• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Tietosuoja
Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksella turvatut oikeudet vahvistavat ja täsmentävät henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä rekisteröityä kohtaan. Yleinen EU:n tietosuoja-asetus takaa henkilölle, jonka tietoja käsitellään, erilaisia oikeuksia. Oikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta.  Sinulla on mm. oikeus tietää, missä ja mitä henkilötietoja on tallennettu ja saada sinua koskevat tiedot. Sinulla on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi. Huomaathan, että oikeutesi on henkilökohtainen. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

Henkilötietoja koskeva tarkastus- ja korjaamispyyntö (Artiklat 15 ja 16)

Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan.

Sinulla on lisäksi oikeus nähdä ja tarkistaa kaikki henkilötietosi sekä saada ne pyynnöstä kirjallisina ja maksuttomina kerran vuodessa.
Mikäli haluat tarkastella omia tietojasi, joita ei löydy sähköisistä palveluista, voit tehdä tarkastuspyynnön seuraavasti: 

1. Henkilökohtaisesti paikanpäällä

 • Mikäli tarkastus- tai korjaamispyyntö koskee rekisteriin kirjatun omien yksilöintitietojesi tarkastusta tai korjaamista (kuten esimerkiksi nimen, osoitteen, puhelinnumeron muutos), tiedot voidaan korjata suoraan rekisteriin henkilökohtaisen asioinnin yhteydessä toimipisteessä asiointiasi hoitavan henkilön toimesta
 • Voit esittää tarkastus- ja korjaamispyynnön Rovaniemen kaupungin kirjaamossa (kaupungintalo, Hallituskatu 7). Asioinnin yhteydessä sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi sekä yksilöidä haluamasi henkilötiedot

2. Tulostamalla ja täydentämällä tämän sivun liitteenä olevan tietojen tarkastus- ja korjaamispyyntölomakkeen tai toimittamalla vapaamuotoisen kirjeen  

 • Mikäli haluat tietoa henkilötiedoistasi vapaamuotoisella kirjeellä, tulee sinun kertoa nimesi, henkilötunnuksesi, postiosoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi (mikäli sinulla sellainen on) sekä yksilöidä haluamasi henkilötiedot
 • Riippumatta toimitustavasta tulee pyyntö olla omakätisesti allekirjoitettu ja sisältää em. tiedot
 • Pyynnön voit toimittaa postitse osoitteeseen Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Koskikatu 27,3.krs, PL 8216, 96101 Rovaniemi tai asioimalla henkilökohtaisesti kaupungin kirjaamossa.

Rovaniemen kaupunki toimittaa tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. 

Rekisteröidyn tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta. Jos jäljennöksiä pyydetään useampia, kaupunki voi kuitenkin periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, kaupunki voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa kaupunki osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden. 

Mikäli kaupunki ei toimita tietoja, annetaan asiasta kirjallinen todistus, joihin perustuen vaatimusta ei ole hyväksytty. Samassa yhteydessä kerromme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus tulla unohdetuksi (Artikla 17)

Sinulla on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietosi kokonaan poistettua kaupungin rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kaupungin tiedonohjaus- ja arkistonmuodostamissuunnitelmia sekä lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (Artikla 18)

Sinulla voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes tietosi on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (Artikla 20)

Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Tästä johtuen oikeutta ei pääsääntöisesti sovelleta Rovaniemen kaupungin henkilörekistereihin liittyen.

Vastustamisoikeus (Artikla 21)

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseen perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseen. Tässä tapauksessa henkilötietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Artikla 77)

Sinulla on oikeus tehdä valitus vakinaisen asuin- tai työpaikkasi sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän lisäksi sinulla on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

Sinulla on myös oikeus nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijä-organisaatiota vastaan, jos katsot, että oikeuksiasi on loukattu sen takia, ettei sinun henkilötietojesi käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja-asetusta.

Miten hyödynnämme automaattista päätöksentekoa (Artikla 22)

Rovaniemen kaupungissa ei tehdä automaattista päätöksentekoa. Päätöksenteon työkaluna voidaan käyttää henkilön profilointia, esimerkiksi lapsen kotiosoitetta koulupaikan määräytymisessä.
Kuinka oikeudet toteutetaan?
Oikaisu- ja tietopyyntölomakkeet sekä niiden täyttöohjeet löytyvät oheisista liitteistä.