Asukastilaisuudessa keskusteltiin Vaaranlampi-hankkeen etenemisestä: purkutyöt alkamassa syksyllä

Julkaistu 22.6.2022 14:00

Rovaniemen kaupunki järjesti verkossa 24.5.2022 avoimen asukastilaisuuden, jossa käsiteltiin Vaaranlampi-hankkeen tilannetta. Mukana keskustelemassa oli viranhaltijoita tilapalveluista sekä sivistys- ja hyvinvointipalveluista. Myös Rovaseudun Markkinakiinteistöjen edustaja oli paikalla vastaamassa asukkaiden kysymyksiin.

Ilmakuva Vaaranlammen koulualueesta.

Kaupungin palvelut keskitetään uuteen monitoimitaloon

Sivistys-ja hyvinvointipalveluiden hallintopäällikkö Risto Varis kertoi lyhyesti hankkeen tilanteesta toimialan näkökulmasta. Toimialalla on päätetty palveluiden sijoittamisesta monitoimitaloon, jonka jälkeen hanke on siirtynyt tilapalvelukeskuksen ja sieltä edelleen Rovaseudun Markkinakiinteistöjen valmisteltavaksi.

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti Vaaranlammen monitoimitaloon sijoitetaan koulu- ja varhaiskasvatuspalvelujen lisäksi kirjasto, nuorisotilat ja neuvola. Hammashoito siirtyy pienteollisuustalo Piekkarille 6.6.2022 alkaen.

 

Purku-urakan valmistelu käynnissä – kiertotalouden näkökulmat huomioidaan

Vaaranlammen koulun nykyisen kiinteistön omistaa kaupunkikonserniin kuuluva Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy, joka on Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Markkinakiinteistöjen toimitusjohtaja Saara Saari oli tilaisuudessa kertomassa hankkeen valmistelusta yhtiöiden näkökulmasta.

Rovaniemen kaupungin tilajaoston päätöksentekoa tilaisuudessa avasi rakennuspäällikkö Juha Välitalo. Tilajaosto on huhtikuussa päättänyt, että Vaaranlammen koulun nykyisten rakennusten purkamisesta aloitetaan neuvottelut Rovaseudun Markkinakiinteistöjen kanssa. Samassa yhteydessä tilajaosto päätti, että yhtiön kanssa neuvotellaan myös uudisrakennuksen toteuttamisesta.

Purku-urakan suunnittelu on aloitettu Rovaseudun Markkinakiinteistöjen toimesta heti tilajaoston päätöksenteon jälkeen. Ensin rakennuksille haetaan purkulupa, jonka jälkeen varsinainen purku-urakka kilpailutetaan. Kilpailutuksen määräpäiväksi on asetettu 29.6.2022.

Kilpailutuksen jälkeen valitaan purun toteuttaja. Suunnitelman mukaan purkutyöt voidaan aloittaa syyskuun alussa ja työt kestävät alustavan arvion mukaan kuudesta seitsemään kuukautta. Tavoitteena on, että rakennustyöt voidaan aloittaa aikataulun mukaisesti kevään 2023 aikana.

Purkusuunnitelman yhteydessä tehdään myös kartoitus hyödynnettävien rakenneosien määrästä ja uudelleen käytöstä. Selvitys valmistunee kesäkuun alussa. Esimerkiksi tiiliä ja betonia voitaisiin murskata ja hyödyntää uuden monitoimitalon liikennealueiden rakentamisessa.

– Ylipäätään hanke on tarkoitus toteuttaa kestävästi ja vastuullisesti, myös rakennusten purkaminen. Osana kiertotalousselvitystä tarkastellaan laajasti purkumateriaalin hyödyntämistä ja kierrättämistä, Saara Saari tarkensi tilaisuudessa.

Toteutusmallista päättää lopullisesti kaupunginhallitus neuvotteluiden jälkeen

Tilajaoston päätöksen mukaisesti kaupunki ja Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy ovat aloittaneet neuvottelut Vaaranlammen monitoimitalon rakentamisesta. Tavoitteena on, että yhtiö rakentaisi uudet tilat ja kaupunki vuokraisi tilat.

