• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ympäristö ja luonto

Maa-ainesten otto

Maa-ainesten ottoon tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa. Lupa-asian ratkaisee viranhaltija tai ympäristölautakunta, johon lupa-asiat valmistelee ympäristötarkastaja Carita Lallukka. Lupa haetaan kirjallisesti oheisella lomakkeella ja siihen liitetään ottosuunnitelma. Luvasta peritään ympäristölautakunnan määräämä maksu.

 

Maa-ainesten ottamiseen on saatava lupa. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin maa-ainesluvan hakemismenettelystä ja hakemuksessa esitettävistä tiedoista. Luvan myöntää kunnan ympäristönsuojelun viranomainen.

Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaan tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen ta kulkuyhteyksien kunnossapitoon.
 

 

Maa-aineslaissa ja -asetuksessa on säännökset maa-ainesten, kuten soran ottamisesta ja tähän liittyvästä lupamenettelystä ja valvonnasta. Maa-aineksia ei saa ottaa niin, että aiheutuu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

Kotitarveotosta ilmoittaminen

Kotitarveotosta tulee ottajan ilmoittaa maa-aineslain 23 a §:n 3 momentin mukaisesti ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus kunnan maa-ainesten oton valvontaviranomaiselle, silloin kun ottamisalueesta on otettu enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. Ilmoitus tehdään uudestaan aina, kun ottamisalueesta on seuraavan kerran otettu enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä.

Kunnat.net sivustolta löydät mm. lomakkeita.

Yhteystiedot

Rovaniemen kaupunki, Ympäristövalvonta
Käyntiosoite: Mäntyvaarantie 2
PL 8216, 96101  ROVANIEMI

Ympäristötarkastaja
Carita Lallukka
Puh. 322 8012, 050 911 1097
E-mail etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi