• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys
Elintarviketyöntekijältä vaadittavat todistukset
Elintarviketyöntekijän, joka käsittelee helposti pilaantuvia, pakkaamattomia elintarvikkeita, tulee työhön tullessaan esittää elintarviketyöntekijän terveystodistus, ja hänellä tulee olla hygieniaosaamistodistus.

Elintarviketyöntekijän terveystodistus

Tartuntatautilain mukaan työnantajan on vaadittava selvitys terveydentilasta henkilöltä, joka työssään käsittelee helposti pilaantuvia, pakkaamattomia elintarvikkeita (Tartuntatautilaki 20 §). Selvityksen (terveystodistuksen) voi antaa lääkäri tai lääkärin valvonnassa työskentelevä muu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Työhöntulon yhteydessä tehtävällä terveydentilan tarkastuksella pyritään selvittämään, aiheuttaako henkilö työssään tartuntavaaraa. Tehokkaammin tämä saadaan selville lääkärin tai terveydenhoitajan suorittamalla haastattelulla, johon liitetään ulosteen salmonellatutkimus harkinnan mukaan. Laboratoriotutkimus on työhöntulon yhteydessä aiheellinen, mikäli henkilö on ollut viimeisen kolmen kuukauden kuluessa Pohjoismaiden ulkopuolella tai, mikäli asianomaisella tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvilla on ollut ripulioireita viimeisen kuukauden kuluessa. (Sosiaali- ja terveysministeriön ohje 1993:28)

Salmonellatutkimus on pakollinen, kun elintarviketyöntekijä palaa vähintään neljän vuorokauden pituiselta matkalta Pohjoismaiden ulkopuolelta. Tämän lisäksi ovat haastattelu ja tarvittaessa kliininen tutkimus aiheellisia silloin, kun tarkasteltava arvelee terveydentilansa tai ulkomailla potemiensa oireiden perusteella olevan aihetta olla poissa työstä ennen tutkimustulosten valmistumista. Tulosten odottamisen ajaksi olisi hyvä, jos työntekijälle voidaan osoittaa työtehtäviä, joissa ei olla suoranaisessa kosketuksessa helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kanssa.

Hygieniaosaamistodistus, eli nk. ”hygieniapassi”

Työntekijöiden elintarvikehygienisen osaamisen varmistaminen on elintarvikealan toimijan lakisääteinen velvoite (Elintarvikelaki 23/2006, muutettu 1137/2008 27 §). EU:n yleisen elintarvikehygienia-asetuksen (852/2004/EU) mukaan elintarvikealan toimijan velvollisuus on vastata siitä, että kaikkia työntekijöitä on perehdytetty, opastettu ja tarvittaessa koulutettu elintarvikehygieniaan liittyvissä asioissa työtehtävien edellyttämissä määrin.

Kansallinen elintarvikelaki  edellyttää, että hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita työkseen käsittelevien henkilöiden on osoitettava hygieniaosaamisensa Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mallin mukaisella hygieniaosaamistodistuksella, eli nk. ”hygieniapassilla”, jos hän on työskennellyt em. tehtävissä yhteensä vähintään kolme kuukautta (yhdessä tai useammassa elintarvikehuoneistossa).

Elintarvikealan toimija vastaa kustannuksellaan tämän vaatimuksen toteutumisesta työntekijöidensä osalta osana omavalvontaansa.  Hygieniaosaamistodistuksen voi saada suorittamalla hyväksytysti Eviran laatiman erityisen hygieniaosaamistestin, tai esittämällä todistuksen sellaisesta tutkinnosta tai koulutuksesta, johon vastaavat tiedot katsotaan sisältyvän. Hygieniaosaamistodistus muodostuu A4-kokoisesta paperitodistuksesta sekä muovisesta osaamiskortista. Kumpaakin todistuksen osaa voi käyttää osaamisen osoittamiseen.