Seuraavaksi kaupungin tulee varmistaa tekeekö se aiesopimuksen kiinteistön vuokraamisesta. Yhtiö on tehnyt kaupungille ehdotuksen toteutusmallista.

– Oletettavasti tämä päätös tehdään lopullisesti kaupunginhallituksen toimesta, koska kyseessä on yli 10 miljoonan euron sopimus, arvioi tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala tilaisuuden aikana.

Tilaisuudessa esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia

Onko ulkopuolisen asiantuntijan tekemä selvitys monitoimitalon vaihtoehtoisista toteutustavoista jossakin nähtävillä? Miksi se ei ollut päätöksenteossa esityslistan tai pöytäkirjan liitteenä?

Vastaus: Monitoimitalon toteuttamisvaihtoehtoja on selvitetty sekä kaupungin omasta että ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Ulkopuolisen asiantuntijan selvitys on ollut kokouksissa taustamateriaalina, eikä siksi päätösasiakirjojen liitteenä. Kyseessä on luottamuksellinen taustamateriaali, jota ei voida julkaista kaupungin nettisivuilla.

Millaisia toteutusmalleja on selvitetty? Onko allianssimalli ollut mukana selvityksissä?

Vastaus: Olemme arvioineet hyvin laajasti erilaiset vaihtoehdot toteuttaa hanke. Toteutusmuotoja on lukuisia, kuten hankkeen suunnittelun ja toteuttamisen kilpailuttaminen erikseen, suunnittelun toteuttaminen itse ja hankkeen toteuttajan kilpailuttaminen tai hankkeen toteuttajan kilpailuttaminen siten, että toteuttaja vastaa myös suunnittelusta.

On myös selvitetty voisiko kiinteistöt siirtää kaupungin omaan taseeseen, mutta tämä ei ole näyttäytynyt realistisena vaihtoehtona. Konsultti selvitti lisäksi elinkaarimallilla tehtävää toteutusta. Nyt valmistelussa on vuokramalli Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n kanssa. Eli yhtiö vastaisi rakennushankkeen toteuttamisesta ja kaupunki vuokraisi tilat yhtiöltä. Vuokramallista kaupungilla on hyviä kokemuksia.

Allianssimalli ei ole ollut selvityksissä mukana, koska kyseessä ei ole tarpeeksi mittava hanke. Allianssimallia hyödynnetään yleensä suuremmissa kokonaisuuksissa.

Ulkopuolisen asiantuntijan tekemässä selvityksessä rahoitusvaihtoehtoina arvioitiin arvioitu taselainaa, leasing-mallia ja vuokramallia. Toteutusvaihtoehtoina tarkasteltiin perinteistä toteutusta, KVR-urakkaa, elinkaarimallia ja kiinteistösijoittajavetoista toteutusta.

Voiko toteutusmallien vertailusta saada lisää tietoa? Esimerkiksi jonkinlainen matriisi erilaisten mallien hyödyistä ja haitoista?

Vastaus: Selvitämme millaista materiaalia on saatavilla ja toimitamme tiedot Korkalovaaran asukasyhdistykselle.

Miksi nykyisen koulurakennuksen on oltava kaupungin omassa käytössä 7/2022 saakka? Päiväkodin käyttöönoton yhteydessä vakuuteltiin sen olevan käytössä vain toukokuun loppuun.

Vastaus: Päiväkodin tiloissa olevia lapsia ei vielä kesäkuussa voida sijoittaa muihin päiväkoteihin paikkapulan vuoksi. Heinäkuussa tämä onnistuu, kun muita lapsia jää lomille. Juhannuksen jälkeen tilat tyhjenevät lapsista ja kesäkuun viimeisellä viikolla tilat tyhjennetään.

Onko oppilaaksiottoalueita muutettu? Mistä syystä Lapinrinteen lapsia on sijoitettu Vaaranlammelle ensi syksynä? Onko tarkoitus, että nämä lapset siirtyvät sitten koulun valmistelumisen myötä Vaaranlammelle? Mihin on kadonnut huoli Korkalovaaran koulun täyttöasteen pienentymisestä?

