• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Tietosuoja
Asiakas- ja potilastietojen tarkistaminen sekä tietopyynnöt

Asiakas- ja potilastietojen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveyspalvelut perustuvat lainsäädäntöön. Turvallisen hoidon ja palvelun takaamiseksi tarvitsemme henkilötietoja. Mikäli kulloisenkin palvelun kannalta tarpeellisia henkilötietoja ei saada, hoito ja palvelu vaarantuu tai jopa estyy kokonaan. 
Rovaniemen kaupungin perusturvapalveluissa kerätään henkilötietoja eri käyttötarkoituksiin, joiden rekisterinpitäjänä toimii Rovaniemen kaupungin perusuturvalautakunta.

Tiedot kerätään asiakkaalta itseltään, hänen suostumuksellaan omaisilta ja lakiin perustuen tarvittaessa muilta viranomaisilta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakirjoja ja niissä olevia tietoja ei luovuteta sivullisille, jollei asianosainen ole antanut suostumusta.

Jos haluat käyttää rekisteröitynä asiakkaana tai potilaana oikeuksiasi tai sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota ensisijaisesti yhteyttä sinua palvelleeseen yksikköön.

Potilastiedot voi tarkistaa myös itse Omakanta-palvelun kautta. Omakannan kautta ei kuitenkaan pääse näkemään sosiaalihuollon asiakastietoja. 

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679  jota sovelletaan 25.5.2018 alkaen, takaa erilaisia oikeuksia henkilölle, jonka tietoja käsitellään (rekisteröity). Oikeuksia sovelletaan käsittelyperusteen mukaisesti. Käsittelyperusteet voivat olla esimerkiksi lakiin tai suostumukseen perustuvia.

Tietosuoja-asetuksen lisäksi rekisteröidyn oikeuksista säädetään mm. julkisuuslaissa ja laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Asiakirjan pyytäminen

Pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta tai muusta asiakirjasta pitää tarpeen mukaan ilmoittaa, mihin tietoja käytetään ja miten ne aiotaan suojata. 

Tiedonsaantipyynnön voi esittää oheisilla lomakkeilla, käymällä palvelupisteessä tai vapaamuotoisesti laaditulla kirjallisella pyynnöllä. Pyynnöistä tulee käydä selville; henkilön tiedot, jonka tietoja pyydetään (henkilötunnus, nimi, osoite, puh.), tietojen pyytäjän tiedot (henkilötunnus, nimi, osoite, puh.), tietojen pyytäjän suhde henkilöön jonka tietoja pyydetään, tietojen pyytäjän asianosaisuusasema, mitä tietoja pyydetään, miltä ajalta, mihin pyydettyjä tietoja käytetään, mihin pyydetyt tiedot toimitetaan, miten pyydettyjen tietojen suojaus on järjestetty. Lisäksi tulee saada varmistus pyytäjän henkilöllisyydestä.

Kirjallinen pyyntö allekirjoitettuna

lähetetään 

Rovaniemen kaupunki /Kirjaamo,  PL 8216, 96101 Rovaniemi  tai

toimitetaan

 Osviitta, Rovaniemen Olkkari Hyvinvointi- ja palvelupiste, Koskikatu 25, 2 krs 

Ohjeet pyyntöjen tarkentamiseen

Julkisuuslainmukainen tietopyyntö  (julkisuuslaki 11§, 12§ )

Hakijalla, valittajalla tai muulla jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Tiedonsaantipyyntö Julkisuuslain mukaan

Oikeus tiedonsaantiin ( artikla 15 )

Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista. EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu. Rovaniemen kaupunki toimittaa rekisteröidyn pyynnöstä tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. Rekisteröidyn tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta. Jos jäljennöksiä pyydetään useampia, kaupunki voi kuitenkin periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, kaupunki voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa kaupunki osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden.Mikäli kaupunki ei toimita tietoja, annetaan asiasta kirjallinen todistus. Samassa yhteydessä kerromme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla16 )

Henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan.

Ellei kaupunki hyväksy oikaisupyyntöä, annetaan asiasta kirjallinen todistus, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimusta ei ole hyväksytty. Samoin tiedotamme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteritietojen oikaisupyynnön voi esittää mm. oheisella lomakkeella, käymällä palvelupisteessä tai vapaamuotoisesti laaditulla kirjallisella pyynnöllä. 
Oikaisupyynnöistä tulee käydä selville; henkilön tiedot, jonka tietoja halutaan korjata (henkilötunnus, nimi, osoite, puh.) ja tarkka kuvaus siitä mitä tietoja halutaan korjattavan ja miten niitä halutaan korjattavan.

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

Tietojeni laillinen käyttö, lokitietopyyntö  (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007,18§))

Henkilöllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä (lokitiedot), kuka niitä on käyttänyt tai kenelle niitä on luovutettu sekä siitä, mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste. Tiedot tulee saada kahden kuukauden kuluessa.

Henkilöllä ei ole oikeutta saada lokitietoja, jos lokitietojen luovuttajan tiedossa on, että lokitietojen antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa pyytäjän terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille.  Myöskään kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä. 

Henkilö ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin omien henkilötietojensa käsittelyyn liittyvien oikeuksiensa selvittämiseen.

Tiedonsaantipyynnön voi esittää mm. oheisella lomakkeella, käymällä palvelupisteessä tai vapaamuotoisesti laaditulla kirjallisella pyynnöllä. Pyynnöistä tulee käydä selville; henkilön tiedot, jonka tietoja pyydetään (henkilötunnus, nimi, osoite), miltä ajalta tiedot halutaan ja mitä tarkoitusta varten kerätyistä tiedoista on kysymys. Mikäli pyydetään yli kahden vuoden ajalta, pitää ilmoittaa erityinen syy, pyynnön perustelut ja mahdolliset väärinkäyttöepäilyt sekä miten haluaa tiedot toimitettavan. 

Lokitietopyyntö henkilötietojen käsittelystä

Oikeus tulla unohdetuksi (artikla 17  )

Henkilöllä on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua kaupungin rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kaupungin arkistonmuodostussuunnitelmia ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ( artikla 18 )

Henkilöllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20  )

Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. 

Vastustamisoikeus (artikla 21 )

Henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle (artikla 77)

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- ja työpaikkansa sijainnin maukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistätietosuojaasetusta 2016/679. Tämän lisäksi henkilöllä on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

Vainajan tietojen luovuttaminen

Potilaslain 13§:n 3 momentin 5 kohdan mukaan kuolleen henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan luovuttaa sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi.Hakemus tulee olla hyvin yksilöity ja perusteltu, ja siitä tulee ilmetä tietojen käyttötarkoitus. Vainajaa koskeva kuolintodistus hautausta varten lähetetään ilman erillistä hakemusta hautauksesta vastaavalle taholle. Lähiomaisella on myös oikeus saada kopio kuolintodistuksesta ja sitä pyydetään tällä hakemuksella. Luovutuksensaaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseen lähetetään osoitteella:
Rovaniemen kaupunki 
Terveyspalvelut
Potilaskertomusarkisto
PL 8216
96100 Rovaniemi  


Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi