Asukkaat hieman aiempaa tyytyväisempiä Rovaniemen teknisiin palveluihin

Julkaistu 20.9.2018 15:00

Jätehuollossa Rovaniemi saa 23 kunnan vertailussa toiseksi parhaan kokonaisarvosanan.

kierrätys.jpg
Rovaniemeläiset antoivat kyselyssä jätehuollolle hyvät arvosanat. Kuva Residuumin kierrätyspuistosta Alakorkalosta.

Rovaniemeläisten tyytyväisyys kaupungin teknisiin palveluihin on parantunut hieman parin vuoden takaisesta. Asia käy ilmi kyselytutkimuksesta, jossa kartoitettiin asukkaiden mielipiteitä esimerkiksi katujen ja puistojen hoidosta, jäte-, vesi- ja viemärihuollosta ja asioinnin sujuvuudesta (tutkimus löytyy Rovaniemen teknisen lautakunnan esityslistalta)

Rovaniemen kaupunki on ollut mukana tutkimuksessa neljän vuoden välein vuosina 1996–2004 sekä uuden kaupungin osalta kahden vuoden välein 2006–2018. Tuoreessa, vuoden 2018 tutkimuksessa oli mukana 23 kuntaa.

Kyselylomake postitettiin Rovaniemellä 1000:lle 18–79-vuotiaalle asukkaalle, jotka valittiin satunnaisesti väestötietojärjestelmästä. Lomakkeita palautettiin 277 kappaletta. Kyselytutkimuksen teki FCG Konsultointi Oy.

Tyytyväisyys katujen ja puistojen hoitoon parani hieman, petrattavaa jalankulku- ja pyöräteissä

Katujen hoidon osalta asukkaiden tyytyväisyys on keskimäärin hieman parantunut (kokonaisarvosana 3,16 asteikolla 1–5) ja Rovaniemi sijoittuu hieman kuntien keskiarvon alapuolelle (3,27). Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys oli lisääntynyt keskustaan johtavien pääkatujen jalankulku- ja pyöräteiden kunnon osalta. Toisaalta asuinkatujen ja jalankulku- ja pyöräteiden kuntoon oli kyselykunnista Rovaniemellä kaikkein vähiten tyytyväisiä vastaajia. Runsasluminen talvi näkyy tuloksissa hieman alentuneena tyytyväisyytenä lumenauraukseen. Liukkauden torjunnan koettiin vastaavasti hieman parantuneen.

Katuvalaistuksessa Rovaniemi sijoittuu kuntien keskiarvon yläpuolelle. Kaupunkilaisten tyytyväisyys valaistukseen on hieman parantunut etenkin jalankulku- ja pyöräteiden valaistuksen osalta.

Tyytyväisyys puistojen hoitoon on niin ikään hieman kasvanut. Eniten tyytyväisyys on kasvanut asuntoalueiden lähimetsien hoitoon sekä leikkipaikkojen siisteyteen ja varusteiden kuntoon.

Rovaniemi loistaa jätehuollossa ja veden laadussa

Jätehuollossa Rovaniemi saa 23 kunnan vertailussa asukkailta toiseksi parhaan kokonaisarvosanan (3,96). Eniten tyytyväisyys on kasvanut suurista jätteistä eroon pääsyn hoidon osalta sekä neuvonnan ja tiedotuksen osalta.

Selvityksessä oli mukana myös liikuntapaikkojen hoitoa käsitteleviä kysymyksiä. Tyytyväisyys liikuntapaikkojen hoitoon on Rovaniemellä korkea (3,65), mutta hieman alle kuntien keskiarvon (3,78). Rovaniemeläisvastaajista 67 prosenttia oli sitä mieltä, että urheilu- ja pelikenttien hoito on hoidettu hyvin. 12 prosenttia koki, että hoito on ollut huonoa. 

Vesi- ja viemärihuollon osalta lähes kaikki mittarit ovat keskiarvojen seutuvilla ja tyytyväisyys on varsin korkea. Kuntien välisessä vertailussa veden laatuun kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä Rovaniemellä.

Panostuskohteista kysyttäessä asukkaiden mielestä katujen kohdalla tulisi eniten panostaa päällysteiden kunnossapitoon, lumen poistoon kaduilta sekä jalankulku- ja pyöräteiden lumenpoistoon tai hiekoitukseen.

Teknisen toimen kanssa asiointia koskeviin kysymyksiin oli Rovaniemellä vastannut reilut 80 ihmistä. Niin henkilökunnan asiantuntemuksen, asian hoitoajan, tiedottamisen ymmärrettävyyden, kielenkäytön selkeyden ja tavoitettavuuden suhteen arvosanat ylittivät kuntien keskiarvon. Tiedonsaannin osalta tyytyväisten asiakkaiden osuus Rovaniemellä oli hieman alle keskiarvon.

Jatkossa tulee huolehtia riittävissä määrärahoista

Tarkasteltaessa kyselytutkimuksen tuloksia voidaan havaita, että jätehuollon, vesihuollon, katuvalaistuksen ja palo- ja pelastustoimen osalla asukkaiden tyytyväisyys noudattelee kyselykuntien keskiarvoja ja kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin on jopa hieman kohentunut. Katujen ja puistojen osalta ollaan edelleen hieman keskiarvojen alapuolella, mutta kuntalaisten tyytyväisyys on kasvanut edelliseen tutkimukseen verrattuna.

Ainoastaan asuinkatujen ja jalankulku- ja pyöräteiden päällysteen kunnon osalta tyytyväisyys on alle 3:n ja tyytyväisiä asukkaita oli vähiten kyselyyn osallistuneista kunnista. Asuntokatuja ja kevyen liikenteenväyliä ei ole voitu peruskorjata riittävissä määrin tarpeeseen nähden, ja tämä näkyy tutkimuksessa.

Kun palvelutyytyväisyystutkimuksen tuloksia tarkastellaan rinnakkain katu- ja viheralueiden hoitoon käytettyjen kustannusten kanssa, havaitaan, että Rovaniemellä on vähäisillä euromääräisillä panostuksilla saatu varsin tyydyttävä tulos.

Tutkimustulosten perusteella on jatkossa syytä kiinnittää huomiota siihen, että katujen ja puistojen hoidon ja peruskorjausten määrärahat ovat riittävät.

Jaa sivu