Etusivu>Asiointi>Hakemuksen tiedoksiantokuulutus koskien Taapajoen sillan uusimista Marrasjärven kylässä, Rovaniemellä
Valtion kuulutukset

Hakemuksen tiedoksiantokuulutus koskien Taapajoen sillan uusimista Marrasjärven kylässä, Rovaniemellä

26.9.2019 8:00

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija Metsähallitus Metsätalous Oy, osoite Ounasjoentie 6, 96101 Rovaniemi, puh. 0400 180 461

Asia Taapajoen sillan uusiminen Marrasjärven kylässä, Rovaniemi

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Hankkeen tarkoituksena on saneerata perustuksiltaan huonokuntoinen puurakenteinen Taapajoen ylittävä silta rakentamalla uusi silta entisen paikalle. Nykyisen sillan rakenteesta kohtalaisen hyvässä kunnossa ovat liimapuupalkit, mutta perustus-, kansi-, ja kaiderakenteet on uusittava. Teknis-taloudellisen vertailun jälkeen parhaaksi vaihtoehdoksi on valittu teräsbetoninen elementtirakenteinen laattasilta II. Sillan kokonaispituus on 10,75 metriä ja hyötyleveys 4,5 metriä. Uuden sillan kansi tulee olemaan samalla tasolla nykyisen sillan kanssa, mutta sen alareuna tulee olemaan 23 cm ylempänä kuin nykyisen sillan alareuna.

Uusi silta vastaa aukoltaan, leveydeltään ja korkeudeltaan nykyistä siltaa. Hankkeen alustava ajankohta on elokuu vuonna 2020. Rakennustyöt, johon kuuluu vanhan sillan purkaminen ja uuden rakentaminen, kestävät 1–2 viikkoa.

Siltapaikka sijaitsee Rovaniemen kaupungin alueella Metsähallituksen/Metsätalous Oy:n hal- linnoimalla valtion maalla Marrasjärven kylän luoteispuolella noin 65 kilometrin päässä Rovaniemeltä luoteeseen.

Sillan saneeraamisen jälkeen sillan kautta tullaan kuljettamaan vuosittain 15 000–20 000 m3 puutavaraa. Hanke mahdollistaa metsänhoitotoimenpiteissä tarvittavien koneiden ja työntekijöiden siirrot suoraan ilman kiertoteiden käyttöä. Arvioitu kustannussäästö sillan uusimi- sesta on Metsähallitukselle 50 000–70 000 € vuodessa. Lisäksi siltaa käyttävät lukuisat muut tahot kuten poromiehet, metsästäjät ja marjastajat sekä muut metsässä eräilevät.

Hankkeella ei ole vaikutusta Taapajoen vedenkorkeuksiin, virtaamaan eikä Tappojoessa ta- pahtuvaan vesiliikenteeseen. Uuden sillan silta-aukko on vanhaa vastaava ja alikulkukorkeus arvioidun HW:n (ylävesi) aikana 1,2 metriä. Hankkeella ei ole myöskään vaikutusta kalastukseen tai kalastoon, hanke ei heikennä kalojen liikkumista uomassa eikä se vaikuta kalojen elinolosuhteisiin tai lisääntymiseen haitallisesti.

Hanke voi aiheuttaa veden samenemista rakentamishetkellä, mutta sen vaikutukset jäävät lyhytaikaiseksi ja paikalliseksi. Vesistöön kohdistuvien töiden kesto on noin kaksi työpäivää.

Vahinkoarvio
Hakija arvioi, ettei hankkeesta aiheudu korvattavaa vahinkoa, haittaa tai edunmenetystä.


Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 26.9.–28.10.2019 Rovaniemen kaupungin ilmoitustaululla ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja hakemuksen tai asiakirjojen keskeinen sisältö on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu .

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana sähköisenä yleisesti nähtävillä Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, osoite: Koskikatu 25.

Asiakirjoihin voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä (Linnankatu 3, Oulu).

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.

Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä diaarinumero PSAVI/4679/2019
- mikäli muistutus koskee kiinteistöä, kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisteri- kylä ja kunta (kiinteistötunnus)
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 28.10.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus  tai sähköpostilla (kirjaamo.pohjois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 293, 90101 Oulu) kahtena kappaleena.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Jaakko Pirttijoki, puh. 0295 017 662 sähköposti: jaakko.pirttijoki@avi.fi
Ympäristöneuvos Anna-Maria Juntunen, puh. 0295 017 647 sähköposti: anna-maria.juntunen@avi.fi