• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanoilmoitus

31.10.2016 8:00

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesta ympäristölupa-asiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.


Asia: Pilaantumattomien maa-ainesten maankaatopaikan laajentamista koskeva päätös. Päätöksen mukainen maankaatopaikka sijaitsee Vennivaarassa. Maankaatopaikka sijoittuu Vennivaaran asemakaavoitetun asuinalueen itä- ja pohjoispuolelle ja idässä se rajoittuu Kittiläntiehen.

Hakija: Rovaniemen kaupunki, tekniset palvelut, yhdyskuntatekniikka

Päätöspäivä: 26.10.2016

Pykälä: 142 §

Antopäivä: 1.11.2016

Nähtävänäolo: Päätös pidetään nähtävänä 1.11. - 1.12.2016 välisenä aikana Rova-niemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7, 1. krs).

Muutoksenhaku: Ympäristölupapäätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamat-ta, Vaasan hallinto-oikeuteen. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet il-menevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Valitusaika alkaa antopäivästä ja päättyy 1.12.2016.


Rovaniemellä 28.10.2016

Ympäristölautakunta