Etusivu>Asiointi>Hakemuksen tiedoksiantokuulutus koskien Takaputaan sillan rakentamista ja vanhan sillan purkamista Rovaniemellä
Valtion kuulutukset

Hakemuksen tiedoksiantokuulutus koskien Takaputaan sillan rakentamista ja vanhan sillan purkamista Rovaniemellä

2.9.2019 8:00

 

HAKEMUKSEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS

29.8.2019      Dnro PSAVI/1314/2019

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, osoite PL 8060, 96101 Rovaniemi, puh. 0295 037 000

Asia Takaputaan sillan rakentaminen ja vanhan sillan purkaminen, Rovaniemi

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Lapin ELY-keskus hakee aluehallintovirastolta vesilain mukaista lupaa uuden Takaputaan maantiesillan ja työnaikaisen varasillan rakentamiseen ja huonokuntoisen vanhan sillan purkamiseen. Sillan rakentaminen liittyy hankkeeseen, jonka tavoitteena on maantien 934 kevyen liikenteen järjestelyiden parantaminen välillä Vitikanpää-Ketavaara. Hankkeen myötä erityisesti kevyen liikenteen liikenneturvallisuus paranee, kun sillalle rakennetaan erillinen kevyen liikenteen väylä. Alustavan aikataulun mukaan hanke aloitetaan vuoden 2020 alussa ja sen kesto on noin 6–8 kuukautta.

Siltapaikka sijaitsee Rovaniemen kaupungissa, keskustan pohjoispuolella maantiellä 934. Etäisyys Rovaniemen keskustaajasta Takaputaan siltapaikalle on noin 3,5 km. Nykyinen Takaputaan vesistösilta L-1480 on 1-aukkoinen paaluille perustettu esijännitetty teräsbetoninen palkkisilta, joka on rakennettu vuonna 1966. Takaputaan uusi silta on tyypiltään jännitetty teräsbetoninen jatkuva palkkisilta, jonka kokonaispituus on 57,0 m ja hyötyleveys 12,75 m.

Takaputaan silta S1 perustetaan teräsputkipaalujen varaisesti. Sillan kaikki tuet (T1, T2 ja T3) perustetaan kahden teräspaalun varaan. Paalut asennetaan purettavan sillan paalutuksien ulkopuolelle. Päätytukien T1 ja T3 paalut eivät ole vesialueella. Paalut jäävät kokonaan maanpinnan alapuolelle ja ulottuvat sillan päätypalkkiin saakka. Välituen T2 paalut sijoittuvat vesialueelle ja ne katkaistaan vedenpinnan alapuolelta. Paalut jatketaan sillan kanteen teräsbetonipilareina. Uuden sillan perustaminen ei vaadi merkittäviä vedenalaisia kaivutöitä.

Takaputaan sillan rakentamisen aikana liikenne ohjataan rakennettavan varasillan kautta. Varasilta perustetaan paalujen varaan. Varasillalle rakennetaan tieyhteys pengertämällä. Varasillan leveys on 9 m pitäen sisällään noin 2 m leveän kevyelle liikenteelle varatun tilan. Sillan pituus on 16 m. Varasillan vapaan aukon leveys on 3,0 m ja vapaa alikulkukorkeus 2,0 m keskiveden pinnasta. Vastaava kulkuaukko tehdään myös uuden sillan telineisiin.

Siltojen rakentaminen käsittää rakennusjärjestyksessä seuraavat toimenpiteet: työnaikaisen kiertotieyhteyden ja varasillan rakentaminen, nykyisen Takaputaan sillan purkaminen, uuden Takaputaan sillan rakentaminen ja työnaikaisen varasilla poistaminen ja kiertotieyhteyden purkaminen.

Koko hankealue on maakuntakaavassa merkitty seututieksi. Takaputaan siltapaikan rajoittuu etelässä asemakaava-alueeseen. Hankealueella ei ole voimassa olevia oikeusvaikutteisia yleiskaavoja. Noin 2 km:n päässä Takaputaan siltapaikasta sijaitsee Natura 2000-kohteisiin

kuuluva Ounasjoen vesistöalue. Sillan läheisyydessä ei ole tiedossa kulttuuriperintö- tai mui-naismuistokohteita eikä uhanalaisia tai rauhoitettuja eliölajeja.

Takaputaan uuden sillan rakenteet, mukaan lukien maatuet, sijoittuvat nykyiselle tiealueelle. Hakija hankkii kaikki hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat oikeudet maa- ja vesialueisiin maantietoimituksessa eikä käyttöoikeutta haeta aluehallintovirastolta.

Hankkeella on tilapäisiä, rakennustöiden aikaisia vaikutuksia vesistön käyttöön. Vaikutukset kohdistuvat siltapaikkaan ja sen välittömään läheisyyteen. Hankkeesta arvioidaan aiheutuvan väliaikaista melua, samentumista ja kiintoainepitoisuuden nousua. Samentuman voimakkuuteen ja kulkeutumiseen vaikuttavat virtaus- ja sääolosuhteet sekä työn ajoittuminen. Vesistösamennusta rajoitetaan tarvittaessa asentamalla vesistöön työmaan ylä- ja alapuolelle silttiverhot. Lähtökohtaisesti vesistöä samentavia töitä ei kuitenkaan tehdä vesistön yleisellä virkistyskäyttökaudella (1.5.–31.8.). Sillan rakennustelineisiin jätetään pienimuotoisen vesiliikenteen mahdollistama aukko, joka on käytössä koko rakennustyön ajan. Hankkeella ei arvioida olevan pysyviä tai merkittäviä väliaikaisia vaikutuksia kalastukseen tai kalakantaan.

Hakijan näkemyksen mukaan sillan rakentamisesta ei aiheudu korvattavaa vahinkoa tai haittaa.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 2.9.–2.10.2019 Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja hakemuksen tai asiakirjojen keskeinen sisältö on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu  .

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana sähköisenä yleisesti nähtävillä Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, osoite: Koskikatu 25.

Asiakirjoihin voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä (Linnankatu 3, Oulu).

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.

Ohjeet muistutusten tekemiseen

Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero

- yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä diaarinumero PSAVI/1314/2019

- mikäli muistutus koskee kiinteistöä, kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisteri-kylä ja kunta (kiinteistötunnus)

- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet

- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti

- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 2.10.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus  tai sähköpostilla (kirjaamo.pohjois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 293, 90101 Oulu) kahtena kappaleena.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja antavat

ympäristölakimies Laura Lindström, puh. 0295 017 672

sähköposti: laura.lindstrom@avi.fi

ympäristöneuvos Marko Kiviniemi, puh. 0295 017 694

sähköposti: marko.kiviniemi@avi.fi