Vastaus: Rovaniemen kaikkien koulujen osalta oppilaiden sijoittelu katsotaan joka vuosi siten, että koko koulualueen kokonaisuus katsotaan mahdollisimman toimivaksi ja tavoitteen mukaiset luokkakoot huomioiden. Siksi pysyviä oppilaaksiottoalueita ei ole perusteltua ylläpitää. Pieniä muutoksia tehdään kaikilla koulualueilla vuosittain oppilaiden koulumatkat huomioiden.

Vaaranlammen uuden koulun valmistuttua on nykyistä helpompaa sijoittaa oppilaat, koska koulut eivät sijaitse enää niin lähellä toisiaan. Korkalovaaran koulun käyttöaste on saatu paremmaksi siten, että koko kaupunkia koskevia erityisopetuksen luokkia on voitu sijoittaa tyhjiin tiloihin. Näiden opetusryhmien oppilaat kuljetetaan eri puolilta kaupunkia kaikilta koulualueilta, joten niiden sijainnilla kaupungin keskustan läheisyydessä ei ole olennaista merkitystä.

Mikä on Rovaniemen kaupungin ennuste Korkalovaaran väestörakenteesta v 2035, onko ennustetta huomioitu alueen suunnittelussa?

Vastaus: Vaaranlammen tarvekartoituksessa väestöennusteita on tehty ja niitä on päivitettykin hankkeen suunnittelun edetessä. Vaaranlammen monitoimitalon palveluiden osalta totta kai pyritään siihen, että esimerkiksi koululuokkien ja varhaiskasvatuspaikkojen määrä riittää myös tulevaisuudessa, koska oletettavasti alueen väkimäärä kasvaa.

Vuoteen 2035 asti ulottuvaa ennustetta ei ole ollut käytettävissä, mutta Rovaniemen kaupungin väkimäärän ei oleteta radikaalista vähenevän, kuten muualla Lapissa. Toki väestön ikääntyminen on Rovaniemelläkin tosiasia.

Voisiko Vaaranlammen koulun ulkokentän säilyttää alueen asukkaiden käytössä purku-urakan ajan, esimerkiksi työmaa-aitojen avulla? Ulkokentät ovat tärkeä asia alueen asukkaille ja ulkoliikuntapaikkojen poistumisesta on jo ennestään huonoja kokemuksia.

Koko rakennushankkeen ajan pyritään siihen, että alueen käyttö ei rampautuisi vuosiksi eteenpäin. Tahtotilana siis on, että aluetta voitaisiin rajata järkevästi ja näin mahdollistaa alueen käyttö myös purun aikana. Lisäksi selvitetään, mitä olemassa olevaa voidaan hyödyntää uudisrakennuksen ulkotiloissa.

Mikä on kaupungin suunnitelma Hillapolun palvelukeskuksen kiinteistölle? Kiinteistö palveluineen on alueen elinvoimaisuudelle erittäin tärkeä ja huoli kiinteistön tulevaisuudesta ja palveluiden jatkuvuudesta on laaja.

Vastaus: Kaupunki omistaa liikekeskusrakennuksesta noin 14 prosenttia, samoin Rovaniemen seurakunta. Rakennuksen omistajaorganisaation hallitus käy parhaillaan neuvotteluja liikekeskuksen kehittämisestä, mutta siitä ei valitettavasti voida vielä kertoa tämän enempää. Kaupunki pyrkii edesauttamaan liikekeskuksen kehittymistä ja toiveissa on, että uusia ratkaisuja saadaan muodostettua. Yhtiö tiedottaa tästä heti kun se on mahdollista.

Koulun läheisyydessä Vaaranlammentiellä on sijainnut ravintola-kioski Lapin Kantaravintolat, mikä sen kiinteistön kohtalo on?

Vastaus: Kiinteistö pyritään purkamaan Vaaranlammen koulun purku-urakan yhteydessä. Asiasta neuvotellaan kiinteistön omistajan kanssa.

Vaaranlampi-hankkeeseen liittyviä päätöksiä kevään 2022 aikana

Jaa sivu