Etusivu>Asiointi>Julkinen kuulutus koskien valitusta vesilain mukaisesta päätöksestä
Valtion kuulutukset

Julkinen kuulutus koskien valitusta vesilain mukaisesta päätöksestä

29.1.2020 15:00

JULKINEN KUULUTUS

Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä

Vesilain 15 luvun 3 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava lupavi- ranomaisen, valtion valvontaviranomaisen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vesilain nojalla antaman päätöksen sekä ojitustoimituksessa annetun päätöksen johdosta jätetty valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla

29.1.2020

Valituksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 5.2.2020.


Asia


Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty valitus Rovaniemen ympäristölautakunnan päätöksestä 30.10.2019 § 146 vesilain mukaisessa asiassa. Päätös koskee OTSO Metsäpalvelut Oy:n vireille panemaa vesilain 5 luvun mukaista ojitusta koskevaa erimielisyysasiaa. OTSO Metsäpalvelut Oy on saanut toimeksiannon suunnitella kunnostusojitushanke Rovaniemellä, mutta alapuolinen maanomistaja ei ole antanut suostumusta vesien johtamiseen alueidensa läpi olemassa olevia ojia sekä kanavia pitkin.


Valitusasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 29.1. – 26.2.2020 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla (https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava Rovaniemen kaupungissa.

Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot.

VAASAN HALLINTO-OIKEUS
Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 Vaasa Puhelin 029 56 42611
Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Faksi 029 56 42760 Asiointipalvelu (ei viranomaisille): https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

2 (2)


Mahdollisuus vastineen antamiseen

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastinekirjelmä tulee toimittaa hallinto-oikeuteen viimeistään 26.2.2020. Vastapuolille ja viranomaisille varataan erikseen tilaisuus vastineen antamiseen.

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite. Kirjelmässä on ilmoitettava asian diaarinumero 01449/19/5205.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.


Vaasan hallinto-oikeus Kuulemiskanslia, 029 56 42612