Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>24.7.2019 päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista Rovaniemen kaupungissa
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Valtion kuulutukset

24.7.2019 päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista Rovaniemen kaupungissa

24.7.2019 16:00

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

KUULUTUS PÄÄTÖKSESTÄ

LAPELY/2574/2019

24.7.2019 14/2019ASIA

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 24.7.2019 päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista Rovaniemen kaupungissa osoitteessa Mäntyvaarantie 2-4, kiinteistöllä RN:ot. 698-8-8011-5, 698-8-8011-2,698-8-
8011-3.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Rovaniemen kaupunki / Tilaliikelaitos PL299
02066 Docuscan

Yhteyshenkilö: Kari Happo kari.happo@rovaniemi.fi  

Y-tunnus: 1978283-1


ASIAKIRJOJEN JA KUULUTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

Päätös on kuulutusaikana nähtävillä Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla, osoitteessa Koskikatu 25, 2ker, 23.8.2019 saakka, ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen asiakaspalvelussa, osoitteessa Hallituskatu 3 B, Rovaniemi sekä www-sivuilla www.ymparisto.fi  > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > YSL:n kertaluonteisen toiminnan ilmoitusmenettely > llmoituspäätökset > Pilaantuneet maa-alueet > Lapin ELV-keskus.

 
Kuulutus pidetään nähtävillä 23.8.2019 virka-ajan päättymiseen saakka em. ilmoitustauluilla sekä www-sivulla www.ely-keskus.fi  > Lappi > Ajankohtaista > Kuulutukset.


VALITTAMINEN
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella tai sähköisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa      https://asiointi2.oikeusf.i/hallinto-tuomioistuimet    Valituskirja
liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon viimeistään 23.8.2019 ennen virka-ajan päättymistä. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta löytyvät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

 
Vaasan hallinto-oikeuden postiosoite on PL 204, 65101 VAASA, käyntiosoite Korsholmanpuistikko 43 ja sähköpostiosoite vaasa.hao@oikeus.fi .


Ympäristönsuojelulain 191 §:n mukaisesti valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristö-vaikutukset
ilmenevät, alueellisella El V-keskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella, kunnalla sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla viran-omaisella.


LISÄTIETOJA
Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Eira Luokkanen, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0295 037 485 tai sähköpostitse eira.luokkanen@ely-keskus.fi 


Kuulutus on julkipanotodistuksella varustettuna palautettava Lapin ELV­ keskukselle nähtävillä-oloajan päätyttyä.