausoikeudesta. Korvausta voi myös hakea Kelasta jälkeenpäin puolen vuoden ajan.